Forrige recordNæste record  1972 Christian Petersen


4. juli • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 25. juni 1915 • Død: 27. juli 1986 Begravet den 1. august 1986 i Svogerslev

Levnedsbeskrivelse:

Smedemester, Svogerslev.

I 2008 gav købmand Leif Petersen, Svogerslev, følgende personbeskrivelse af sin ven:

"Jeg har kendt Christian, siden jeg var dreng. Han boede Svogerslev Hovedgade 33 ved siden af gadekæret. Hans bror hed Julius og blev senere elektriker i Algade.
Faderen døde ung, og Christian overtog virksomheden. Han var vist kun 16 år på det tidspunkt. Foruden smedjen havde de telefoncentralen, som hans mor passede.
Christian havde en lille virksomhed som beslagsmed. Gennem årene havde han et par svende i arbejde, men de sidste cirka 15 år var han alene.
Christian var en gemytlig mand. Han gik til baller og var medlem af mange foreninger. Jeg husker, at han var med i Smedemesterforeningen, fugleskydningsselskabet og Den Selskabelige forening i Roskilde.
Christian forblev ungkarl. I sine sidste år spiste han dagligt sin varme mad på Svogerslev Kro."

Læs mere i artiklen Nyeste platte i samlingen og den senere udgave af artiklen Nyeste platte i samlingen.

Skiven:

Svogerslev-Kornerup kommunes gamle byvåbenskjold, et symbol med en ambolt og et symbol med en smedeesse.

I 1960´erne lod heraldikeren, amtsdirektør Ernst Verwohlt, udarbejde Svogerslev-Kornerup kommunes byvåbenskjold. Indenrigsministeriets heraldiske afdeling var så begejstret for det, at man beklagede, det skulle anvendes af en lille kommune, hvis dage før eller siden var talte.

Den tidligere kommunes våben har sin særlige historie. Våbenet består af et blåt felt med et guldkors, Andreaskorset, om hvilket er placeret fire stiliserede guldsøblade. Når dette motiv er valgt, skyldes det, at såvel Kornerup som Svogerslev kirke i middelalderen var indviet til Sct. Andreas, en af apostlene, broder til Peter og som han, fisker i Kapernaum. Han blev korsfæstet, fordi han i Akaja forsøgte at overtale prokonsulens hustru til ægteskabelig afholdenhed. Hans mindedag er 30. november, og natten forud skal unge mænd og piger kunne se deres tilkommende ægtefælle.
I Kornerup kirke findes endnu en trefløjet altertavle fra cirka 1500, amtets eneste bevarede gotiske skabstavle. Den indeholder en stor figur af Andreas, flankeret af 12 apostelskikkelser. At midterfiguren skal forestille Andreas, viser det kors, han holder i hænderne. Under figuren står der "Credo in Deum patrem omnipotentem etc.", hvilket betyder "Vi tror på Gud, den almægtige Fader", altså begyndelsen til trosbekendelsen. Søbladene på kommunevåbenet er symboler på, hvor vandrig den tidligere kommune er, idet de står for Kornerup Sø, Svogerslev Sø, Buesø og Lejre å.

Skiven er i 2016 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 50 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Skiven malet af:

Jørgen Brendekilde

Kongeskytte:

Johannes Dahl

Årets vindere:

Ringen   Vognmand H. Buch-Larsen ved skud af forretningsfører Mogens Nielsen
Kronen   Smedemester H. Boserup Larsen ved skud af forhenværende skatteinspektør Knud Lauritsen
Højre klo   Grosserer Willy Jensen ved skud af assurandør Aage Engelbert Hansen
Venstre klo   Hotelejer Svend Lippert ved skud af guldsmed Carl-Christian Enig
Halsen   Redaktør Tage Nielsen ved skud af blikkenslager Asker Conrad
Halen   Elinstallatør Søren Smidt ved skud af købmand C.E. Johansen
Venstre vinge   Depotejer Erik Wibholm ved skud af skytte Hans Christiansen
Højre vinge   Murermester Carl Johansen ved skud af fabrikant Gert Winther-Jensen
Brystpladen   Smedemester Christian Petersen ved skud af glarmester Johannes Dahl


Fuglekongens historie og anekdoter:

Ved indskydningen den 29. juni 1964 stod formanden, købmand C.E. Johansen, som proponent for smedemester Chr. Petersen. Formanden havde selv været fuglekonge i 1956, mens Chr. Petersen blev det i 1972.

* * * * * * * * *

Christian Petersen var tredje generation som smedemester i Svogerslev. Da bedstefaderen i 1880´erne overtog smedjen, blev han så glad, at han gav 50 øre til Kornerup-Svogerslevs fattigkasse.

* * * * * * * * *

Fuglekongens bolig og smedje, Svogerslev Hovedgade 33, blev senere bolig og værksted for kongeskytten for 2016, tømrermester Michael Kresten Lind Donstrup.

Årets historie og anekdoter:

I anledning af Salonskytteforeningens indvielse af skydebanerne på Østervangskolen i 1972 overrakte formanden et ur til Salonskytteforeningen. Inden da var lejen pr. skiveskydningsaften aftalt til 30 kr. Salonskytteforeningen skulle sørge for, at der var en mand til stede ved skydningerne. Dette mod, at denne fik fortæring for ulejligheden.

* * * * * * * * *

På et bestyrelsesmøde i 1972 blev det besluttet, at man ikke mere ville have nogen vandrepræmie. Den, man sidst havde haft, var blevet vundet til ejendom, og "man havde rigelig brug for pengene til de almindelige præmier". Det var i øvrigt ganske almindeligt, at selskabets vandrepræmier meget hurtigt blev vundet til ejendom for et medlem - hvad der fortæller lidt om de roskildensiske skytters formåen!

* * * * * * * * *

Under generalforsamlingen den 27. marts 1972 stod selskabets senere æresmedlem, Peter Hans Ingemann Petersen, som proponent for depotejer Erik Wibholm. Efterfølgende blev Erik Wibholm fuglekonge i 1988.

* * * * * * * * *

På bestyrelsesmødet den 8. juni 1972 blev et tilbud fra politiassistent P.M. Pedersen drøftet. Denne havde tilbudt at levere en sang til fugleskydningen. Bestyrelsen var enige om ikke at modtage tilbuddet, da man havde de traditionelle sange. Men tilbuddet kunne eventuelt komme i betragtning, hvis der blev afholdt en fest med damer, som flere havde ønsket under generalforsamlingen.

* * * * * * * * *

På bestyrelsesmødet den 3. juli 1972 blev det besluttet at skyde kronen ned før ringen ved årets fugleskydning.

* * * * * * * * *

Ved indskydningen den 3. juli 1972 blev bankdirektør Knud Hjorth indballoteret i selskabet med hoteldirektør Frede Volfing som proponent. Allerede året efter blev Knud Hjorth fuglekonge.

 * * * * * * * * *

Det var den senere fuglekonge i 1980, glarmester Johannes Dahl, der blev kongeskytte, da han den 4. juli 1972 skød brystpladen ned for smedemester Christian Petersen. Johannes Dahl var blevet optaget i selskabet dagen før.

* * * * * * * * *

Fuglekongen fra 1961, ejendomshandler H. Chr. Jacobsen, stod ved indskydningen den 3. juli 1972 som proponent for glarmester Johannes Dahl. Johannes Dahl blev fuglekonge i 1980.

* * * * * * * * *

Under fugleskydningsfrokosten modtog formanden og fuglekongen fra 1956, købmand C.E. Johansen, 40 års erindringstegnet. Det samme gjorde hotelejer Svend Lippert, der havde været fuglekonge i 1941. Elinstallatør Knud Svarre Nielsen og fuglekongen fra 1953, autoforhandler Hans Petersen, modtog 25 års erindringstegnet.

* * * * * * * * *

Direktør Frede Volfing fra Hotel Prindsen deltog indledningsvis under bestyrelsesmødet den 22. september 1972. Årsagen var, at fem malede skiver var blevet stjålet fra hotellet. På det tidspunkt havde en del af skiverne været ophængt i hotellets entrésalon og på trappegangen siden 1947. Tyveriet var af Volfing blevet anmeldt til politiet. Det drejede sig om bagermester Fr. Andersens skive fra 1915, direktør H.C. Andersens skive fra 1958, murermester Otto Johansens skive fra 1960 og gårdejer Alfred Pedersens skive fra 1965. Den femte skive kunne ikke umiddelbart identificeres.
Man blev enige om, at skiverne skulle hænge så højt oppe, at det var vanskeligt at tage dem ned. Volfing havde sikret nogle af skiverne, der var ophængt i Restaurant Prinsessen, ved omsnøring på ophængskrogene.
Bestyrelsen blev enige om at omplacere nogle af skiverne og lade dem sikre, som Volfing havde gjort.
Lotte Fang deltog i mødet. Hun foreslog, at man fotograferede alle skiverne i farver. Hun kunne måske være behjælpelig med et tilbud. På mødet deltog også skræddermester Hans Jørgen Jensen, der var med i festudvalget. Han tilbød at fotografere alle skiverne gratis, mod at få dækket de faktiske udgifter til film og fremkaldelse. Ved det efterfølgende bestyrelsesmøde den 12. oktober måtte det konstateres, at omkostningerne var for store, hvorfor sagen blev henlagt.

* * * * * * * * *

På bestyrelsesmødet den 12. oktober 1972 drøftede man støjforholdene på skydebanen på Østervangsskolen. Arkitekt Svend Aage Hansen deltog i mødet, da han var med i festudvalget. Han påtog sig at tale med Salonskytteforeningen om støjdæmpning. Omkostningerne måtte man tale om.

* * * * * * * * *

Gennem hele året 1972 var der drøftelser om en efterårsfest med damer. Der blev nedsat et festudvalg, og en dato blev fastsat. Når man læser protokollen, tyder det på, at festen ikke blev til noget.

Tilbage til listen