Forrige recordNæste record  2012 Erik Tronborg Andersen


3. juli • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 15. juli 1942

Levnedsbeskrivelse:

Statsautoriseret revisor.

Medlem af selskabet siden generalforsamlingen 1982. Som proponent stod Jens Nordlund Petersen.

I 2013 gav fuglekongen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

”Jeg har boet i Roskilde hele mit liv. Jeg kom til verden på Sct. Maria hospital på Frederiksborgvej, som de fleste børn gjorde på den tid. Mine forældre var begge fra Jylland. Min far havde baggrund som landbrugsmedhjælper. Han arbejdede på Marbjerg Vandværk. Min mor drev en rullestue i en kælder på Møllehusvej.
Familien bestod derudover af min seks år ældre bror. Vi boede på det, der i dag hedder Eriksvej. Dengang hed det Kamstrupsti. Det lå lige over for FDB´s garveri. Som drenge legede vi meget nede i grusgraven, der senere blev til Roskilde Ring. Her havde vi nogle ”drabelige” kampe mod ungerne fra Korsgården.

Omkring samtidig med, at jeg startede i skole, flyttede vi til Solvænget og boede helt op til jernbanen. Det var noget, der kunne høres. Her kom min mor til at drive et brødudsalg for Fællesbageriet. Senere boede vi på Algade 63, hvor min mor også drev et brødudsalg. Mit sidste barndomshjem var på Langagervej 6 i Himmelev. Her havde vi i starten lokum i udhuset.

Min skolegang foregik på Allehelgensgade Skole i de første fem år og derefter på Roskilde Realskole, der senere kom til at hedde Gråbrødre Skole. I 1960 gik jeg ud med realeksamen.

Som dreng blev jeg optaget i Borgervæbningen i 10-års alderen. Det er det, der i dag hedder Roskilde Garden.
Vi fik vores musikundervisning på Allehelgensgade Skole og senere på Roskilde Realskole. Vi blev undervist af musikdirektør Billesbølle. Jeg lærte først at spille B-basun, senere B-tuba og til sidst helikon. Helikonen var tysk. Det var vist en, tyskerne ikke havde fået med hjem efter krigen. Den ejes i øvrigt nu af Preben Rasmussen, der var fuglekonge i 2007. Han får den opbevaret ved Roskilde Garden.
I mine sidste år i Borgervæbningen var jeg kaptajn. Her blev jeg i øvrigt afløst af Preben Rasmussen. Jeg stoppede, da jeg var omkring 18-19 år. Det var den naturlige pensionsalder. Det var nogle herlige år med en del oplevelsesrige rejser. Vi var både i Jylland og i Sverige. Vores sidste tur gik til Falkenberg i Sverige.

Den 1. april 1960 fik jeg lærekontrakt hos bankdirektør Stigaard i Roskilde Landbobank.

I 1963-64 aftjente jeg min værnepligt. Dengang modtog jeg halv løn fra banken, der til gengæld forventede mig tilbage efter endt soldatertid. Jeg kom til telegraftropperne i Høvelte. Vi havde en oberst med baggrund i Livgarden. Han forlangte, at flaget skulle gå op og ned, morgen og aften. Det var fint nok om vinteren, men surt om sommeren, hvor dagene var lange.
Der var en del kedelige pligter i tjenesten, bl.a. kartoffelskrælning. Jeg fandt dog en fidus ved at tilmelde mig trompetundervisning. Her sad jeg så og øvede mig på værkstedet, mens de andre var på ”røvtur”.
Det var netop under min soldatertid, den første krise på Cypern opstod. Mange af de professionelle i telegraftjenesten blev sendt til Cypern. Det betød, at der kom nogle flere udfordringer herhjemme til os andre. Jeg blev overført til Slagelse og senere til Roskilde. Min senere karriere blev grundlagt på det tidspunkt, da jeg med forsvarets støtte startede med at læse HD på Handelsskolen. I 1975 fik jeg beskikkelse som statsautoriseret revisor.

I 1965 kom jeg tilbage til Roskilde Landbobank. Ikke længe efter døde bankdirektør Stigaard, og banken blev overtaget af Privatbanken. Meget er sket siden. I dag er det blevet til Nordea.

Den 1. april 1966 blev jeg ansat i Revisions- og Forvaltningsinstituttet. Her var jeg bankrevisor hos hr. Sørensen. Det gav mig mange rejser rundt på Sjælland. Jeg havde bl.a. ”lange” rejser til Køge.
I lange perioder sad jeg i kælderen hos
Østifternes Kreditforening. Her skulle jeg tælle kuponer, ligesom jeg sad i Amagerbankens kælder og talte Nationalbankens 10 kr. sedler.

Den 1. februar 1968 fik jeg ansættelse hos Revisionsfirmaet Breurer, Mamilton & W.B. Hansen på Strøget i København, lige overfor Illum. Startlønnen var 2.800 kr. om måneden.
De næste 34 år var jeg ansat i firmaet, om end det på grund af diverse fusioner med tiden kom til at hedde først Revisorgruppen og senere Ernst & Young. I de fleste år havde jeg kontor i Roskilde, hvor det hele startede i Algade 10. Jeg havde dog et enkelt års afstikker i København.

Som 62-årig gik jeg på pension efter firmaets regler. Selv var jeg dog ikke pensionsmoden, men startede eget revisionsfirma. Firmaet er siden indgået i Dansk Revision, hvor min svigersøn nu er partner.

Som 70-årig afleverede jeg min beskikkelse som statsautoriseret revisor. Jeg har dog nu en udvidet deltidsaftale og er derfor stadig aktiv.

I 1977 blev jeg gift med Alice, der på det tidspunkt havde sønnen Jesper. Sammen med Alice fik jeg min datter Mette. Jesper er, og vil altid være, min søn. Alice og jeg blev skilt efter en snes års ægteskab.

Jeg har siden 1960 været medlem af Roskilde Roklub og er stadig aktiv. I en periode på 5-6 år har jeg været klubbens kasserer. I 13 år fra omkring 1976 var jeg viceformand for Dansk Forening for Rosport. Det gav mig mange spændende og lange rejser rundt på hele kloden.

Foruden mine aktiviteter i roklubben holder jeg mig i dag i gang på golfbanen og i Roskilde Ældre Motion.”

Læs også artiklen Svigerfars drøm.

Skiven:

Udsigt over Roskilde Fjord, med Domkirken i venstre side og Roskilde Roklubs gamle bygning i højre side. Mellem de to bygninger ses en chakot (bjørneskindshuen) fra Roskilde Garden. Til venstre for den ses en pompon, der på dansk kaldes en lampepudser og sidder i toppen af chakoten. Bag pomponen ses en dobbeltsculler båd med aktive roere fra Roskilde Roklub på det åbne vand.
Til venstre for roerne ses logoet for Dansk Revision, mens roklubbens logo, malteserkorset, ses foroven. Endelig ses under chakoten de tre æresmedaljer fra Roskilde Garden:

Tinsoldaten

Medaljen er indstiftet af foreningen ”Tinsoldaten” der er dannet af tidligere borgervæbningsdrenge (Roskilde Gardere).
Medaljen gives til en garder der udviser:

  • godt kammeratskab
  • god korpsånd
  • interesse for gardens arbejde

Medaljen er første gang udleveret ved årsparaden i 1955.

Andreas Flensborgs Mindemedalje

Medaljen er indstiftet ved Gardens 25 års jubilæum, den 25. juni 1960 af boghandler Bent Flensborg, Roskilde.
Medaljen er tænkt givet som en særlig påskønnelse til en af Gardens drenge, der især udviser flid og god opførsel, og bærer vidnesbyrd om et godt arbejde for Garden.
Medaljen kan endvidere gives til en borger fra Roskilde By, der har gjort sig værdig til at bære et vidnesbyrd om stor interesse for Gardens arbejde.

Guldmedaljen

Medaljen er gardens fornemmeste medalje og kan tildeles drenge, der udviser:

Bemærkelsesværdig stor indsats for at dygtiggære sig musikalsk og/eller udviser gode færdigheder i eksercits og march.

Se fuglekongens data til Roskilde Museum her.

Skiven måler 49 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er ophængt i Restaurant Håndværkerens sal

Skiven malet af:

Lars Rasmussen

Kongeskytte:

Henrik Lundgren Brandt

Årets vindere:

Ringen   Johnny Madsen ved skud af Bent Lund
Kronen   Aksel Høpfner ved skud af Niels Jørgen Hansen
Højre klo   Bent Helge Rasmussen ved skud af Hans Johansen
Venstre klo   Henning Jaquet ved skud af sprunget over grundet tidsmangel
Halsen   Allan Kloster Hansen ved skud af sprunget over grundet tidsmangel
Halen   Gunnar Løgstrup Poulsen ved skud af sprunget over grundet tidsmangel
Venstre vinge   Jørgen Herholdt ved skud af Johnny Madsen
Højre vinge   Carsten Yde Lassen ved skud af sprunget over grundet tidsmangel
Brystpladen   Erik Tronborg Andersen ved skud af Henrik Lundgren Brandt

Farven på skydenummeret ved årets fugleskydning var guld.

   

Ryegaard skydning: søndag den 12. august blev den årlige skydning på Ryegaard Gods afholdt. Blot 14 skydebrødre mødte op. Med familie blev antallet godt det dobbelte.
Efter to år med regnvejr blev årets skydning afholdt i pænt vejr. Der var ikke bagende sol, men det var en pæn sensommerdag. Der kom først en smule regnvejr, da skytterne var ved at køre hjem.
Traditionen tro havde Farvehuset stillet en pavillon til rådighed opsat dagen før. Her blev morgenmad og frokost indtaget og ellers hygget under skydningen. Ligeledes som traditionen byder, var der skydning med luftgevær for de fremmødte børn.
Som altid blev det et hyggeligt arrangement, som rigtig mange skydebrødre gik glip af.


Skydningens resultat blev følgende:

                 1. Henrik Lundgren Brandt 142 point, heraf 3 kryds 10´ere
                 2. Leif Nielsen 139 point, heraf 5 kryds 10´ere
                 3. Karin Brandt 139 point, heraf 2 kryds 10´ere

Det samlede resultat af dagens skydning kan ses her.

Læs Per Handbergs notat om skydninger ved Boserup og Ryegaard Gods her.


Med 434 point blev Bennie Hansen året bedste skytte ved skiveskydningerne. Da Bennie havde vundet pokalen året før, tilfaldt pokalen Per Heine Christensen, der havde tilegnet sig 433 point. Se det samlede resultat af året skiveskydninger her.


Fuglekongens historie og anekdoter:

Fuglekongen er svigerfar til selskabets fanebærer fra 2007, Dan Rasmus Pedersen, der efterfølgende blev fuglekonge i 2021.

* * * * * * * * *

At fuglekongen har sine rødder i Roskilde Garden blev markeret på fugleskydningsdagen i 2013, Under marchen fra boligen i Algade, til palæets gård blev fuglekongen og bestyrelsen ledsaget af Roskilde Garden for fuld musik.

Årets historie og anekdoter:

En ny facilitet blev fra årets start implementeret på selskabets hjemmeside.
Hidtil var udmeldte og afdøde skydebrødre straks blevet slettet fra medlemslisten. Med den nye facilitet overføres tidligere medlemmer til en ny database, så medlemmer, der er logget ind, i en periode vil kunne finde data for det tidligere medlem.
De afgåede medlemmer i 2011 blev indlagt i den nye database.

* * * * * * * * *

Det må siges at være en historisk begivenhed, da 16 fuglekonger samledes på Restaurant Håndværkeren den 2. februar. Kanal Roskilde lavede tv-optagelser i anledning af selskabets 225 års jubilæum. Formand Jørgen Ypkendanz fortalte om selskabets historie og virke, mens fuglekongerne fortalte om deres egen skive. Se invitationen til fuglekongerne her.

* * * * * * * * *

Skiverne i Håndværkerens store sal blev i en kortere periode nedtaget og opbevaret i et aflåst depot, da salen skulle renoveres. Da skiverne igen kom op, var det i sikker fiskesnøre fastgjort i skinner, så skiverne var til at rokere. 

* * * * * * * * *

Hjemmesidens webudvalg blev udvidet, da Morten Nielsen trådte til for at løse EDB-opgaver. Første tiltag blev at etablere en Facebook-gruppe for selskabet. Morten Nielsen fratrådte igen i juli måned.

* * * * * * * * *

I anledning af 225 års jubilæet modtog selskabet en gave fra Tuborgfondet på to salonrifler med messingplader indgraveret gavegiver og anledning, en fanefod og en salutkanon. Det er her muligt at se ansøgningen og bevillingen.
Se her Per Handbergs beskrivelse af salutkanonen.

* * * * * * * * *

I fortsat bestræbelse på at skaffe penge til skivernes vedligeholdelse blev "Donationer" etableret på hjemmesiden. En bankkonto til donationer blev etableret, og politiet gav tilladelse til pengeindsamling i perioden 1. april 2012 til 31. marts 2013.
Alle kunne nu indsætte et hvilket som helst beløb på kontoen. På hjemmesiden blev giverne takket, men kunne forblive anonyme. Til at sprede budskabet blev brugt hjemmesiden, mails, dagspressen og opslag på offentlige steder.  Det er her muligt at se anmeldelsen og tilladelsen.

* * * * * * * * *

Redaktøren for selskabets hjemmeside, Henrik Brandt, havde i anledning af selskabets 225 års jubilæum foreslået kommunen at navngive en plads efter den første fuglekonge, Peder Brønich. Forslaget blev ikke vedtaget af kommunen. Dokumenter i sagen kan ses her.

* * * * * * * * *

Det var et dejligt vejr ved årets fugleskydning. Det var ikke gloende hedt, men behageligt hele dagen igennem. Et par gange kom der ganske få dråber vand for oven, men det hørte straks op.
111 skydebrødre deltog ved skydningen og et tilsvarende antal til den efterfølgende frokost. Der blev affyret 479 skud før den meget sejlivede fugl var skudt ned. At fuglen var sejlivet bevidnes ved, at ikke færre end fire emner måtte springes over på grund af tidmangel. Det var første år med de nye rifler, så der var ingen erfaring med tilskæring af fuglen til disse rifler.
Da brystpladen er nedskudt, og fuglekongen dermed ”fundet”, saluteres der tre skud med den nye salutkanon.
Under frokosten talte fuglekongen for Hendes Majestæt Dronningen. Formanden, Jørgen Ypkendanz, talte for fuglekongen, Christian Aarosin talte for Danmark, Tom Hjorth Andersen for skytterne og Bent Helge Rasmussen på vegne af de nye skydebrødre til selskabet. Traditionen tro holdt selskabets æresmedlem, Holger Olsen, en tale.
Hans Peter Christensen og Erik Wibholm skulle modtage 40 års erindringsnålen, men ingen af dem var til stede. Poul Erik Mikkelsen og Tommy Grubb Jarlsø modtog nålen for 25 års medlemskab. Samme fortjeneste gik til Claus Bødger og Henning Hockerup, der dog ikke deltog på dagen.
En gammel tradition blev genoptaget i selskabet. Lokalhistorikeren Lotte Fang havde i anledning af selskabets 225 års jubilæum skænket fire fornemme sølvbægre. Da den nye fuglekonge var fundet, skålede han, den afgående fuglekonge, formanden og kongeskytten i boblende champagne.

* * * * * * * * *

Årets kongeskytte så ikke selv sin præstation. Fuglen faldt ikke ned straks, så han vendte sig om for at give plads til den næste. I øjeblikket med ryggen til hørte han jubel og klapsalver. 

* * * * * * * * *

Kongeskytte Henrik Lundgren Brandt, blev efterfølgende selv fuglekonge i 2023.

* * * * * * * * *

I anledning af selskabets 225 års jubilæum gav lokalhistorikeren Lotte Fang fire sølvbægre i gave. Ved fugleskydningen den 3. juli blev de nye sølvbægre første gang brugt, da afgående fuglekonge Ove Christensen, den nye fuglekonge Erik Tronborg Andersen, formand Jørgen Ypkendanz og kongeskytte Henrik Brandt løftede bægrene med boblende champagne. Hør præsentationen af sølvbægrene og indvielsen ved fuglekongekåringen her.

* * * * * * * * *

Det skabte nogen undren, at der på det ene af de fire nye sølvbægre var indgraveret ”skyttekonge” og ikke ”kongeskytte”, som det rettelig hedder. Det skulle vise sig at samtlige præmier til kongeskytten gennem årtier var indgraveret med ordet ”skyttekonge”. Guldsmed Henrik Enig havde gennem mange år fortsat det ordvalg, en tidligere medarbejder på værkstedet havde brugt. Teksten på sølvbægeret blev efterfølgende ændret til ”kongeskytte”.

* * * * * * * * *

Op til selskabets 225 års jubilæumsarrangementer blev udsendt en pressemeddelelse, der kan læses her.

* * * * * * * * *

I anledning af selskabets 225 års jubilæum afholdt Lokalhistorisk Arkiv en udstilling i kælderen på Roskilde Bibliotek.
Udstillingen blev åbnet ved en lille reception lørdag den 25. august. Selskabets formand, Jørgen Ypkendanz, stod for den officielle åbning. Udstillingen lukkede søndag den 30. september.
Udstillingen bestod af en række ophængte plancher med fakta om selskabet. Der var udstillet to skiver i en glasmontre, og i en anden glasmontre var udstillet nogle af selskabets effekter.
Suzanne Hansen fra Lokalhistorisk Arkiv havde lavet det store arbejde i forbindelse med udstillingen. Som sparringspartnere var Eva Tønnesen fra Lokalhistorisk samt redaktøren for fugleskydningsselskabets hjemmeside, Henrik Brandt.

* * * * * * * * *

225 års jubilæumsdagen blev markeret med en flot reception i Roskilde Museums gård. Skydebrødre, ægtefæller og gæster var mødt op til et flot arrangement, der blev holdt i rimeligt pænt vejr på en ellers overskyet dag.
Formand, Jørgen Ypkendanz, bød velkommen afsluttende med et trefoldigt hurra for selskabet. Borgmester, Joy Mogensen, sagde nogle pæne ord og overdrog kommunens gave på 10.000 kr. til skivernes vedligeholdelse. Peter Moe Rasmussen fra Tuborgfondet overrakte formelt gaven i form af to rifler, en salutkanon og en fanefod.
Efter receptionen blev den overskydende mad leveret til Kirkens Korshærs Café Claus.

* * * * * * * * *

En særdeles vellykket og festlig 225 års jubilæumsfest blev afholdt lørdag den 1. september på Hotel Comwell i Himmelev. 59 skydebrødre deltog, de fleste med ledsager. Som særligt indbudte deltog lokalhistorikeren Lotte Fang og borgmester Joy Mogensen ledsaget af Tejs Laustsen Jensen. Således deltog i alt 116 personer, hvoraf nogle overnattede på hotellet. Den samlede deltagerliste kan ses her.
Ved Comwells hovedindgang var den røde løber rullet ud, og Roskilde Garden trak op med festlig musik og spalier. I forhallen lå et flot bordkort til hver enkelt og der blev budt på et lifligt glas, inden formanden bød velkommen. Herefter gik alle i haven, hvor Per Handberg - under formandens ledelse - affyrede tre skud med den nye salutkanon, et for Majestæten, et for fædrelandet og et for selskabet.
I den festligt opdækkede sal førte Dan Rasmus Petersen fanen ind, hvorefter selskabet satte sig til bords. Her blev serveret et pragtmåltid med udsøgte vine. Menuen kan ses her.
Under middagen holdt selskabets formand, Jørgen Ypkendanz, en tale afsluttende med et trefoldigt leve for Roskilde og Omegns fugleskydningsselskab, hvorefter "Den gamle sang" blev afsunget. Formandens tale kan høres her. Borgmester Joy Mogensen holdt ligeledes en tale, der blev afsluttet med et "Roskilde hurra", bestående af tre almindelige og tre korte hurra råb. Borgmesterens tale kan høres her. Herefter blev "Skyttesangen" afsunget.
Mellem hovedretten og desserten kom et meget festligt indslag. Syngepigerne fra Bakkens Hvile, Dot Wessmann og Tina Grunwald, akkompagneret af Mickey Holm-Pless tog i den grad kegler med et festligt show på 48 minutter. Ikke mindst selskabets formand stod i den anledning for skud på en godmodig måde, en rolle, som Jørgen Ypkendanz flot kastede sig ind i. Hele showet kan høres her.
Efter desserten gik Kasper Nielsen rundt med mulktbøssen, hvorefter det var tid til kaffe og cognac i det tilstødende lokale, mens salen blev gjort klar til dans, og baren blev sat op. Det blev til nogle festlige timer, hvor alle var glade. Det hele sluttede med en lækker natmad, inden festen sluttede ved 2-tiden.
Frem til kaffen stod Steen Meinert Jensen for at fotografere arrangementet, mens Emil Brandt førte videokameraet. Efterfølgende modtog hver deltagende skydebror en CD med alle billederne.
Aftenen og natten var fantastisk flot arrangeret. Skribenten af nærværende med følge, har kun lovord og ros til jubilæumsudvalget.

* * * * * * * * *

Bakkesangerindernes optræden ved selskabets 225 års jubilæumsfest satte tankerne i gang hos skydebror Hakon Meinertz. Disse kan læses her.

* * * * * * * * *

Grundet nødvendig vedligeholdelse af skydebaneanlægget på Tjørnegårdskolen måtte efterårets to skiveskydninger rykkes, så de ekstraordinært ikke blev afviklet den tredje torsdag i oktober og november måned. Forrykningen bevirkede, at årets torskegilde måtte rykkes tre uger i forhold til den oprindelige termin.

* * * * * * * * *

Ved årets torskegilde modtog Bennie Hansen en reversnål som symbol for den vandrepokal, han til ejendom havde vundet i 2010. Nålen var skænket og lavet af guldsmed Henrik Enig.

* * * * * * * * *

I oktober udsendte selskabet et katalog om skivernes stand om konserveringsomkostninger samt en ansøgning om fondsstøtte til otte fonde. Efter at have modtaget en del afslag kom, som var det julegaver, to tilsagn i december. Spar Nord Fonden donerede 25.000 kr., og Preben Johan Michelsens Fond donerede hele 100.000 kr. Sidstnævntes tilkendegivelse og selskabets tak kan ses her

* * * * * * * * *

Årets nye skydebrødre:

Generalforsamling

Skadedyrsbekæmper Piet Grønlund Nielsen
Advokat Anders Rynkebjerg
Politiassistent Jan Herskov
Direktør Jens Løgstrup
Kommunikationsrådgiver og byrådsmedlem Lars Lindskov
Arkitekt m.a.a. Ove Boh Larsen
Underdirektør Robert Spliid
Ingeniør Bent Rasmussen
IT-medarbejder Brian Brogaard Niebuhr
Direktør Anders Wamsler-Jensen

Indskydningen

Tømrermester Alex Ellevang
Smørrebrødsforretningsindehaver Allan Bo Finn Christiansen
Generalsekretær Carsten Philipsen
Seniorsergent Franz Nielsen
VVS mester Jan Olsson
Malermester Michael Mathiasen
Faglig konsulent Niels Yde
Tapetsermester Pauli Hansen
Statsautoriseret revisor René Mørch Sørensen

Tilbage til listen