Forrige recordNæste record  1987 Jens Frederik Hansen


7. juli • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 7. december 1927 • Død: 10. juni 1988

Levnedsbeskrivelse:

Entreprenør Gadstrup.

I 2008 gav Jens Frederik Hansens enke, Bodil Hansen, følgende levnedsbeskrivelse af sin mand:

"Jens Frederik stammede fra Assendløse, hvor hans far var gårdejer. Jens Frederik voksede op med sin bror og tre mindre halvsøskende, da hans mor døde i en tidlig alder, og faderen giftede sig igen.
Som ung kom han ind ved Livgarden. Han blev dog aldrig garder, da han fik skudt sig selv i ryggen og blev hjemsendt af den grund
. Hans gevær gik af, mens han havde det ved fod indendørs. Projektilet rikochetterede via hjelm og loft, så han blev ramt bagfra. Jens Frederik var resten af livet medlem af garderforeningen.
Jeg blev gift med Jens Frederik i 1955. Sammen fik vi to døtre, hvoraf den ene desværre er gået bort.
Jens Frederik startede som landmand. Senere arbejdede han lidt som murerarbejdsmand. Lidt hen af vejen fik han opbygget sin entreprenørvirksomhed.
Jens Frederik var glad for håndbold. Han var medlem af Roar. Jagt var også en af hans store interesser.
Jens Frederik døde, kort før han skulle afgå som fuglekonge. Jeg sørgede for, at skydebrødrene fik den traditionelle Gammel Dansk ved fugleskydningen."

Skiven:

Byggeplads med lastvogn og gravko. I forgrunden er der kloakrør og logo. I baggrunden fuglekongens ejendom.

Skiven måler 47 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Skiven malet af:

Jørgen Brendekilde

Kongeskytte:

Allan Ohms

Årets vindere:

Ringen   Ekspeditionssekretær Willy Jørgensen ved skud af lokomotivfører Ove Larsen
Kronen   Kontorchef Jørgen Lund Andersen ved skud af arkitekt Per Lindgård
Højre klo   Købmand Erik Sundstrøm ved skud af ostehandler Børge Lindorff
Venstre klo   Revisor Leo Hansen ved skud af fotograf Bennie Hansen
Halsen   Gårdejer Kaj Jensen ved skud af advokat Sven Johansen
Halen   Revisor Erik Munk ved skud af direktør Poul Sarfeldt
Venstre vinge   Lagerchef Hans Jørgen Pedersen ved skud af købmand Verner Wedel
Højre vinge   Kriminalassistent Hans Peter Redøn ved skud af advokat Allan Ohms
Brystpladen   Entreprenør Jens Frederik Hansen ved skud af advokat Allan Ohms


Ved torskegildet den 16. november modtog Helge Banghøj Andersen årets vandrepokal som bedste skytte ved skiveskydningerne.


Fuglekongens historie og anekdoter:

Årets fuglekonge Jens Frederik Hansen overlevede ikke sin regeringstid. Han var afgået ved døden inden den efterfølgende fugleskydning i 1988. Kongeskytten, advokat Allan Ohms, præsiderede derfor ved den efterfølgende fugleskydning. Dog uden ret til at bære kongebåndet.
Fuglekongens enke, fru Bodil Hansen, handlede i sin mands ånd og sørgede for beskænkningen i Prindsens gård ved det efterfølgende års fugleskydning.

* * * * * * * * *

To fuglekonger blev mindet ved årets generalforsamling den 20. marts 1989. Det var H. Chr. Jacobsen fra 1961 og Jens Frederik Hansen fra 1987. Derudover mindedes skydebrødrene Mads Poulsen og Villy Poulsen. Der blev afholdt to minutters stilhed. Æret være deres minde.

Årets historie og anekdoter:

Der er langt til Næstved, når et i øvrigt stramt fugleskydningsprogram skal holdes. Derfor var det traditionelle morgenbord, da Ole C. Jørgensen abdicerede som fuglekonge i 1987, for engang skyld henlagt til et andet sted end fuglekongens bopæl.
Redaktør Ole C. Jørgensen var siden sin kåring i 1986 flyttet til Næstved inden næste års fugleskydning. Derfor blev den traditionelle morgensamling for bestyrelsen afholdt på fuglekongens gamle kontor i bladhuset i Hersegade.
Udover taler ved formanden for fugleskydningsselskabet, kørelærer Knud Jørgen Hansen, talte den afgående fuglekonge.
Kunstneren Jørgen Brendekilde, der havde malet skiven, blev af fuglekongen takket for sit arbejde.
Når der er gået nogle år, vil jeg måske blive husket for mit arbejde med Radio Roskilde, som derfor også har en fremtrædende plads på skiven, sagde Ole C. Jørgensen.
Ole C. Jørgensen takkede endvidere for et fornøjeligt år som fuglekonge.
Formanden udbragte en skål for blandt andre fuglekongens hustru Kirsten Jørgensen.
Fra det jubilerende fugleskydningsselskab blev der afsendt et telegram til Hendes Majestæt Dronningen.
I telegrammet udtrykte selskabet de bedste ønsker for Dronning Margrethe og hendes familie.
Efter morgensamlingen var der koncert i Dagbladet Roskilde Tidendes gård, hvor Hjemmeværnsorkestret musicerede. Derefter afgik musikkorps og tambourkorps sammen med bestyrelse og fuglekonge til Hotel Prindsen, hvor fuglekongen bød velkommen til skydebrødrene.
Disse marcherede siden til Restaurant Håndværkeren i Hersegade, hvor skydningen kunne påbegyndes.

* * * * * * * * *

Den konservative viceborgmester Ernst Linder modtog skydebrødrene på rådhuset. Viceborgmesteren blev i øvrigt udnævnt til skydebroder for en dag, og deltager i dagens arrangement.
Ved det efterfølgende års generalforsamling blev Ernst Linder indballoteret i selskabet. Bestyrelsen, ved formand Poul Bunk-Jensen, stod som proponent.

* * * * * * * * *

Ved fugleskydningsfrokosten talte fuglekongen, Ole C. Jørgensen, for Hendes Majestæt Dronningen, formanden, Knud Jørgen Hansen, for fuglekongen, smedemester Erik Bonfils for Danmark, depotejer Erik Wibholm for skytterne og museumsforvalter Erhard Grimstad for kvinden. Direktør Henning Hviid Poulsen talte på vegne af de nye skydebrødre.
Traditionen med at tale for kvinden ophørte hermed.

* * * * * * * * *

Under fugleskydningsfrokosten modtog Mads Poulsen, Flemming Kubel og Svend Aage Hansen 25 års erindringstegnet, mens Hans Pedersen fik 40 års tegnet.

* * * * * * * * *

Om det var på grund af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskabs forestående 200 års jubilæum, at Roskilde Hjemmeværnsorkester under årets fugleskydningsdag, om formiddagen gav et formeligt tattoo i Algade, skal være usagt, men imponerende så det i hvert fald ud, selv om det var improviseret.
Det skete, da fugleskydningsbrødrene skulle marchere fra hotel Prindsen forbi Rådhuset og til restaurant Håndværkerens have til den årlige fugleskydning.
Bestyrelsen kom med orkestret samt sidste års fuglekonge, redaktør Ole C. Jørgensen, i spidsen fra Dagbladet Roskilde Tidende i Hersegade til Hotel Prindsen, hvor de menige medlemmer ventede.
Af en eller anden grund - måske fordi de ledsagende betjente, der skulle tage sig af færdselsreguleringen - ikke var blevet rigtigt informeret, fortsatte optoget imidlertid forbi Prindsen, indtil tambourmajoren, ekspeditionssekretær Flemming Petersen, blev klar over miseren. Resolut svingede han med sin tambourstav, og pludselig gjorde orkestret omkring og vandrede tilbage.
Efter at fuglekongen havde givet en forfriskning på hotellet, gik turen så planmæssigt til Rådhuset, hvor selskabet blev modtaget af den fungerende borgmester, Ernst Linder, der i øvrigt blev udnævnt til skydebroder for en dag. Så fortsatte man til Håndværkeren, og skydningen begyndte. Den kom til at vare længere end sædvanligt, ikke mindst, fordi der var et rekordstort antal deltagere, nemlig 125. Det blev skudt livligt til kl. 12, da turen gik til Kulturhuset, hvor Osted Kro havde leveret frokosten, og hvor der blev holdt de obligatoriske taler for dronningen, fuglekongen, brødrene og damerne.
Så begyndte skydningen igen, og den sluttede først kl. 18. Resultatet blev, at entreprenør Jens Frederik Hansen, Gadstrup, blev fuglekonge ved et skud af advokat Allan Ohms, der i øvrigt var ubeskeden nok til også at skyde højre vinge ned. Afslutningen blev forkyndt ved bragende kanonsalver, og så gik man over til præmieoverrækkelsen, der blev foretaget af Ernst Linder. Den blev historisk ved, at såvel den afgående som den nye fuglekonge samt formanden, kørelærer Knud Hansen, drak af selskabets sølvkrus, der i dagens anledning var udlånt af museet.
Efter at præmieoverrækkelsen var overstået i nogenlunde god ro og orden, spredtes brødrene over byen, og nu ventede man så på den næste store begivenhed i selskabet, nemlig 200 års jubilæet i den efterfølgende måned.

* * * * * * * * *

I anledning af selskabets 200 års jubilæum blev bogen "Skydebrødrene gennem 200 år" udgivet. Bogen blev skrevet af Lotte Fang, redigeret af Niels Neersø. Bennie Hansen stod for fotografier samt arkivfotos. Udgivelsen gav i øvrigt anledning til oprettelsen af et hel nyt forlag, nemlig Rosenaas Forlag. Bag forlaget stod den lokale bogtrykker Helge Rosenaa og hans søn, Henrik Rosenaa, der var indehavere af Rosenaas Bogtrykkeri.
Bogen kunne købes hos byens boghandlere for 120 kr. Derudover modtog alle skydebrødre bogen. Også Dronning Margrethe II fik tilsendt et eksemplar af bogen. Dronningen takkede høfligt for modtagelsen.
I mange år derefter blev bogen uddelt til alle nye medlemmer af selskabet.

* * * * * * * * *

Fuglekongen fra 1961, H. Chr. Jacobsen, havde påtaget sig formandskabet for jubilæumsudvalget i forbindelse med selskabets 200 års jubilæum.

* * * * * * * * *

På jubilæumsdagen, fredag den 28. august, var der fra klokken 11 til 13 reception i Håndværkeren. I stedet for gaver ville selskabet hellere modtage kontante beløb, som skulle gå til en meget tiltrængt konservering og renovering af skiverne. Der indkom beløb fra 50 til 1.000 kr., og det samlede beløb androg 6.035 kr. Desuden overbragte de tre æresmedlemmer, A. Hvalø Hansen, H. Chr. Jacobsen og Hans Pedersen, et bordflag med inskription, og skydebrødrene Preben Reimann Jensen og Knud Dines Hansen overbragte en sølvfaneplade med selskabets mærke indgraveret.
De kulinariske nydelser bestod af stort pølsebord og fadøl.
Om aftenen var der stor festmiddag, for en gangs skyld med damer. Den skulle være foregået i Kulturhuset, men da restaureringen af festsalen ikke tilnærmelsesvis var færdig til dagen, blev festlighederne henlagt til Osted Kro, hvor 100 skydebrødre med ledsagere deltog i festmiddagen med efterfølgende dans.
Hovedparten af de 177 tilmeldte gæster mødte op kl. 18.15 i Kulturhusets entrésalon, hvor der blev serveret velkomstdrink, og hvor alle gæsterne ved selvsyn kunne overbevise sig om Kulturhusets utroligt dårlige forfatning.  
Udover skydebrødrene blev blandt andre borgmesteren, politimesteren og chefen for Hjemmeværnsdistriktet inviteret - alle med ledsager.
Klokken ca. 18.50 ankom selskabet i busser til Osted Kro, hvor festmiddagen skulle starte præcis klokke 19.00.
Imidlertid viste det sig, at der var mødt 10 gæster mere op, end der var tilmeldt og dækket op til. Da man ikke umiddelbart kunne finde frem til de 10, løste restauratøren problemet ved omplacering af nogle borde og yderligere opdækning til de 10, men herved kom middagen først i gang ca. klokken 19.30.
Det blev en særdeles vellykket jubilæumsfest, hvor fuglekongen, Jens Fr. Hansen, bar kongebåndet. Efter formandens velkomsttale overdrog han den videre afvikling af festmiddagens talere til aftenens toastmaster, museumsinspektør Erhard Grimstad som, mens hele selskabet rejste sig, højtideligt oplæste takkebrev fra Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. for modtagelse af jubilæumsbogen.
Hovedtaler var Ole Holm, og den formelle tale for damerne blev holdt af Jørgen Brendekilde. Herudover var der en række skydebrødre og gæster, som i aftenens løb bad om ordet, blandt andre æresmedlem A. Hvalø Hansen, der med stor vægt talte om "gamle dage" fra den 41-årige periode, han havde været medlem af selskabet. Det var ikke kun i selskabets start, der havde været "drabelige skytter", også den sidste menneskealder havde haft sine store skytter, deriblandt ham selv. Taleren kom slutteligt ind på den hast, som tiden ilede med og erindrede om, at af bestyrelsen fra 175 års jubilæet, som var afbilledet i jubilæumsbogen, var kun de tre æresmedlemmer i live.
Ernst Linder talte på byens vegne og overrakte i den forbindelse en check på 1.000 kr. Borgmester Henrik Christiansen var forhindret i at deltage, da han netop havde haft en blodprop. Senere under middagen blev Ernst Linder officielt af næstformanden, Poul Bunk-Jensen, opfordret til at ændre sit midlertidige medlemskab til permanent ydende medlemskab, som dog endelig bekræftes ved ballotering i forbindelse med førstkommende generalforsamling. Dette blev under gæsternes bifald accepteret af Linder.
Den festlige middag trak langt ud, og først lige før midnat kunne dansen tage sin begyndelse til tonerne fra det oplagte seks mands orkester. Dansegulvet var fyldt og første og anden bus, der skulle være startet mod Roskilde by, henholdsvis klokken 24.00 og 1.00 måtte aflyses, da ingen ville hjem. Først henad klokken 3.00 sluttede selskabet efter en uforglemmelig fest.

* * * * * * * * *

Kuvertprisen ved jubilæumsmiddagen var 385 kr. samt 25 kr. for en inkluderet drink. Selskabet betale 160 kr., således af skydebrødrene skulle betale 250 kr. Musikken skulle have 17.044,50 kr. for at spille fra klokken 18.00 til 02.00.

* * * * * * * * *

I anledning af selskabets 200 års jubilæum blev en del af selskabets effekter udstillet i Andelsbankens vindue på Algade i en måneds tid.
Udstillingen viste såvel gamle skiver som den nyeste. Derudover var der sølvbægrene, rifler, mulktbøssen, ballotten, kongebåndet og fanen.

Tilbage til listen