Forrige recordNæste record  1822 Jørgen Petersen

15. juli • Ved Børsen

Død: 4. juni 1834

Levnedsbeskrivelse:

Møller. Ejer af Haraldsborg mølle.

Jørgen Petersen var ejer af Haraldsborg Mølle.
Møllen har i middelalderen tilhørt kronen, idet Erik Menved i 1295 skænker den til Sankt Agnes Kloster. Omkring år 1400 er den imidlertid ikke længere en del af klosterets ejendomme.
Haraldsborg Mølle (vandmølle) brænder 1909 og genopføres ikke. På området opføres Haraldsborg Husholdningsskole.

Skiven:

Bjerglandskab ved vandmølle. I baggrunden en fuglestang. 

Skiven er i 2014 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 41,5 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Kongeskytte:

Jørgen Petersen - fuglekongen selv

Årets vindere:

Ringen   Giæstgiver Madsen ved skud af købmand F. Brønniche
Halsen   Cancillieraad Muller ved skud af adjudant Fitgte
Halen   Cammerherre og stiftamtmand Lowzow ved skud af cancillieraad Muller
Venstre vinge   ved skud af cancillieraad Muller
Højre vinge   Forvalter Grüner ved skud af prokurator Walløe
Brystpladen   Møller Jørgen Petersen ved skud af møller Jørgen Petersen


Fuglekongens historie og anekdoter:

I årene efter selskabets 225 år jubilæum transskriberede skydebror Hakon Meinertz en del af teksterne fra de gamle protokoller. De originale stavemåder med mere blev bibeholdt. En transskriberede tekst fra 1822 lyder således:

Mandagen d 15 Junii foretog selskabet sin Fugleskydning hvortil som sædvanlig Selskabet ûnderdanigen havde indbuden Deres hyitæren Gehejme Conferentte= raad Over Præsident Moltke Storkors af Dannebroge og Deres Højvelbaarende Kammerherre Stiftamtmand Lowzow hvilket begge ûndskyldte sig med Embeds Forretninger. - Deres Skud blev da besørget ad De hrr Dommer Forvalter og Dannebrogsmand Albrectt og Cancillieraad og Borgmester Muller. Selskabet forsamlede sig Kl. 8 om Morgenen og blev da ved Votering indlammede som admiterede Medlemmer Møller Jørgen Pedersen, Skomager Bøtcher, Skomager Finke, Smedemester Cristensen og Glarmester Olsen som straks blev ûnderrettedes om den Antagelse og mødte tillige med den første Deel af Selskabets øvrige Medlemmer for at trække No til Skydningen.
I sahlen fandtes dækket et Bord med kold Kiøkken, som saaledes blev stande til kl. 3. Eftermiddag og hvortil Coûveret Kostede 1 mark. -
Al Selection var besørget for Dobbelt Gevinster til hvert No hvori mellem Den Vindende kunde vælge, og da det er vanskeligt at bestemme Sølvtøj som assuret stemmer med de for Gevinstens No fortjænde Prisen, saa blev Differensen afgiord med En rotasion. Værdien af Gevinsten var for i Aar saaledes fastsadt.

          No 1. Ringen, Værdi 5 Rbd blev i første Omgang No 34 nedskudt ved Kiøbmand F. Brønniche for Giæstgiver Madsen som derfor valgte en Flødeskee indvendig forgyldt. -

          No 2 Halsen Værdi 15 Rbd Blev i femte Omgang No 18 nedskudt ved Adjudant Figte som herved dette No som contra No i Forening med hrr Cancillieraad Muller og valgte Gevinsten et Bæger indvendigt og en Ragoutskee. -

          No 3 Halen Værdi 20 Rbd Faldt ved tilligemed Kongevinsten og blev der da samme Skud til Skiven om bemelde No hvorved hrr Concillieraad Muller havde bedste Skud fra hrr Cammerherre Stiftamtmand Lowzow som derfor af Selskabets Underdanigen blev tilstillet tvende Saltkar indvendigen forgylde.

          No 4 venstre Vinge, Værdi 32 Rbd Blev i femte Omgang No 14 nedskudt af hrr af hrr Cancillieraad Muller, som herfor valgte 6 rillede Spiiseskeer.

          No 5 höre Vinge, Værdii 38 Rbd Blev i Ottende Omgang No 4 nedskudt af hrr Procûrator Wallóe for hrr Forvalter Grüner som herfor modtog 6 rilledeSpiiseskeer.

          No 6 Kongevinsten, Værdii 80 Rbd Blev i niende Omgang No 30 nedskudt af Møller Petersen som herfor valgte en Sølvkaffekande samt en Ragütskee og blev saaledes herfor valgte Aar. Selskabets Fuglekonge. -

Det fine Beløb af Selskabets Udgifter til Gevinsterne for Fugleskydningen indeværende Aar var saaledes 190 Rbd. - Fuglen blev nedskudt paa een dag, hvilket var overensstem- mende med de Fleestes Ønske. - Ingen af de to hrr som de tvinde foregaaende Aar havde været Fuglekonger havde indsend deres Skiver maa begge lovde, at de snarligt skulde vorde tilstede. - Om Aftenen forblev Selskabet samlet og ved varmt Aftensmaaltid som blev betalt med 1 Rbd pr. Pr. og hvor de ved munter Selskabelighed de sædvanlige Skaaler blev udbragte under Sang Musik og Kanonskud. -

Stande = befinde sig et bestemt sted. Selection = selektion = udvælgelse. Assuret = assured = sikker.  Differensen = forskellen.

Tilbage til listen