Forrige recordNæste record  1823 Jens Jørgen Walløe

11. juli • Ved Børsen

Født: 1790 • Død: 1. december 1871

Levnedsbeskrivelse:

Prokurator, Raadhustorvet. Fuglekongens ejendom lå ved siden af rådhuset og blev nedrevet nogle år efter Walløes død. Dette for at gøre plads til det nye rådhus, der blev opført i 1884.

Skiven:

Vallø Slot set fra sydvest. 

Skiven er i 2016 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 41,5 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Kongeskytte:

Heinrich Christian Müller

Årets historie og anekdoter:

Brystpladen blev nedskudt til fordel for justitsråd Rimestad, der imidlertid var udenbys medlem og derfor ifølge selskabets love ikke kunne blive kåret til fuglekonge.

* * * * * * * * *

Fuglekongen var selv blevet kongeskytte i 1821.

* * * * * * * * *

Kongeskytten blev efterfølgende selv fuglekonge i 1832.

* * * * * * * * *

I årene efter selskabets 225 år jubilæum transskriberede skydebror Hakon Meinertz en del af teksterne fra de gamle protokoller. De originale stavemåder med mere blev bibeholdt. En transskriberede tekst fra 1823 lyder således:

Fredagen d: 11 Julii foretog Sælskabet sin Fugleskydning hvortil som det vanlig Deres Excellence Konference Raad Over Præsident Molteke Storkors af Dannebrog og Deres Højbaarende Kammerherre Stiftamtmand Langt en underdanigee var indbudne Over Præsidenten beærede Selskabet med sin Nærværelse, men hrr Stiftamtmanden undskyldte sig med Embedsforretninger og blev hans Skud besørget af hrr Kancilliraad, Borgmester Müller. Selskabet forsamledes sig Kl 8 om Morgenen og blev da med Votering antagne som ex ----- udenbyes Medlemmer for denne Fugleskydning fra Studiosus Sigers hrr Me-dailliur Conradsen, hrr Studiosus Qvistgaard, hrr Møller Schiøbert og hrr Proprietair Thomsen. I Sahlen fandtes dertil et Frokostbord der blev staaende til om Eftermiddagen Kl 3½ hvortil Couvertet Kostede 4 mark. Efter at No var truken og Frokost indtaget be-gyndte Skydningen. Af Selv tairen var paa samme Mark som foregaaende  forskaffet for- skelligen Gevinster hvorimellem de Vindende kunde vælge. No 1 Ringen værdie 9 rbd Blev nedskudt af hrr Forvalter Heering, som herefter Smør og Sukkerløn. No 2  Halsen Værdie 15 rbd Blev nedskudt af forskellige Skud saa at det blev nødvendigt at sikte  til Skiven om denne Gevinst, hvor da hrr Skovrider Albrikt havde bedste Skud for hrr Captein Holm fra Kornerups Mølle son herefter valgte valgte et Bæger. No 3 Halen Værdie 20 rbd Blev nedskudt paa et ekstra No taget af hrr Kancelliraad Müller for hrr Adjunkt Styte og valgte herfor 2 Saltkar. No 4 Venstre Vinge, Værdie 30 rbd Blev nedskudt af hrr Kancellieraad Müller for hrr Jûstistraad Rimestad og valgte for denne Gevinst en Flødekande med Skee.                                       No 5 Højre Vinge Værdie 36 rbd Blev nedskudt paa hrr Kancellieraad Müllers og Adjunct Stytes ekstra No og blev for denne Gevinst valgt 6  -- Konge Gevinsten, Værdie 80 rbd. Blev nedskudt af  hrr Kansellieraad Müller for hrr Jûstitsraad Rimestad men da Jûstits- raaden som uden byes Medlem i Forige den ûnder 25 Mai 1821 fastsadte Bestemmelse ikke kunde blive Sælskabets Fuglekonge, saa bleve de modtage 30 rd samlede til Gevinsten for Jûstitsraaden og blev der da snullen til Skive om Konge Gevinsten, hvorved hrr Kancilliraad Muller havde bedste Skud for hrr Fuldmægtig Procurator Walløe der saaledes blev Sel-skabets Fuglekonge for indeværde Aar og valgte Gevinsten en --potte og en ---ase. Sælskabet forblev fremtil  ---- et Afteiismaaltiid der betaltes med 1rd pr: --- og hvorved  Over Præsident Molteke ogsaa --- de Forsamlede med fin ----.
Sidste del af teksten er noget svær at læse på grund af teksten er noget uskarp/uklar.

Studiosus: en akademisk borger – ude hensyn til livsstilling elle alder. Snullen (snulle) = dreje, snurre, rundt, her: skytterne skød alle til skiven. Stavefejl o.l. er ikke rettet. Tairen = terræn. Sukkerløn er en lønnesirup. Møntværdier: 1 Rigsbankdaler (Rbd/rbd/rd) = 6 rigsbankmark (Rbm/rbm/m) = 96 rigsbank- skilling (Rbs/rbs/s) – Omkring 1845 var pengenes værdi ved køb: 2 pund smør kostede bs/s. 20 æg kostede 50 Rbs/s. 1 ko kostede 30-35 Rbd/rd.  1 potte brændevin 18 Rbs/s. Konferenceraad Muller = Heinrich Christian Müller fuglekonge 1832. Molteke = Overpræsident i København W. J. A. Moltke. Indbudne kommer fra indbyde.

2017 - Skydebroder Hakon Meinertz

Tilbage til listen