Forrige recordNæste record  1798 Jacob Borch

19. juli • Ved Børsen

Født: 3. august 1757 i Roskilde • Død: 20. august 1821 i Roskilde

Levnedsbeskrivelse:

Købmand i Algade 12.

Jacob Borch tilhørte en af de største og mest betydningsfulde købmandsslægter i Roskilde. I 1793 overtog han faderen Anders Andersen Borchs købmandsgård, Algade 12. I 1800 købte han Sankt Ols Gade 18, hvor han fire år senere byggede et nyt forhus. Ejendommen blev senere benævnt Liebes Gård og blev overtaget af Roskilde Museum til udstillinger.
Anders Borchs tre sønner blev alle storkøbmand, dels i Roskilde og dels i Holbæk.
Jacob Borch giftede sig som 37-årig med sin kusines datter, Else Cathrine Bruun, der var 15 år yngre end han. Jacob Borch var en dygtig og driftig mand, der øgede både gods og ejendom. Et silhuetklip, der viser ægteparret Borch og dets fem børn, drengene Søren og Anders samt tre piger, viser ham som en lille mand, mens hans hustru var noget højere, rank og med fine ansigtstræk.
Man får et godt indtryk af denne og andre af datidens store købmandsfamilier i fru Ellen Fichs memoirer "Domprovsten i Roskilde". Ellen Fich var jævnaldrende og veninde med Borchs piger, hvoraf to blev gift med hendes brødre. Hun skriver blandt andet:

"Det bedste ved disse rige, ærlige, noget gammeldags købmandsfamilier var for dem selv men også for deres sognepræst og sjælesørger, at de havde bevaret den også gammeldags ærbødighed og ærefrygt for Gud og Guds hus og Hans tjenere, og denne tænkemåde viste sig ikke alene i ord, men også i gerning. Selv om dette folkefærd just ej kunne tjene til åndsopvækkelse, befandt man sig do altid vel i omgang med dem og var altid hædrede gæster i deres rigelig forsynede huse".

Jacob Borch og hans hustru ligger i familiegravstedet på Gråbrødre kirkegård nordøst for kapellet. På den smukke sandstens-mindesten står de fem børs eftermæle under Jacob Borchs og hustrus navne:

De kierlige, Troefaste
Egtefolk,
De ømme, værdige
Forældre,
Helliges dette Minde
Med barnlig Kierligheds
Smertelig savn,
Salige Haab

To af hans sønner blev også fuglekonger. Søren Borch i 1841 og 1847, og Anders Borch i 1845.

Læs mere i artiklerne Et købmands-dynastiEn familie af fuglekonger samt den senere udgave af Et købmands-dynasti.

Læs endvidere om købmændene og deres gårde, i Arthur Fangs publikation "Fra byen og dens historie" fra december 1970 samt Lotte Fangs publikation "Købmandsgårde" fra 1978.

Skiven:

Frugtbarhedens Genius og en hvilende Merkur ved en kilde. Merkur, som er handlende gud, sidder ved en kilde og taler med en genius, der symbolisere frugtbarheden. Merkur er symbolet på det at være købmand – men også tyvenes gud!.

Skiven var i en periode i privat eje, men den blev testamentarisk skænket tilbage til fugleskydningsselskabets ejendom.

Skiven er i 2014 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 39,5 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Fuglekongens historie og anekdoter:

I perioden 1793 - 1826 var der to fugleskydningsselskaber i Roskilde. Af samme årsag er der flere år i denne periode, hvor der blev kåret en fuglekonge i hvert selskab. Det fremgår af protokollerne fra begge selskaber, at de samme mænd var medlemmer begge steder. Dette forklarer, hvorfor Jacob Borch blev kåret til fuglekonge to gange i 1794, den ene gang med sig selv som kongeskytte. Jacob Borch blev ligeledes fuglekonge i 1798 og er dermed den eneste i historien, der har opnået titlen tre gange. Dette kan ikke mere lade sig gøre, da man kun kan blive fuglekonge én gang i livet.

* * * * * * * * *

Jacob Borch blev kongeskytte for Henning Henningsen i 1805.

* * * * * * * * *

Læs Fanny Fangs artikel ”Familien Borch i Roskilde” fra Jul i Roskilde 1933.

Årets historie og anekdoter:

I årene efter selskabets 225 år jubilæum transskriberede skydebror Hakon Meinertz en del af teksterne fra de gamle protokoller. De originale stavemåder med mere blev bibeholdt. En transskriberede tekst fra 1798 lyder således:

1798 den 7. Junii Kl. 5 Eftermiddag forsamledes Selskabet paa dets Bane paa Børsen, Hvor da forestaaende afvigte Aarets Regnskab forelagdes og Blev af de nærvæende Medlemmer Befundet vigtigt - Underskreve og blev atter for Dette Aar overdraget Seiretaireus Forretning – Den 19. Julii blev bestemt til Fugleskydninger der at foretage og biden og Konlingenten ligesom i de to forige Aar - Skydningen for Selskabets Kasses Regning udbetales ogsaa i dette Aar.
Udgaaende af Selskabet Hr. Justitsraad Vestermann, Postmester Zimmer, Hører Saxtorph.
Ny Tilkomne Grundtvig, Præst paa Bierget; Brænde-Inspecteur Leth; Hr. Raadmand Muller; Qnik; Hr. Rasck og Hr. Tiihler; og Købmand Gørlang.
Lall

Ved Fugleskydningen den 19. Julii 1798 udeblev med Kontingentes Betalling, endskiønt de af skriftlig vare Bleve underrettede forud, at have Skydningen den dag foretoges, følgende Herrer, som følgelig val maa ansees at have forladt Selskabet: Hr. Boefeld til Gjeddesdahl og Benzonsdahl; Hr. Ritmester Bulow; Brudtfabrikør Hr. Holm; og Hr. Friish.
Lall

”biden” må være ordet ”bidden” - en bid brød. ”Hører” er en underlærer i en lærd skole, afløst af Adjunkt. I øvrigt er stavemåde m.m. bibeholdt.


Skydebroder Hakon Meinertz

Tilbage til listen