Forrige recordNæste record  1871 Lars Christophersen


6. juli • Ved Boserup Pavillonen

Født: 30. marts 1818 i Himmelev • Død: 20. juni 1902 i Himmelev

Levnedsbeskrivelse:

Gårdejer i Himmelev, sognefoged, Ridder af Dannebrog.

Lars Christophersen blev en meget kendt og agtet mand. Han var søn af gårdmand Christopher Jensen og Kirsten Pedersdatter. Han blev uddannet ved landbruget og overtog fødegården "Vibeholm" i Himmelev i 1843. Vibeholm blev nedrevet i 1983.
Han fik mange offentlige hverv, som han røgtede med dygtighed og elskværdighed. Han var således medlem af Himmelev sogneforstanderskab i årene 1847-53, sognefoged i Himmelev 1850-54 og medlem af Roskilde amtsråd 1862-74.
Lars Christophersens kommunale arbejde kom til at foregå i årene umiddelbart efter 1841, da den 13. august for landboerne vel nok var den mest betydningsfulde dag siden stavnsbåndets ophævelse 20. juni 1788. I 1841 blev der nemlig givet dem kommunalt selvstyre i form af sogneforstanderskab og amtsråd. Sogneforstanderskabet bestod af sognepræsten samt af 4-9 mænd, der var fyldt 25 år, var uberygtede og ejere, fæstere eller brugere af ejendomme af nærmere angivne størrelser. Sogneforstanderskabet skulle holde møde mindst seks gange årligt og varetage distriktets fattig-, skole- og vejvæsen, foretage den kommunale skatteligning og føre regnskaber og forhandlingsprotokoller.
I sin amtsrådstid kom Lars Christophersen til at behandle mange forskellige sager, der omtales i den bog, Roskilde amtsråd lod udarbejde i anledning af dets 125 års jubilæum i 1967. De er ofte efter en nutidig betragtning af yderst kuriøs art og milevidt fra de millionprojekter, et amtsråd i dag må beskæftige sig med.

I 1862 søgte hattemager Anders Jensen i Køge om bevilling til at benytte et "godslokomotiv" på hovedlandevejen mellem Taastrup jernbanestation og Vordingborg til transport af varer og personer. Da ingen i amtsrådet fandt, at der var nogen trang til denne ejendommelige befordring, blev ansøgningen afslået.
"Oeconomisagerne" giver et godt indblik i datidens pengeværdi. Således søgte Jyllinge-Gundsømagle sogneforstanderskab om, at amtsfattigkassen kunne få refunderet 5 rigsdaler, som var udlagt af sognets fattigkasse til begravelsen af en skomagersvend, der var fundet død på landevejen ved Gundsømagle den 19. januar 1863, og hvis forsørgelsessted var ukendt. Amtsrådet vedtog, at der ikke kunne foretages videre i sagen, før forsørgelsesstedet forgæves var eftersøgt af forstanderskabet.
I 1866 blev der i et amtsrådsmøde givet en oversigt over indlæggelserne på Roskilde Amts Syge-, og Daare- og Arbejdsanstalt. I 1865 havde der været indlagt 451 personer, og der var i samme periode givet 184 varme bade til indlagte, hvilket vil sige, at ikke engang halvdelen kom i bad.

På skiven er fuglekongens efternavn opgivet som "Christoffersen", mens han alle andre steder kaldes Christophersen. Men datidens stavekunst var ikke altid lige perfekt, hvilket amts-jubilæumsbogen giver et eksempel på: Amtsrådet fik i 1874 en henvendelse fra den nye sognerådsformand i Himmelev, gårdejer Jens Christensen. Han oplyste, at han hverken kunne læse eller skrive og spurgte derfor, hvordan han skulle bære sig ad med at klare de skriftlige forretninger, der i følge loven påhvilede ham. Kunne han påføre et af sognerådets medlemmer at føre forhandlingsprotokollen og varetage de øvrige skriftlige arbejder, eller kunne han som medhjælp antage en dertil skikket mand, som ikke var medlem af sognerådet? Amtsrådet vedtog, at hvis sognerådsformanden ikke kunne formå et af sognerådsmedlemmerne til frivilligt og uden betaling at udføre arbejdet, var han pligtig til for egen regning at holde den nødvendige medhjælp.

Lars Christophersen blev i 1844 gift med Sidse Andersdatter fra Korsbjerggaard i Veddelev. Deres søn, Anders, købte gården i 1879, men han døde allerede i 1882, hvorefter hans enke, Bodil, drev Vibeholm videre, indtil hun i 1916 solgte den til Rasmus Tholstrup.

Læs mere i artiklen Sognerådsformanden kunne hverken læse eller skrive og den senere udgave af Sognerådsformanden kunne hverken læse eller skrive

Skiven:

Gården ved Himmelev Gadekær med Domkirken i baggrunden. 

Skiven er i 2013 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 56,5 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Tilbage til listen