Forrige recordNæste record  1956 Carl Ejvind Hartvig Johansen


10. juli • I Hotel Prindsens have

Født: 2. november 1908 • Død: 11. december 1976 bisat 15. december 1976 i Roskilde Domkirke

Levnedsbeskrivelse:

Købmand på Helligkorsvej og oberstløjtnant. Indballoteret i selskabet i 1932, mens hans far, Johannes Johansen, var regerende fuglekonge.
Indvalgt i bestyrelsen i 1953 og formand for fugleskydningsselskabet fra 1955 til sin død i 1976.

I 2009 gav fuglekongens døtre, Alice Skovgaard Hansen og Bente Bælum deres fars levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Far blev født ved Herstedvester, hvor hans forældre havde et lille landsted. Far var den mellemste af tre søskende. Hans storesøster, Rigmor, havde senere ”Palmehuset” i Hersegade, mens den yngre bror, Arne, blev pelsdyrkonsulent i Hjørring. Familien flyttede til Tjørnegaarden i Svogerslev efter første verdenskrig.
I 1925 bestod far realeksamen, hvorefter han kom i lære hos købmand Thomsen i Skibby, hvor han efterfølgende fortsatte som kommis. I 1928 bestod han handelseksamen, og året efter var han færdiguddannet.
Værnepligten blev aftjent ved hæren, hvor han sluttede som løjtnant af reserven.
Fars arbejdsliv blev meget blandet. Han startede som vognmand, hvor han kørte for grusgravene.
Købmandsforretningen på Helligkorsvej etablerede far selv. Her handlede han med kolonial, isenkram og brændsel. Han lod forretningen og den tilhørende bolig bygge, så de stod færdige i 1933. I midten af 1940´erne etablerede han en pelsdyrfarm i Margrethehåbs kvarteret.
Interessen for folkedans havde far hjemmefra. Som ung mødte han vores mor i folkedanserkredse. Hun hed Esther Mariane Jacobsen. De blev gift den 19. august 1934. Sammen fik de fire piger. Folkedansen fulgte far livet igennem. Han underviste blandt andet i folkedans.
Også militæret holdt far ved livet igennem. Under anden verdenskrig var han frihedskæmper, og han blev udnævnt til kaptajn i 1942. Efter krigen var han udstationeret i Varel og i Oldenburg i Tyskland i nogle år fra 1946, hvor han fungerede som kasernekommandant. I den periode drev Verner Wedel forretningen. Far og Verner Wedel var venner livet igennem.
I 1956 skete der så det usædvanlige for en mand, der ikke havde gjort tjeneste i linjen, som det kaldes, at han blev udnævnt til Oberstløjtnant af Reserven, knyttet til 4. Regiment i Roskilde.
I en periode i 1960´erne drev far en bilhandel på Københavnsvej, hvor han forhandlede Opel. I 1964 etablerede han Hedehusenes første supermarked, som han selv lod bygge. Året før han døde, bestod han ejendomsmæglereksamen. Han nåede dog ikke at bruge uddannelsen ret meget.
Far var aktiv i foreningslivet. Foruden formand for fugleskydningsselskabet var han i mange år med i Købmandsforeningen, i Roskilde Handelsstandsforening, A/S Dankas, Roskilde Kulhandlerforening og Fællesudvalget for Brændselshandlere i Danmark.”

Læs mere i artiklen Forlystelse eller øvelse og i den senere udgave af artiklen Forlystelse eller øvelse.

Skiven:

Forretning og bolig på Helligkorsvej.

Skivens kunstner er farvehandler Vagn Dofour. En niece til denne oplyste årtier senere, at det var en ansat i forretningen, ved navn Axel Jensen der malede skiven. Vagn Dofour er noteret som kunstneren. Det henholder vi os til.

Skiven er i 2014 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris. 

Skiven måler 53,5 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Skiven malet af:

Vagn Dufour

Kongeskytte:

Willy Jensen

Årets vindere:

Ringen   Gårdejer Vilh. Christiansen ved skud af plantageejer Helge Banghøj Andersen
Kronen   Herreekviperingshandler Eberhardt Petersen ved skud af lokomotivfører J. A. Lückner
Højre klo   Hoteldirektør W.A. Jacobsen ved skud af gårdejer Carl Rasmussen
Venstre klo   Forhenværende minister Poul Sørensen ved skud af plantageejer Helge Banghøj Andersen
Halsen   Guldsmedemester V. Frandsen ved skud af savværksbestyrer Alfred Koue
Halen   Gårdejer Bakken Gantzel ved skud af kørelærer Torben Lützhøft
Venstre vinge   Plantageejer Helge Banghøj Andersen ved skud af værkmester Alfred Koue
Højre vinge   Forretningsfører U.P. Pedersen ved skud af købmand Villy M. Pedersen
Brystpladen   Købmand C.E. Johansen ved skud af grosserer Willy Jensen


Fuglekongens historie og anekdoter:

På bestyrelsesmødet den 25. august 1953 blev der talt om den gamle skik med at skyde salut med kanoner, når fuglekongen var fundet, og man blev enige om at prøve på at finde frem til de gamle kanoner. Det lod sig åbenbart ikke gøre, men ved fugleskydningen i 1956, hvor købmand og oberstløjtnant C.E. Johansen blev fuglekonge, markerede man alligevel begivenheden på en ny måde. Skydeudvalget havde fremskaffet "En bombe med ni efter hinanden følgende smæld", således at man denne gang igen kunne høre det ude i byen, når der var kommet en ny fuglekonge.

* * * * * * * * * 

Ved generalforsamlingen den 29. marts 1955 ønskede C.E. Johansen at udtræde af bestyrelsen. Han blev dog overtalt til at fortsatte og sad herefter som formand resten af sit liv.

* * * * * * * * *

Under fugleskydningsfrokosten i 1957 havde tre medlemmer jubilæum. Blandt disse var formanden og fuglekongen, C.E. Johansen, der havde 25 års jubilæum. Han var netop blevet indballoteret i selskabet det år, hans far, Johannes Johansen, afgik som fuglekonge.

* * * * * * * * *

Da selskabet i forbindelse med 175-års jubilæet indviede fanen under indskydningen den 25. juni 1962, slog formanden, C.E. Johansen, det tredje og sidste søm i for selskabet.

* * * * * * * * *

I 1963 blev jubilæumsemblemerne indført og blev første gang uddelt ved fugleskydningen den 2. juli dette år.
Da det var første år, blev der uddelt et stort antal emblemer, idet de blev uddelt til alle, der havde passeret et jubilæumsår. Blandt disse var C.E. Johansen, der modtog 25 års emblemet.

* * * * * * * * *

Ved indskydningen den 29. juni 1964 stod formanden, købmand C.E. Johansen, som proponent for smedemester Chr. Petersen.  Formanden havde selv været fuglekonge i 1956, mens Chr. Petersen blev det i 1972.

* * * * * * * * *

Fuglekongen fra 1956, købmand C.E. Johansen, stod som proponent for Knud Printzlaus optagelse i fugleskydningsselskabet ved indskydningen den 26. juni 1967. Knud Printzlau blev efterfølgende fuglekonge i 1969.

* * * * * * * * *

Ved indskydningen den 6. juli 1970 stod selskabets formand, fuglekongen fra 1956, købmand C.E. Johansen, som proponent ved politiassistent P.M. Petersens optagelse i selskabet. P.M. Petersen blev efterfølgende fuglekonge i 1979.

* * * * * * * * *

Under generalforsamlingen den 23. marts 1971 blev Erik Bager indballoteret i selskabet. Som proponent stod selskabets formand og fuglekonge fra 1956, købmand C.E. Johansen. Erik Bager blev selv fuglekonge i 2004.

* * * * * * * * *

Under fugleskydningsfrokosten i 1972 modtog formanden og fuglekongen fra 1956, købmand C.E. Johansen, 40 års erindringstegnet.

* * * * * * * * *

Købmand og oberstløjtnant C.E. Johansen var kongeskytte for Fritz Brack i 1937 og for Otto Johansen i 1960.

* * * * * * * * *

C.E. Johansen er søn af fuglekongen fra 1931, Johannsen Johansen. Pudsigt nok opnåede både far og søn den ære både at blive fuglekonge og kongeskytte. Begge opnåede endda at blive kongeskytte to gange. Faderen i 1931 og 1938, mens sønnen blev kongeskytte i 1937 og 1960.
Begge fik tildelt et særligt mærke, der stadig er blandt selskabets klenodier.

* * * * * * * *

Blandt kunderne i købmandsforretningen nød C.E. Johansen tilnavnet "Super Carl".

* * * * * * * *

Selskabets formand siden 1955, købmand og oberstløjtnant C.E. Johansen, afgik ved døden i december måned 1976. Inden da havde han været igennem en sygeperiode, der havde holdt ham væk fra alle fugleskydningsselskabets arrangementer siden foråret.

Årets historie og anekdoter:

På generalforsamlingen i 1956 kom bestyrelsen med et forslag om, at skiveskydningerne skulle flyttes fra Københavnsvej 150 til skydesalen på Hotel Roar - det tidligere "Højskolehjemmet", og at de skulle afvikles om aftenen, så de ikke tog så meget af skytternes tid. I forbindelse med skydningerne ville man arrangere en slags klubaften, således at de medlemmer, der ikke ønskede at deltage i skydningerne, kunne spille kort og/eller dyrke det selskabelige samvær. Skiveskydningerne var hidtil blevet holdt om eftermiddagen klokken 14 til 17, men nu blev bestyrelsens forslag vedtaget, og skiveskydningerne begyndte herefter først klokken 19.

* * * * * * * * *

På generalforsamlingen den 20. marts 1956 blev ejendomshandler H. Chr. Jacobsen indballoteret i selskabet.  Som proponent stod selskabets senere æresmedlem, Peter Hans Ingemann Petersen. H. Chr Jacobsen blev efterfølgende fuglekonge i 1961.

* * * * * * * * *

Som året før blev der afholdt middag med damer på fugleskydningsaftenen. En tradition havde taget sin begyndelse.

* * * * * * * * *

På bestyrelsesmødet den 25. august 1953 blev der talt om den gamle skik med at skyde salut med kanoner, når fuglekongen var fundet, og man blev enige om at prøve på at finde frem til de gamle kanoner. Det lod sig åbenbart ikke gøre, men ved fugleskydningen i 1956, hvor købmand og oberstløjtnant C.E. Johansen blev fuglekonge, markerede man alligevel begivenheden på en ny måde. Skydeudvalget havde fremskaffet "En bombe med ni efter hinanden følgende smæld", således at man denne gang igen kunne høre det ude i byen, når der var kommet en ny fuglekonge.

* * * * * * * * *

På årets sidste bestyrelsesmøde blev det oplyst, at skydeudvalget havde lejet et skab til opbevaring af rifler og ammunition.

Tilbage til listen