Forrige recordNæste record  2007 Preben Rasmussen


3. juli • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 2. januar 1945

Levnedsbeskrivelse:

Farvehandler.

I 2008 gav fuglekongen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Jeg er født og opvokset i Himmelev som den mellemste af tre drenge. Jeg gik i Himmelev skole, spillede fodbold i den lokale fodboldklub og brugte rigtig meget tid i Borgervæbningen.
Jeg skulle konfirmeres sammen med min yngre bror. I året op til konfirmationen var jeg "parkeret" på en efterskole ved Høng.
I 1960 kom jeg i lære hos Roskilde Farve og Tapet. Det var en af Roskildes ældste forretninger. Den lå på Allehelgensgade 3. I 1964 blev jeg udlært. Nogenlunde samtidig lukkede mit lærested, så det var den første forretning, jeg kørte ned.
Min soldatertid var hos telegraftropperne på Bornholm. Herefter fik jeg arbejde hos en farvehandel i Holbæk. Jeg købte et hus i Holbæk, som jeg gik og satte i stand. Efter nogen tid blev jeg ansat som bestyrer i virksomhedens filial på Nørre Brogade.
Jeg blev gift med Ulla i 1966. Sammen har vi tre sønner og en flok børnebørn.
I 1968 købte vi Farvekælderen i Grønnegade. Den lå ikke i en kælder, men havde tidligere ligget i en kælder i Jernbanegade.
I 1970 udvidede vi med en filial på Helligkorsvej. Året efter fik vi mulighed for at købe naboejendommen, som vi flyttede ind i. Det havde tidligere været forvalterbolig for kasernen, der lå lige ved siden af.
I 1973 blev Peberrenden bygget. Her udvidede vi forretningen med endnu en filial på hjørnet ud mod Skomagergade. Desværre kom der i den tid en økonomisk krise. Det betød, at vi snart afhændede både Farvekælderen og Peberrenden for alene at hellige os Helligkorsvej.
Vores to sønner, Thomas og Martin, har i en årrække arbejdet med i forretningen. I de sidste cirka fem har de ejet den, mens jeg er bydreng, som jeg i sin tid startede med at være. Omkring 2003 købte vi den gamle købmandsforretning overfor forretningen, hvor vi nu har tæppehandel. Den tidligere bagerforretning ved siden af os har vi også overtaget.
Jeg bruger meget af min tid i hjemmeværnsorkesteret. Derudover er jeg aktiv i ornitologisk forening, Håndværkerforeningen og fugleskydningsselskabet. En tid lavede jeg noget bestyrelsesarbejde for Tropefugleforeningen."

Læs også artiklerne Farve på familienEt lyst hoved fra mørklægningen og Farver og toner.

Skiven:

Farvehuset, Helligkorsvej 11 med Roskilde Gardens logo i forgrunden.

Netop i året for afsløring af skiven havde Preben Rasmussen været selvstændig farvehandler i 40 år. Forretningen startede oprindeligt i Grønnegade, men kom hurtigt til at ligge på Helligkorsvej 11. På skiven er ejendommen samt Preben Rasmussens privatbolig ved siden af, i nummer 13. Netop Helligkorsvej 11 var den sidste ejendom, der blev bygget på Helligkorsvej i 1926.
Forrest i skiven er logoet for Roskilde Garden. Preben Rasmussen blev medlem af den daværende Borgervæbning allerede i sine drengeår. Efterfølgende blev hans tre sønner Martin, Thomas og Morten ligeledes medlemmer af Roskilde Garden. De to sidstnævnte blev ligeledes medlem af selskabet.

Skiven måler 49 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er ophængt i Restaurant Håndværkerens sal

Skiven malet af:

Jeppe Emil Drews

Kongeskytte:

Ebbe Bødker

Årets vindere:

Ringen   Supervisor Palle Frank ved skud af chefassurandør Carsten Nielsen
Kronen   Autoforhandler Per Heine Christensen ved skud af statsautoriseret revisor Per Buch-Hansen
Højre klo   Konstruktør Jens Nordlund ved skud af forhenværende kioskejer Gunnar Løgstrup Poulsen
Venstre klo   Systemudvikler Martin Wegeberg ved skud af brandmand Bjarne Hansen
Halsen   Tankejer Kurt Knudsen ved skud af direktør Peter Thomas Larsen
Halen   Områdechef Ole Krüger ved skud af autoforhandler Hans Johansen
Venstre vinge   Erhvervschef Per Kær Møller ved skud af civilingeniør Niels Wollmer
Højre vinge   Planlægger Karsten Helmer Jensen ved skud af Henning Jacquet
Brystpladen   Farvehandler Preben Rasmussen ved skud af beredskabschef Ebbe Bødker

Årets pokalvinder blev Leif Nielsen.


Fuglekongens historie og anekdoter:

Respekten for konger er faldet siden middelalderen. Da Preben Rasmussen vågnede den første morgen som fuglekonge, kom han med en kæk bemærkning til fruen om, at det måtte være en ære at ligge ved siden af en konge. Fru Ulla var ikke sådan at dupere. Hendes bemærkning lød: tager du lige skraldespanden med, når du går ud.

* * * * * * * * *

Reglerne foreskriver, at man kun kan blive fuglekonge én gang i livet. Men så kan man jo blive det andre steder.
Årets fuglekonge, Preben Rasmussen, gentog bedriften, da han den 14. august 2010 blev kronet i Roskilde Borger-, Håndværker- og Industriforening.

Årets historie og anekdoter:

2007 bød på ændringer af selskabets vedtægter. Gennem en årrække havde det været noget "flydende", hvem der kunne optages som medlem i selskabet. Dette blev præciseret ved vedtægtsændringen i 2007:

"Som medlem af selskabet kan optages enhver hæderlig og uberygtet mand, som har bopæl eller virke i Roskilde Kommune, eller indtil 15 km fra kommunens til enhver tid registrerede centrum. Medlemmer, som fraflytter Roskilde by eller omegn, kan vedblive at være medlem af selskabet.
Roskilde Kommunes centrum er ved den seneste kommunesammenlægning blevet fastsat og markeret med en indhugget flise, dateret 6. januar 2007".

Flisen og dermed kommunens centrum er placeret på Præstemarksvej overfor nummer 55.

* * * * * * * * *

Til selskabets fane bliver indkøbt en fanekvast til 1.100 kroner hos Københavns Fanefabrik.

* * * * * * * * *

Efter at autogummiforhandler Ebbe Lous var fratrådt som fanebærer året før, indtrådte revisor Dan Rasmus Petersen på posten. Henrik Brandt bliver fanebærersuppleant.

* * * * * * * * *

Det vakte dette år megen bestyrtelse og gav anledning til mange samtaler, at skydebrødre ikke blev modtaget af det officielle Roskilde ved rådhuset. Det var en tradition, at borgmesteren eller dennes stedfortræder mødte op og sagde et par ord til skydebrødrene under marchen. Men i 2007 måtte selskabet gøre ophold ved rådhuset under musik fra Hjemmeværnsorkesteret.

* * * * * * * * *

Ved årets fugleskydning deltog 118 skydebrødre, heraf 115 skytter. I alt blev afgivet 379 skud.

* * * * * * * * *

Ved året fugleskydning talte fuglekongen Ib Meinert Jensen for Hendes Majestæt Dronningen, formanden Jørgen Ypkendanz for fuglekongen, Poul Larsen for Danmark og Bent L. Christiansen for skytterne. Endelig talte Carsten Yde Lassen på vegne af de nye skydebrødre for selskabet.

* * * * * * * * *

Årets 25-års jubilarer var: statsautoriseret revisor Erik T. Andersen, reklamekonsulent Flemming Andersen, statsautoriseret revisor Nils Christensen, restauratør Arne Christiansen, kontorchef Jørgen Herholdt, grosserer Ebbe Overgaard Nielsen og fabrikant Bent Riff. Kørelærer Knud Jørgen Hansen, arkitekt Per Lindgård og arkitekt Mogens Rasmussen havde 40 års jubilæum, mens murermester Gerhard Iversen kunne fejre 50 års jubilæum.
I 2011 blev det registeret, at gørtler Jens Murillo skulle have modtaget 25 års erindringstegnet. Imidlertid var dette fejlagtigt blevet tildelt året før. Samtidig viste det sig, at Ebbe Overgaard Nielsen først skulle modtage sit 25 års erindringstegn i 2008, da han blev optaget i selskabet den 4. juli 1983.

* * * * * * * * *

Efter at en stor del af selskabets skiver og øvrige klenodier havde været deponeret hos Roskilde Museum og havde været udstillet i Palæsamlingen siden 1978, stod deponeringsaftalen over for en genforhandling i 2007. Det skulle vise sig ikke at være så let. Selskabet og museet havde forskellige ønsker om en fremtidig aftale.
Der var enighed om, at ejerskabet af skiverne og de øvrige effekter skulle forblive at være Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskabs. Men der var dyb uenighed om deponeringsaftalens varighed og om selskabets disponeringsret over effekterne.
Selskabet ønskede en aftale på maksimalt 10 år inden en genforhandling, mens museet ønskede en 20-årig aftale.
Roskilde Museum ønskede, at disponeringsretten skulle ligge hos museet. Der skulle være en begrænset ret for Fugleskydningsselskabet for at udtage effekter, og museet ville afgive en hensigtserklæring om, at samlingen udstilles.
Derover stod Fugleskydningsselskabet med et krav om at have friere rettigheder til at udtage effekter fra samlingen. Samtidig var selskabet ikke trygge ved en "hensigtserklæring", da dette reelt gav museet ret til at pakke samlingen bort i papkasser.
Efter flere møder og forhandlinger sluttede 2007 med et skriftligt ultimatum fra museet, hvoraf fremgik, at man stod fast på sine krav og anmodede selskabet om svar inden den 1. februar 2008.

* * * * * * * * *

Nye indballoterede skydebrødre i året:

Direktør Jesper Damgaard
Handelslærer Carsten Yde Lassen
Leif Damgaard
Salgsdirektør Jan E. Olsen
Direktør Peter Thomas Larsen (genindballoteret)
Udviklingsingeniør Bjørn Kloster Hansen
Gardinhandler Lars Magnild
Revisor Søren Larsen
Kontorchef Leif Poul Sørensen
Vicedirektør Morten Bo Almstrup
Restauratør Lennart Meyer
Systemkonsulent Kasper Bruun Nielsen
Tømrer/snedker Carsten Larsen

Tilbage til listen