Forrige recordNæste record  1998 Jakob Thielsen


7. juli • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 28. august 1937 • Død: 1. januar 2019

Levnedsbeskrivelse:

Forstander for FOF.

Optaget i Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab i 1980.

I 2004 gav fuglekongen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Jakob Thielsen, født 28/8 1937 i Frørup ved Christiansfeld. Flyttede til Roskilde den 1. november 1960.
Jeg er uddannet indenfor handel og kontor i landbrugsmaskinebranchen og har aftjent værnepligt i intendanturkorpset, hvor jeg sluttede som korporal på Flyvestation Karup i 1958. Jeg var beskæftiget i landbrugsmaskinebranchen til maj 1970, derefter var jeg kontorassistent og fuldmægtig ved Merkonomskolen - Foreningen til unge handelsmænds uddannelse - FUHU - i København til maj 1986.
Var fra denne dato til juni 2002 forstander for FOF - Folkeligt Oplysnings Forbund - i Roskilde. I april 1969 opfordret til medlemskab af Odd Fellow Ordenen. Senere optaget i Fugleskydningsselskabet.
Symbolerne på min skive: De tre kædeled for Odd Fellow Ordenen, for FUHU Kundskabens fakkel og uglen, samt to gudinder og FOF´s logo med den grønne snegl for udvikling og oplysning.
Det vigtigste i mit liv er ægteskabet med Sigrid i 1963, og vores to børn, en søn og en datter, samt vores nu fire børnebørn."

Læs mere i artiklerne Født på jubilæumsdagen, Thielsen runder de 75 og Travl mand på 75.

Skiven:

Symboler, der beskriver fuglekongens fritidsliv og arbejdsliv. Skivens motiv er beskrevet af fuglekongen selv og er sat fast på skivens bagside. Beskrivelsen lyder således:

En malet skive skal vise noget om fuglekongens virke i det daglige. Denne malede skive viser symboler på en del af mit fritidsliv og arbejdsliv.
Nederst de tre kædeled fra Odd-Fellow ordenen - venskab, kærlighed og sandhed.
Ovenfor mine to jobs gennem de sidste 30 år. Fra 1970 - 1986 ansat ved merkonomskolen i København under Foreningen til unge handelsmænds uddannelse. Deres varemærke viser den græske gud Hermes, købmændenes gud, der overdrager "kundskabens fakkel" til den romerske gudinde, Minerva, der er beskytter for handel og håndværk. Hun rækker den tørstende yngling et bæger med kundskabens drik. Endvidere havde romerne uglen som kundskabens fugl.
Mit job fra 1986 til dato er forstander i Folkeligt Oplysnings Forbund - FOF, der har uddannelsesspiralen med et F på begge sider som varemærke. I midten er et O, således FOF, logo for Folkeligt Oplysnings Forbund.
Sluttelig har min kunstner, Carsten Dinnsen, syntes, at skiven foroven skulle slutte med fritidsliv. Derfor hans version af fugleskydningsselskabet, de to geværer og fuglen.

Jakob Thielsen
6. juli 1999       

På selve skivens bagside står skrevet:

Carsten Dinnsen
Lammestrupvej 30
4140 Borup
Tlf. 57526292

Skiven måler 49 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er ophængt i Restaurant Håndværkerens sal

Skiven malet af:

Carsten Dinnsen

Kongeskytte:

Finn Borre

Årets vindere:

Ringen   Restauratør Flemming Kubel ved skud af benzinforhandler Kurt Knudsen
Kronen   Direktør Jørgen Nilsson ved skud af direktør Jørgen Andersen
Højre klo   Bogtrykker Per Schneider ved skud af tømmerhandler Peter Larsen
Venstre klo   Revisor Lars Bo ved skud af restauratør Ole Holm
Halsen   Direktør Kurt Buchtrup ved skud af redaktør Kjeld Petersen
Halen   Proprietær Niels Jørgen Hansen ved skud af afdelingsdirektør Knud Christensen
Venstre vinge   Assurandør Arne Jørgensen ved skud af ingeniør Per Handberg
Højre vinge   Vognmand Jørgen Rich. Nielsen ved skud af salgschef Mogens Pedersen
Brystpladen   Forstander Jakob Thielsen ved skud af direktør Finn Borre

Årets pokalvinder blev Per Sørensen.


Fuglekongens historie og anekdoter:

Det var selskabets fuglekonge fra 1953, vulkanisør Hans Peder Pedersen, der stod som proponent for Jakob Thielsen under generalforsamlingen den 10. marts 1980.

* * * * * * * * *

Jakob Thielsen blev den sidste fuglekonge, der ikke havde deltaget ved årets fugleskydning. Noget tilsvarende var tidligere sket flere gange i historien.
Jakob Thielsen troede næsten ikke sine egne ører, da han blev ringet op i sit sommerhus i Vendsyssel med besked om, at han var blevet fuglekonge.
Ved det efterfølgende års generalforsamling den 15. marts 1999 blev vedtægternes § 11 ændret, så det fra da af fremgik: "For at blive fuglekonge eller modtage de øvrige gevinster skal man være til stede ved fugleskydningen og kåring samt være tilmeldt skydelisten".

* * * * * * * * *

Læg mærke til fuglekongens fødselsdato - 28. august 1937!!! Nøjagtig på selskabets 150 år jubilæumsdag.

* * * * * * * * *

Carsten Dinnsen syntes, at Jakob Thielsen skulle have sin egen skive at frydes over derhjemme, samt mulighed for at kunne vise den frem til familie og venner. Derfor lavede Carsten Dinnsen en kopi af skiven i keramik. Denne skive er 41 cm i diameter og blev overrakt Jakob Thielsen på hans og selskabets fødselsdag, 28. august.
Et par år senere havde Jakob Thielsen besøg af sin niece fra Vendsyssel. Hun skulle til bryllup på restaurant Håndværkeren. Næste dag kunne hun berette, at skiven var blevet beundret af andre gæster, herunder forsvarsministeren og hærchefen.

* * * * * * * * *

Ved fuglekongens middag for bestyrelsen i 1999, havde Jakob Thielsen inviteret kunstneren af sin skive, Carsten Dinnsen, og lokalhistoriker og forfatter Lotte Fang-Borup. Det var ganske usædvanligt at en kvinde blev inviteret. Men når der var en kvinde med, var det ganske naturligt at det var Lotte Fang-Borup. Lotte Fang-Borup oprettede i 1976 Palæsamlingerne, og var i en årrække leder af samme.

* * * * * * * * *

Ved fuglekongens middag for bestyrelsen i 1999 blev man opmærksom på, at rammen, var påmalet årstallet 1999 og ikke 1998, hvor Jakob Thielsen blev fuglekonge. Fejlen blev dog rettet inden fugleskydningen, hvor skiven blev præsenteret.

* * * * * * * * *

Sammen med museumsinspektør Michael Andersen og lokalhistoriker Lotte Fang-Borup, var Jakob Thielsen med til at etablere Minibyen på Sct. Ibsvej. Desværre udsættes Minibyen periodevis for hærværk. Også her er Jakob Thielsen, sammen med fhv. skoleleder Anders W. Johansen, primus motor for den løbende vedligeholdelse.
Se Minibyens hjemmeside her. Læs beskrivelsen af Minibyen her og turistbrochuren her.

* * * * * * * * *

Fuglekongen blev selv kongeskytte i 2005 for Svend Aage Hansen. Da Svend Aage Hansen af helbredsmæssige årsager ikke kunne gå forrest i fugleskydningsmarchen i 2006, blev hvervet overtaget af Jakob Thielsen.

Årets historie og anekdoter:

1998 blev året for et generationsskifte i fugleskydningsselskabet. Efter 16 år i bestyrelsen, heraf ni år som formand, udtrådte Poul-Bunk Jensen. Erik Bager, der havde siddet i bestyrelsen siden 1980 som kasserer, udtrådte ligeledes.
Nyvalgte i bestyrelsen blev fuglekongen fra 1994, statsautoriseret revisor Jørgen Ypkendanz, der indtrådte som formand. Den senere fuglekonge i 2008, kontorchef Jørgen Herholdt, indtrådte som kasserer.

* * * * * * * * *

Som noget nyt gjorde man hele skydningen færdig, før skydebrødrene gik til frokost dette år. Det kan være, at dette var årsagen til, at der dette år blev afgivet langt færre skud end sædvanligvis. 403 skud peb ud af riflerne, før fuglen var skudt ned. 104 skydebrødre deltog.

* * * * * * * * *

Ved året fugleskydning talte fuglekongen, Kurt Hansen, for Hendes Majestæt Dronningen, formanden Jørgen Ypkendanz for fuglekongen, Knud Christensen for Danmark og Per Buch Hansen for skytterne. Endelig talte Tommy Petersen på vegne af de nye skydebrødre.

* * * * * * * * *

Årets kongeskytte, Finn Borre, blev senere fuglekonge i 2016.

* * * * * * * * *

Æresmedlem og mangeårigt medlem af bestyrelsen, forhenværende autoforhandler Hans Ingemann Petersen, modtog ved fugleskydningen 50 års emblemet. Fuglekongen fra 1983, købmand Verner Wedel, modtog samtidig 40 års emblemet.
Følgende blev hædret for 25 års medlemskab: distriktschef Ole Amsinck, kaptajn Erik Jensen, malermester Viggo Jensen, forhenværende ostehandler Børge Lindorff, generalmajor N. Rye Andersen, glarmester Ove Christensen og glarmester Poul Erik Christensen.

* * * * * * * * *

En del af de gamle skiver var truet af forfald, og fugleskydningsselskabet arbejdede for at skaffe et sekscifret beløb via fonde og privatpersoner. Unidanmark fonden bidrog med 30.000 kr. Under "Roskildenatten" og ved lokale litteraturfestivaler, blev der samlet penge ind.
I mange år havde skiverne hængt på byens værtshuse, blandt andet på Hotel Prindsen. Således havde lang tid i tobaksfyldte lokaler, sammen med almindelig ælde fået malingen til at forsvinde eller i enkelte tilfælde givet huller i skiverne.

* * * * * * * * *

Under torskegildet var Jesper R. Andersen inviteret til at fortælle om Siriuspatruljen og dens arbejde. Dertil blev vist flotte lysbilleder.

* * * * * * * * *

Formanden, kassereren og Lotte Fang deltog i et undervisningsforløb for tre 8. klasser på Klostermarkskolen. Klasserne havde emneuge om fugleskydningsselskabet. Selskabet gav foredrag på skolen, og eleverne besøgte såvel Palæsamlingen som Håndværkeren.
På Palæsamlingerne fik eleverne en opgave med tre spørgsmål, de skulle finde svar på. Spørgsmålene lød:

  1. Find fuglekongeskiven fra 100 års jubilæet i 1887. Hvad hed fuglekongen?
  2. Find skiven fra 1890. Billedet på skiven har tilknytning til fuglekongens arbejde. Hvad var han?
  3. Der er 3 skiver hvorpå der er et tog. De hænger alle i det samme rum og nær hinanden. Prøv om du kan finde dem. Hvilket år er de fra? Nr. 1: ______  2: ______ 3: ______

Tilbage til listen