Forrige recordNæste record  1802 Hans Georg Faith

23. juli • Ved Børsen

Født: 19. marts 1775 - se levnedsbeskrivelse • Død: 15. december 1831 - se levnedsbeskrivelse

Levnedsbeskrivelse:

Løjtnant i husarregimentet.

H.G. Faith blev i 1792 kornet ved husareskadronen, der siden 1777 havde været indkvarteret i Roskilde. I 1796 avancerede han til sekondløjtnant, men fratrådte sin stilling i 1808.

Studerer man slægtsforskning på internettet, vil navnet Hans Georg Faith dukke op fem gange i lige linje. Den første Hans Georg Faith blev født den 19. marts 1775 og døde den 15. december 1831. Det vides ikke med sikkerhed, men kan antages, at dette er fuglekongen fra 1802. Til støtte herfor kan læses, at han blev ritmester, hvilket udmærket kan have betydet, at han var løjtnant i 1802. Titlen ritmester brugtes tidligere for kaptajner ved kavaleriet, men afskaffedes i Danmark 1951.

Såvel en søn, en sønnesøn, et oldebarn og et tipoldebarn fik selv samme navn. Den femte Hans Georg Faith fik tre døtre, men ingen sønner. Herefter stoppede rækken naturligt.

Den formodede fuglekonge boede senere på Randers-kanten. Det fremgår af litteraturen, at ritmester Hans Georg Faith overtog Oust mølle, der er beliggende vest for Randers. Møllens tidligere ejer, Lars Ploug, døde i 1809. Ikke nok med, at Hans Georg Faith overtog møllen, han overtog også enken, som han tog til ægte. Hans Georg Faith besad ejendommen til sin død i 1831. Derefter overtog sønnen, der også var officer, og havde samme fornavne som faderen ejendommen.

Læs mere i artiklen Fra kriger til møller

Skiven:

To allegoriske figurer med hjelme med Danmarks og Norges våbenskjolde foran sig. Figurerne er to krigsklædte kvinder, og af deres skjolde fremgår, at der er tale om Danmark og Norge. Det viser den nye patriotisme efter kampen med englænderne under Slaget på Reden i 1801. På rammen står:

                 O Fæderland! Vor Arm, Du kræver;
                 Vi slaae for dig med Fædremod

Skiven er i 2013 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 43,5 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Kongeskytte:

Isräel Levin

Årets historie og anekdoter:

Der skulle ikke gå mange år, før fædrelandet krævede al mod og alle kræfter, som der står på skiven.
På grund af den nye storkrig i Europa tog den danske hær på 20.000 mand i 1805 opstilling i hertugdømmerne, og der var da også kun fugleskydning i de to efterfølgende år, inden krigen nåede til Danmark for alvor. Det skete med landsætningen af 31.000 engelske soldater ved Vedbæk den 16. august 1807, bombardementet af København den 2. september og flådens udlevering den 7. september. Fra nu af var Danmark i krig, og først i 1815 genoptog man fugleskydningen.

* * * * * * * * *

I årene efter selskabets 225 år jubilæum transskriberede skydebror Hakon Meinertz en del af teksterne fra de gamle protokoller. Selskabets love fra 1802 blev transkriberet i 2014. De kan læses her. I transskriberingen har jeg været tro overfor den originale tekst, det vil sige, at teksten er bibeholdt i den stavemåde, der blev anvendt 1802. I teksten er der nogle gange stavefejl, konstateret ved brug af ”ordnet,” disse fejl er ikke rettet.

* * * * * * * * *

En af Hakon Meinertz´ transskriberede tekst fra 1802 lyder således:

Den 22. Julii foretoges den aarlige Fugleskÿdning. Selskabet forsamledes om Morgenen Klokken 8 for det forige Aars Fuglekonge Hr. Forvalter Ficher, hvor det Beværtedes med en Frokost og hvor Skÿde=Nummerne uddeltes. Klokken 9 begav Selskabet sig til Skÿdebanen og omtrent en halv time, hvorefter begÿndtes Skÿdningen af 60 Skÿde=Nummere. - I fiere Omgang paa Skÿde=Nummer to nedskød Hr. Leutenant Henningsen  til Heinstrup Ringen, og Bekom et Sölv Brændeviins Bæger, indvendig forgÿldt. - I femte Omgang, Skÿde=Nummer 16, nedfaldt den Hoire Vinge ved Selskabets Secretaire Kalls Skud som derfor modtag en Sølv Sukkerspand. - paa Nummer 36 i ottende Omgang blev Venstre Vinge afskudt ved samme Selskabets Secretair paa Hr. Pastor Mellerups Vegne, som derved vandt et Sølv Mundbestik i Futteral. - Efter at 10 Omgang vare passerende, nødtes Selskabet af nedfaldende stærk Regn til at udsætte det øvrige indtil følgende dag, da man efter Aftale vilde møde paa Skÿdebanen saa tilig, Skÿdningen præcise Klokken 9. Kunde der atter Begÿndes – Denne Dags Aften endtes med Spisning, Som betaltes med 41 pro perhona, Konversation og Dands.
Den følgende Dag den 23. Julii Klokken 9, fortsattes Fugleskÿdningen. Rumpen Blev nedskudt i tolvte Omgang, No. 31 ved Selskabets Rert. Hr. Schønberg, som erholdt derfor en Sølv Senneps Kande med Lÿs=Blaat Glas. Endelig i den nittende Omgang, Nummer 34, nedskiod Hr. Isräel Levin Kongegevinsten, Hr. Lieutenant Faith som derfor modtogen en stor Sukkerspand besat med 12 Theeskeer og Blev saaledes dette Aars Fuglekonge. - Aftenen Tilbragtes Ligesom den foregaaende.

Ovenstående tekst er fra en Selskabets ældre protokoller, der begynder 1802, og som indeholder en løbende beskrivelse af Selskabet virke. Samme protokol inderholder Selskabets ældste godkendte lov. I Selskabets ældste protokol findes Selskabets første navn ”Roeskilde etablerede Skyde Selskab”  og et lovudkast, derefter følger enkeltstående tekster.
Ovenstående tekst er den første, der beskriver afviklingen af en fugleskydningsdag. Skydedag blev i store træk afviklet, som vi kender den i dag. Jeg kan rolig sige, at vores Selskab virkelig bygger på de  historiske traditioner. I teksten læser vi, at fugleskydningen strakte sig over to dage, hvilket den gjorde i mange år. Spisningen foregik dengang på ”Børsen” i hyggelige omgivelser. I nogle af de senere tekster omtaltes, at der var en ”buffet” med mange fine rette og flere vin m.m. altid angivet med pris. I teksten står der ”begav sig Selskabet sig til Skÿdebanen” en tradition, som vi har bibeholdt. Som afslutning kan jeg fortælle, at Selskabet en overgang afholdt fugleskydning på nogle baner, som dengang lå i Boserup Skov, og dem gik man naturligvis ud til.

Et mund-bestik = et spise-bestik. Stavefejl m.m. er ikke rettet.
Skydebroder Hakon Meinertz – februar 2016.

* * * * * * * * *

I 1802 måtte en kugle højst veje 42 gram ved fugleskydningen. Oplysning er fra Selskabets lov fra 1802 - § 20.
Man måtte kun lade sit gevær på anvist plads.

* * * * * * * * *

Kongeskytten gjorde samme bedrift i 1815. Den gang med sig selv som fuglekonge.

Tilbage til listen