Forrige recordNæste record  1801 Peder Fischer

18. juli • Ved Børsen

Født: 1752 i Roskilde • Død: 1816

Levnedsbeskrivelse:

Kancellisecretair, universitetsforvalter, birkedommer ved Sct. Jørgensbjerg og Forligelsescommissair i Roskilde.

Skiven:

Roskilde fra Fjorden. I forgrunden skydemålet ved Børsen.
Skiven giver os et prospekt af Roskilde set fra fjorden og viser og samtidig, hvordan fugleskydningen var arrangeret nede ved havnen. Til højre ses Børsen og i forgrunden datidens yderst primitive skibsbro, der var blevet istandsat og udbygget i 1764, da Roskilde fik en sukkerfabrik og brug for anløbsplads til skibe med varer til og fra byen.

Skiven er i 2014 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 49 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Årets historie og anekdoter:

På flere af 1800-tallets skydeskiver ses skydemålet sat i forskellige sammenhænge. Flere gange er målet sat ind i et opdigtet romantisk landskab - eller landskabet har mindelser om fjorden. Peder Fischers skive er et af de mest interessante eksempler på dette. Roskilde Domkirke ligger på sin bakke, omgivet af marker og enge. Nede ved fjorden ses skydemålet, omtrent på det sted, hvor stejlepladsen er. Husene på den del af Havnevej ses tydeligt, og over dem knejser Sct. Jørgensbjerg Kirke med Sct. Jørgensbjerggården antydet foran. Allerforrest i billedet ser man en robåd, og ved skibsbroen ligger et par enkelte både.

* * * * * * * * *

I årene efter selskabets 225 år jubilæum transskriberede skydebror Hakon Meinertz en del af teksterne fra de gamle protokoller. De originale stavemåder med mere blev bibeholdt. En transskriberede tekst fra 1801 lyder således:

1801 den 13 Junii forsamledes Selskabet paa dets Skydebane paa Bør-sen, for da afvigte Aars her forestaaende Regnskab bifaldet. Under-skrevne forbliver endnu et Aar Selskabets Secretairske. 17 Julii be-stemmes til Fugleskydningen paa samme Maade som forige Aar. Varms Mads Maaltidet og Afgivten af Gevinsten angaaende, da for-holdes ligesom forige Aar – Underskrevne paatog sig at udarbejde
Udkast til nye Love for Selskabet.
Indgaaede i Selskabet – der følger 4 navne
Udgaaede af Selskabet – der følger 9 navne

I ovenstående tekst er stavemåde og ordstillingen bibeholdt i forhold til originalteksten. Skydebroder Hakon Meinertz

Tilbage til listen