Forrige recordNæste record  1817 Søren Brønniche

18. juli • Ved Børsen

Født: 19. marts 1794 i Roskilde • Død: 17. juli 1865

Levnedsbeskrivelse:

Købmand, ejer af "Børsen". Søn af Jacob Brønniche, der blev kåret til fuglekonge i 1800, og bror til Jacob Brønniche (jr.) der blev fuglekonge i 1851.

Søren Brønniche blev født den 19. marts 1794 i Roskilde. Han blev døbt den 31. marts 1794 i Roskilde Domkirke.
Søren Brønniche blev fuglekonge i så ung en alder som 23 år gammel. Det er måske rekord inden for Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab.
Skønt Søren Brønniche var ud af den store gamle købmandsslægt, nåede han aldrig at blive nogen velhavende mand. Søren Brønniche blev købmand på "Børsen" ved havnen i 1827, 33 år gammel. Dette med "Børsen" lyder som noget virkeligt velfunderet og rentabelt. Men navnet har vist altid indskrænket sig til blot ejendommens navn, og det er helt galt at forbinde nogen større position med dette købmandskab. Brønniches forretning var en blandet købmands-, skibs- og tømmerhandel, men særlig velbeslået blev han ikke ved den lille havn, hvis trafik ikke var særlig stor.
Søren Brønniche skal i modsætning til sine søskende have været uheldig af skikkelse, robust og - som det ligefrem hedder - grim. Han elskede børn og var selv far til ti i to ægteskaber.
Den 30. november 1822 indgik Søren Brønniche ægteskab i Roskilde Domkirke med Karen Madsen, med hvem han fik seks børn, Inger Marie, Jacob Laurits, Johanne Kirstine, Hans Frederik, Louise Marie og Søren Peter.
Fruen, der var datter af Andreas Olsen og Mette Pedersdatter, blev født den 13. november 1799 i Aagerup og døbt den 17. november 1799 i Aagerup. Hun døde den 2. marts 1838 i Sct. Jørgensbjerg og blev begravet den 9. marts 1838 i Sct. Jørgensbjerg kirke.
Den 2. maj 1840 giftede Søren Brønniche sig med Ida Oline Wilhelmine Rasmussen i Roskilde Domkirke.
Denne hustru blev født den 4. maj 1840 i Gyrstinge og døde den 30. september 1949 i Roskilde. I dette ægteskab kom der fire børn, Karen, Ole Frederik, Thomas Svane og Amalie Dorthea Sophie.
Når familiens småbørn kom på besøg, kaldte han dem hen til sig for at kysse dem med et "Kom her hen, mit lille kyllingeben!" Men børnene vægrede sig, for den grimme onkel var ikke indbydende med skråsovsen drivende i mundvigene.
Efter sin død efterfulgte hans søn af samme navn faderen som købmand. Efter dennes død, kun 33 år gammel, i 1871, var det slut med købmand Brønniche på "Børsen". Ejendommen havde i øvrigt på det tidspunkt allerede i flere år tilhørt købmand Anders Borch, der i forvejen ejede næsten den halve by.
Faderen blev begravet den 21. juli 1865, og sønnen ti år senere i samme gravsted, der lå urørt med mindesten med deres navne, indtil det i 1933 blev sløjfet for at give plads for maleren L.A. Ring og hustrus urner.

Læs mere i artiklen Kom, mit lille kyllingeben! og i artiklen En familie af fuglekonger samt den senere udgave af Kom, mit lille kyllingeben!.

Læs endvidere om købmændene og deres gårde, i Arthur Fangs publikation "Fra byen og dens historie" fra december 1970 samt Lotte Fangs publikation "Købmandsgårde" fra 1978.

Skiven:

Fugleskydning ved havnen.

På flere af 1800-tallets skydeskiver ses skydemålet sat i forskellige sammenhænge. Flere gange er målet sat ind i et opdigtet romantisk landskab - eller landskabet har mindelser om fjorden. Dette er således tilfældet på købmand Søren Brønniches skive.

Skiven er i 2013 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 43,5 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Kongeskytte:

Søren Brønniche - fuglekongen selv

Fuglekongens historie og anekdoter:

Det fremgår af fuglekongens  levnedsbeskrivelse, at han aldrig blev nogen velhavende mand. Ejendommen, han besad på havnen, var dog ikke ubetydelig. Brandtakseringen i perioden, hvor han ejede Børsen, viser en del tilbygninger samt, at han i 1834 havde syv ansatte boende. Idéen om, at han nærmest var fattig, kan stammer fra de fine "oppe i Roskilde". På det tidspunkt hørte husstanden ikke til Roskilde købstad, men under Sct. Jørgensbjerg.

Årets historie og anekdoter:

I årene efter selskabets 225 år jubilæum transskriberede skydebror Hakon Meinertz en del af teksterne fra de gamle protokoller. De originale stavemåder med mere blev bibeholdt. En transskriberede tekst fra 1817lyder således:

Fredag d. 18 Julii foretoges Fugleskydningen hvortil var indbuden Hans Exellence  hrr Geheime Konference Raad Over Præsident v. Moltke som ærede Selskabet med  sin Nærværelse og selv besørgede sit Skud og indvidere Deres Exellence hrr Gehime Konference Raad Stifts Amtmand v. Bülov, som ikke kunde møde, men havde anmodet hrr Kancillieraad Borgerkaptein Müller at besørge hans Skud. Selskabet for=  samlede sig til sædvanlig Tiid og Skød og efter at have nydt Frokosten 1 daler pr. pr: Drikkevare ui beregnede, begyndte Skydningen Saa omtrent 10. Det første Skud  Skød som sædvanlig, ved Selskabets Fuglekonge hrr Overkrigskommisær Dahl= strøm og nedskød han da strax Ringen af Sølv var besørget dobbelte Gevinster til hver No. Af hrr Overkrigskommissær blev valgt en en Sølv Peberbøsse. I anden Omgang No 23 nedskød hrr Kiöbmand P: Kornerup Ringen og valgte derefter Gevinsten 12 Sølv Theskeer og en sukkertang. I siste Omgang No nedskød hrr S: Brønnicke Fuglen og blev derved for i Aar Selskabets Fuglekonge og modtog hertil hørende Dekoration som af hrr Overkrigskommisæir Dahlstrøm var pryfet med et nÿt Baand  og Fuglen på ÿe forgÿldt. hrr S: Brønnicke valgte Gevinsten En Sølv Chocolade Kande med Fuglen fulgte Halsen hvor xxxx var xxxx för Inskudt, Rumpen. Omtvende No blev en skudt til Skiver og havde da i Syvende Omgang No 15 hrr Forvalter Albreith bedste Skud for hrr Kiøbmand Schønberg som derfor for Halse, valgte Gevinsten en Sølv Ragoutskee. I aattende Omgang Havde hrr Forvalter Wolling, valgte Gevinsten En Sølv Fiskeskee. Da Skydningen nu saaledes var tilendebragt, forblev Selskabet samlet og nød et Aftensmad tid, som betaltes foruden drikkevarer, med 2 Rbd pr. per: ----------- 

Nedunder referatet fra Fugleskydningen står der - ”Syvende Skiveskydning Fredag den 25 Juli” – Skydebrødrene skød dengang mange gange almindelig skiveskydning  sommeren igennem. Over-krigskommissær var en højere embedsmand under militærforvaltningen (nedlagt 1851.)  Ragout-skee = Ragout er en gryderet, der typisk består af kødstykker og grønsager.  ”tvende” = 2. - Rbd = Rigsbankdaler = 6 Rbm = rigsbankmark = 95 Rbs = rigsbankskilling. - Omkring 1845 kostede 2 pund smør omkring 50 Rigsbankskilling. En murersvend havde en dagløn på ca. 50 Rigsbankskilling. Jeg oplever, at ovenstående tekst indeholder ”en forud kendt viden,” som jeg 200 år efter ikke kender, hvilet betyder, at jeg ikke kan ”åbne” visse dele. Stavefejl – tegnsætning er ikke rette.

Februar 2018 Skydebroder Hakon Meinertz  

Tilbage til listen