Forrige recordNæste record  1818 Hans Kornerup

31. juli • Ved Børsen

Født: 21. august 1762 i Roskilde • Død: 24. januar 1833 i Roskilde

Levnedsbeskrivelse:

Købmand, Skomagergade 21.
Hans Kornerup var ud af dynastiet Kornerup, der gennem 150 år havde tolv købmænd i Roskilde.
Den første Kornerup var Peder, som i 1749 fik borgerskab i Roskilde. Han var søn af Christian Jensen, der var fæster i Allerslev under Ledreborg, og hans far igen hed Jens Christensen og skal have boet i Kornerup, hvorfra det menes, at familienavnet stammer. Men i familien ved man dog intet herom.
En af Peder Kornerups mange sønner var købmand Hans Kornerup, der besad Skomagergade 21, der senere blev kendt under navnet "Isefjorden", formentlig efter en beværtning i bygningen. Skomagergade 23 hørte med. Der var her ud mod gaden rapsmagasin med jernstænger for vinduerne og en port med hejseværk. Der var fest i gaden, når Hans Kornerups folk holdt "rapsfest" og efter endt høst på marken kom gående med violin og klarinetspil hjem til punch og æbleskiver. Nr. 21 havde en lang levetid som Skomagergades største købmands- og brænderigård med have og gennemkørsel til Bredgade.

Læs mere i artiklen Det tredje købmandsdynasti og i artiklen En familie af fuglekonger samt den senere udgave af Det tredje købmandsdynasti.

Læs endvidere om købmændene og deres gårde, i Arthur Fangs publikation "Fra byen og dens historie" fra december 1970 samt Lotte Fangs publikation "Købmandsgårde" fra 1978.

Skiven:

Merkur i romantisk landskab. Merkur er flot med vinger på hat og hæle og med sin stav i hånden. Merkur er symbolet på det at være købmand - men også tyvenes gud!

Skiven er i 2013 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 39,5 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Kongeskytte:

Peder Hans Kornerup

Årets vindere:

Ringen   Assesssor Feilberg ved skud af løjtnant Munch
Halsen   Justitsraad Rimstaû ved skud af kanserliraad Müller
Venstre vinge   Prokurator Højer ved skud af forvalter Holm
Højre vinge   Købmand Müller ved skud af købmand Müller
Brystpladen   Købmand H. Kornerup ved skud af købmand P. Kornerup

Kongeskytten, Peder Hans Kornerup, blev selv fuglekonge i 1831.


Fuglekongens historie og anekdoter:

Hans Kornerups søn, Peder Hans Kornerup blev fuglekonge i 1831.

Årets historie og anekdoter:

I årene efter selskabets 225 år jubilæum transskriberede skydebror Hakon Meinertz en del af teksterne fra de gamle protokoller. De originale stavemåder med mere blev bibeholdt. En transskriberede tekst fra 1818 lyder således:

Lørdag den 31 Julii foretoges Fugleskydning, hvortil ligesom forige Aar var indbuden Deres Egillence hrr Geheime Konferettsraad Over Præsident von Moltke der ikke kunde møde men hvis Skud blev besørget ved Selskabets første Dommer hrr Forvalter Albrecht og indvides Deres Egillence hrr Geheime, Konferentsraad Stiftsamtmand Bûlow der aabnede Selskabet nu sin xxxx. Som fast Medlem blev ved Votering antaget hrr Kiøbmand Elieser Israel og som admiterede da hrr Giøsk, Gjestgiver Mejer, Assessor Feilberg og Procurator Højer. Efter at have nydt Frokost som betaltes foruden Drikkevarer med 1 Mark pr. pr. Tog Skydningen sin Begyndelse. De herved 10 Kongegevinster var for i Aar fastsade til 130 rbd. Højre Vinge 45 rbd. venstre Vinge 35 rbd. Rumpen 30 rbd. Halsen 20 rbd. Ringen 10 rbd. Af Seiutairen var besørget dobbelt Gevinsten hvor om allene den Vindende Skud vælge og da Gevinsten ikke saa nøje kunde afjasskes efter den bestemte hvis afgiorde det deffererede med Veirstairen. I tredje Omgang No 54 nedskød Leint. Munch Ringen for Asesssor Feilberg, som herfor valgte Gevinsten et Sølv Brændevinsbæger. I femte Omgang nedskød hrr Kiøbmand Møller Müller no 61 højre Vinge for hrr Kiøbmand Müller som fik Gevinsten en Sølv Syilkanne. I syvende Omgang nedskød Forvalter Holm No 59 venstre Vinge for hrr Procurator Højer, som fik Gevinsten et par Sukkerkar og en Flødeske. I Ellevte Omgang faldt Halsen i No 12 ved hrr Kanciliraad Müllers Skud for hrr Justitsraad Rimstaû som valgte Een Potageskee. I Ellevte Omgang No 51 faldt ved hrr Kiøbmand P. Kornerups Skud Resten af Fuglen for hrr Kiebmand H. Kornerup som derved for i Aar blev Selskabets Konge. Selskabet forblev nu samlet og nød et Aftensmåltiid som betaltes foruden Drikkevarar med 10 Mar pr. pr.

afjasskes = af(h)jaske: bringe fra hånden på en hurtig og uordentlig måde. Leint. = Løjtnant. deffererede = deferere: overdrage, tilbyde. Potageske: en kugle-formet kop forsynet med et langt skaft, f. eks. brugt til at øse suppe op med. Syilkanne = Syil kande: en kande til f.eks. vand. Admitterede: er en person, der har adgang/optaget til at deltage i her skydningen. 1 rigsbankdaler (Rbd.) = 6 rigsbankmark (Rbm.) = 96 rigsbankskilling (Rbs.) Omkring 1800-tallet kostede 1 rugbrød 2½ rigsbankskilling, en arbejdsmand tjente ca. 25 rigsbankskilling om dagen.

Skydebroder Hakon Meinertz - 2018

 

Tilbage til listen