Forrige recordNæste record  1827 Nicolai Christian Sveistrup


20. juli • Ved Børsen

Født: 18. februar 1786 i St. Heddinge • Død: 19. marts 1874 i Roskilde

Levnedsbeskrivelse:

Kaptajn, ejer af Hotel "Prindsen", medlem af byrådet, chef for borger- og brandkorpset, Ridder af Dannebrog og æresborger i Roskilde. Som unge blev han student, hvilket ikke var helt sædvanligt. Siden gjorde han militær karriere, deraf titlen.
I 1817 giftede Kaptajn Sveistrup sig med en søsterdatter til madam Anne Marie Rosted, værtinden på "Prindsen".
Kaptajnen og hustruen, Agate Johanne Hansen fik sammen to børn, først en søn der døde som 4-årig og siden en datter.

Kaptajn N.C. Sveistrup kom ind i fugleskydningsselskabet den 9. juni 1815 og stod som medlem til sin død i 1874, altså lige knapt tre snese år. Kort efter sin indtræden blev han sekretær, og det var ham, der, som protokolfører, beskrev, hvordan selskabet på et møde i maj 1825 besluttede at indlede et frieri til det andet fugleskydningsselskab. Grunden var elleve udmeldelser på een gang og dermed en væsentlig svækkelse.
Frieriet skulle, som det står i protokollen, fremføres ved "Det Borgerlige Fugleskydningsselskabs" Generalforsamling, som er bestemt at afholdes førstkommende Tirsdag Eftermiddag, at lade proponere en Forening for begge Selskaberne, for derved at opnå det egentlige Formaal for begge Selskaber, fælles venskabelig Morskab, som ikke er bebyrdet med alt for store Omkostninger". Roeskilde etablerede Skydeselskab var imidlertid ikke med på ideen, og man vedtog at fortsætte på Børsen.
Det kan meget vel have været de ret så betydelige udgifter i forbindelse med kongeværdigheden, der trykkede.
Men lige så afvisende, som skytterne på havnen havde været det i 1825, lige så imødekommende blev de året efter, da det viste sig, at også de have haft nedgang i medlemstallet. Den 26. september blev der holdt et møde på Postgaarden, hvorunder sammenslutningen af de to selskaber blev foretaget.
Man delte sol og vind lige, idet skydningen skulle foregå på Børsen - altså en cadeau til det ene selskab. Til gengæld blev det det andet selskabs dekoration, som fremtidige fuglekonger skulle bære. Den 31. maj kunne man holde en generalforsamling, der mundede ud i den festligste forbrødring.
Fredag den 20. juli 1827 var tidspunktet for den første fugleskydning i "Roeskilde foreenede venskabelige Skydesælskab", og det blev en dag, som deltagerne sikkert aldrig har glemt, og som velsagtens har haft sine hovedpiner på samvittigheden.
Købmand Albert Kornerup blev udnævnt til æresmedlem, og man gik derefter over til at spise frokost inden skydningen. Da det imidlertid blev regnvejr om eftermiddagen, blev skydningen afbrudt, og man spiste igen - for så at gå i gang med skydningen nok engang, da det blev opholdsvejr. Da skydningen var slut, var det igen tid til et måltid.
Kaptajn Sveistrup, der blev dette års fuglekonge, endte sin beskrivelse af dagen med følgende:
"under munter samtale, sang, musik og kanonsalut, endtes dagen, idet man ønskede varigt held og skyldfri glæde for Roskilde forenede Skydeselskab".
Det har uden al tvivl også været en dag, der var værd at mindes.
Nicolai Christian Sveistrup blev fuglekonge i både 1827 og i 1834.
I 1852 blev kaptajnen æresmedlem i selskabet. Den 29. juli 1861 blev han genudnævnt til æresmedlem i det rekonstruerede selskab. Formentligt gik han samtidig af som formand, idet det fremgår af jubilæumsbogen fra 1937, at Sveistrup den 3. maj 1861 tituleres directionens formand. Det gamle selskab var blevet rekonstrueret efter en truende konkurs, som var blevet afværget af skomagermester F. Pætges.

Læs mere i artiklen Da Prindsens lindetrær blev kappet med sabel samt igen den senere udgave af Da Prindsens træer blev kappet med sabel. Læs også artiklen Fra ynkelig ruin til byens stolthed

Skiven:

Udsigt over Sct. Jørgensbjerg, set fra datidens "Pipers Vænge" - nutidens bypark med kirken og husene på bjerget og skydemålet ved havnen. I forgrunden to ryttere. På rammen står:

C. Sveistrup ønsker Held og Glæder for Roeskilde forenede Skyde Selskab 

Skiven er i 2013 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 46,5 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Kongeskytte:

Søren Borch

Årets vindere:

Ringen   Købmand S. Brunniche ved skud af købmand S. Brunniche - eget skud
Halsen   Søren Borch ved skud af Søren Borch - eget skud
Halen   Nicolai Christian Sveistrup ved skud af Søren Borch
Næbet   Murermester Broch ved skud af
Venstre vinge   Amtsforvalter Liebenberg ved skud af adjunkt Slÿte
Højre vinge   Bager Jaichsen ved skud af murermester Broch
Brystpladen   Nicolai Christian Sveistrup ved skud af Søren Borch

Uddrag af protokollen:


Fugleskydningen fredag d. 20. Juli 1827 – Resultatet af skydningen. 

Ringen, Værdie 10rd
2den Omgang No 33, Kiøbmand S. Brunniches eget Skud

Halsen, Værdie 15rd
5te Omgang No 27, Kiøbmand S. Borchs eget Skud

Halen, Værdie 20rd 
6te Omgang No 48, Kiøbm: Borch Skud extra No Borch & Sveistrup

Venstre Vinge, Værdie 25rd
5de Omgang No 26, Adj: Slÿte for Amtsfult: Liebenberg

Højre Vinge 30rd
2den Omgang No 55, Murermester Broch for Bager Jaichsen

Konge Gevinsten Værdie 80rd
7de Omgang No 48, Kiøbmand S. Borch for Capt Sveistrup

I den ovenstående tekst er stavefejl med mere ikke rettet.

Adj: betyder Adjunkt. Amtsfult: betyder Amtsforvalter. H: betyder Hr. Kiøbm: betyder Købmand

Tre navne ved halen virker uforståeligt.


Betalingsmiddel og værdier omkring 1800:

1 rigsbankdaler/rigsdaler = 96 rigsbankskilling/skilling
Forskellige priser i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet.
En arbejdsmands dagløn ca. 28 skilling. Priser: 1 rugbrød kostede ca. 2½ skilling, 1 pund flæsk omkring 8 skilling. I 1850 kostede en stor bondegård ca. 1.800 rigsdaler.
Ved overgangen fra rigsdaler til kroner i 1873, hvor betalingsmidlet blev kroner og øre.
1 rigsdaler = 2 kroner, 48 skilling = 1 kr. derved blev ovennævnte priser:
1 rugbrød kostede ca. 1,2 kr. - flæsket kostede ca. 3,84 kr.
I ovenstående opstilling må tallene læses med forsigtighed, da de strækker sig over en længere periode, men det giver en lille forståelse af fugleskydningens gevinsters værdi. Oplysningerne er en sammenskrivning/bearbejdning af oplysningerne i ”Rigsdaler som betalingsmiddel i Danmark”

Oktober 2015, skydebroder Hakon Meinertz


Fuglekongens historie og anekdoter:

Sveistrup nåede i sit liv at gøre sig upopulær hos kong Frederik VII. Historikerne har flere versioner af årsagen hertil, og den ene er, at Sveistrup engang ved en fejl havde overset et ønske fra grevinde Danner - og i den anden version hedder det, at Sveistrup påkaldte sig kongens irritation ved ikke selv at møde, da kongen ringede efter betjening. Da borgerskabet senere bad kongen hædre Sveistrup med et ridderkors, afslog kongen med den besked, at "en karl, der ikke vil betjene sin konge, ikke fortjener en medalje". Borgerskabet fik senere kongen overtalt, og Sveistrup fik korset. Han blev så glad for det, at han tog et ældre maleri af sig selv, han havde hængende i sin stue, under armen, gik over til Jakob Kornerup med det, og bad denne male ridderkorset ind på portrættet.

* * * * * * * * *

Kaptajn Sveistrups hustrus fætter var svigerfar til apoteker Christian Albrecht Jørgensen, der blev fuglekonge i 1833.

* * * * * * * * *

Stavemåder og udtalelser af navne kan i denne historiske periode være svær at fastslå, da det tilsyneladende ikke var noget, man gik særlig meget op i. Således finder man kaptajnens fornavn i to forskellige udgaver, alt efter hvilken kilde man bruger: Nicolai og Niels.

* * * * * * * * *

Ved generalforsamlingen den 9. juni 1853 genvælges kaptajn Sveistrup til dommer.

Årets historie og anekdoter:

Albrecht Kornerup blev udnævnt til æresmedlem fredag den 20. juli 1827. Der blev afholdt stor fest med ophængning af portræt af overpræsident Moltke og udnævnelse af borgerkaptajnen inden frokosten og skydningen.

* * * * * * * * *

Søren Borch blev kongeskytte i både 1827, 1837 og 1841.

* * * * * * * * *

I årene efter selskabets 225 år jubilæum transskriberede skydebror Hakon Meinertz en del af teksterne fra de gamle protokoller. De originale stavemåder med mere blev bibeholdt. En transskriberede tekst fra 1827 lyder således:

I Aaret 1827 bestod Roeskilde foreenede venskabelige Skydesælskab af følgende som Æres Medlemmer
Gehejme Conferenteraad Overpræsident v. Moltke Storkors af Dannebrog, Dannebrugsmand.
Kammerherre, Stiftamtmand v. Lowzow, Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand.
Købmand, Bager, Kaptain Albrecht Kornerup.

Le her betalende Medlemmer

Faste derunder følger 28 navne.  Admiterede derunder følger 24 underskrifter.

Nederst på foliiarket står der Extraordinair derunder følger to underskrifter.

Hakon Meinertz har ikke rettet stavefejl og lignende. Admitterede betyder blandt andet ”tillade en at deltage i noget” Extraordinaire er fransk og betyder blandt andet ”overordentlig, ualmindelig, særlig.”

I året 1827 var det første gang de fusionerede selskaber fremstiller et samlet oversigt over medlemmerne. Samtidig bruges selskabets nye navn ”Roeskilde foreenede venskabelige Skydesælskab”.

Tilbage til listen