Forrige recordNæste record  1838 Lars Friederich Conradsen

8. august • Ved Børsen

Født: 15. januar 1780 i Vester Aaby • Død: 13. marts 1840 på Bidstrupgaard

Levnedsbeskrivelse:

Inspektør på Bidstrupgaard fra 1808 - 1840.

Lars Friederich Conradsen blev født den 15. januar 1780 i Vester Aaby. Han blev døbt den 19. januar 1780 i Vester Aaby sogn, Sallinge herred, Svendborg amt. Han døde den 13. marts 1840 i en alder af 60 år i Bidstrup, Sct. Hans hospital sogn, Roskilde. Den 18. marts 1840 blev han begravet ved Gråbrødre kirkegård i Roskilde.

Lars Friederich Conradsens hustru var Birgitte Marie, født Bastian i 1788. Sammen fik de tvillingerne Thalia Auguste og Maren Sophie Frederikke, født i 1818, sønnen Christian Daniel, født i 1823 og datteren Ida Chirstine, født i 1827. 

Lars Friederich Conradsen var i en periode inspektør på Bidstrupgaard.
Siden 1661 havde København ejet det store Bistrup Gods, som København fik  af kongen som tak for borgernes tapperhed under svenskekrigene. I 1808 blev Bistrupgård overtaget af Københavns fattigvæsen og indrettet som hospital (Sankt Hans) for sindssyge og almisselemmer (fattige).
I slutningen af 1790-tallet begyndte lægerne at interessere sig for de sindslidende, der hidtil havde levet under kummerlige forhold i fængsler, arrester eller dårekister: lænkede, sultende og frysende, udsat for korporlige mishandlinger. Hensigten var alene opbevaring. Det danske sindssygevæsens historie begynder i 1807, da Københavns Kommune flytter Ladegaardens beboere til Bidstrupgaard.
Fra 1850 opførtes et stort antal sindssygeanstalter, hvor behandlingen bestod i selve anstaltopholdet i ro, fred og smukke naturomgivelser. Man koncentrerede sig om en medicinsk-pædagogisk påvirkning og disciplinering, men de urolige patienter måtte stadig fikseres med spændetrøjer og i tvangsstole. Medicinen opfattede blandt andet bræk- og afføringsmidler; opium og kamfer blev taget i brug, datura anvendes mod mania, arsenik og kviksølv mod melankoli.
En væsentlig hjælp for gennemførelse af den humane behandling af de sindslidende med afskaffelse af tvangsmidlerne var indførelse af sove- og beroligelsesmidler, først chloral fra 1867, og senere veronalet fra 1904.
Sct. Hans Hospital på Bidstrupgaard var fra 1816 Danmarks første psykiatriske hospital, der byggede på patientbehandling og helbredelse. Hospitalets første overlæge, J.H. Seidelin, fungerede til 1831, hvor han blev afskediget efter en patientklage.
Seidelin havde overdrevet den psykiske kurmetode ved at straffe patienterne med for mange klø og i øvrigt givet de enkelte patienter en følelse af moralsk skyld.

Skiven:

Prospekt af Bidstrupgaard. Fuglekongens bandoler og insignier som ramme. 


Skiven er i 2012 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven er udstillet på Roskilde Museum.

Skiven måler 60 cm i diameter.


Omkring billedet på skiven er malet fuglekongens bandoler og insignier, og det er første gang, de gengives på en skive. Det var den føromtalte dekoration, som Det Borgerlige Skydeselskab havde med sig ved sammenslutningen. Det er siden blevet båret af samtlige fuglekonger, og på bandoleret sidder små sølvplader med navnene på de forskellige, der har haft værdigheden.
Da samtlige sølvplader ikke kan være på et kongebånd, er årgangene begrænset til de nyeste på det kongebånd, der aktuelt bruges.

Kongeskytte:

Forselev Conradsen

Årets historie og anekdoter:

I protokollen for året kan blandt andet følgende læses:


”Onsdag d 1 August om Morgenen Kl 8 foretoges den i Selskabet aarlige Fugleskydning” 

”Onsdag d 8 August Eftermiddag kl 1 begyndte Skydningen efter Kongegevinsten som faldt i”

* * * * * * * * *

Om der er slægtskab mellem årets fuglekonge og kongeskytte vides ikke, men det kan være nærliggende. Efternavnet var ikke udbredt, og begge arbejdede inden for skovvæsenet. Af selskabets protokol fremgår i øvrigt, at forstelev Conradsen blev indballoteret, inden skydningen begyndte. Yderligere kan læses:

“15 Omgang No 5 – Gevinsten 75 rd og tilfaldt Inspectori Conradsen ved Fostelev Conradsens Skud. –“

* * * * * * * * *

Komponisten C. E. F. Weyse kom den 30. juli 1838 til Roskilde og boede som sædvanligt hos Hans Hertz i hans præstegård. Under opholdet skrev Weyse et brev til sin adoptivdatter Actonia Hass. Heri kan læses:

"Igaar var der Fugleskydning, men Hertz fik Intet, næste Onsdag fortsættes den, thi Kroppen fik de ikke ned; muligt, at Hertz bliver Konge".

Hans Hertz´s præstegård lå, hvor Odd Fellow logen siden fik hjemsted. Her har vi forklaringen på, at bakken fra domkirken og ned mod Maglekildevej hedder Weysegangen.

* * * * * * * * *

I årene efter selskabets 225 år jubilæum transskriberede skydebror Hakon Meinertz en del af teksterne fra de gamle protokoller. De originale stavemåder med mere blev bibeholdt. En transskriberede tekst fra 1838 lyder således:

Fugleskydningen blev besluttet at afholdes Onsdag d 1 August. Reebslager R. Lassen indballoteredes første Fugleskydningsdag som admitteret Medlem. Onsdag d 1 August om Morgenen Kl 8 foretoges den i Selskabet aarlige Fugleskydning. Førend Skydningen begyndte indballoteredes Forstelev J. Conradsen som extraordinairt Medlem. Ligeledes deltog Hof Medaillori Condradsen som extraordinait Medlem. Kl 8 om morgenen før ni begyndte Skydningen og fortsattes til 10½, da der uforståeligt, hvorpaa der atter blev skudt til kl omtrent 3, da der spistes til Middag. Efter Middagsbordet vedblev Skydningen uafbrudt til alle Gevinsterne, enn Kongegevinsterne vare falden. Da det ulæseligt var blevet for sildigt til at vedblive med Skydningen, udsat til Onsdag d 8 August Eftermiddag Kl 1. Da den første Dag faldne Gevinster være: 1st Omgang N: 6 Ringen Verdie 10rd tilfaldt Løjt. Sveistrup ved Kjöbmand S. Borchs Skud. - 3di Omgang N: 24 Hoire Vinge Verdie 30rd tilfaldt Kjöbmand J. Brönniche ved eget Skud. - 4de Omgang N: 42 Venstre Vinge Verdie 25rd tilfaldt Forstelev Conradsen, ved eget skud. - 8de  Omgang N: 47 Halsen Verdie 15rd tilfaldt Reebslager R. Lassen, ved Sadelmager Madsens Skud. - 11de Omgang N: 31 Halen Verdie 20rd tilfaldt Hestehandler Formann, ved Forvalter Rasmussens Skud. - Dermed ophörte Skydningen for den Dag. -

Onsdag d 8 August Eftermiddag Kl 1 begyndte Skydningen efter Kongevinsten som faldt i 15 Omgang N: 5 - Verdie 75rd og tilfaldt Inspecteru Conradsen ved Forstelev Conradsens Skud. - Inspecteur Conradsen blev saaledes Selskabets Fuglekonge. Aftener. Begge Skydedagene tilbragtes med varm Spisning og Konversation.


I ovenstående transskriberede tekst er der ikke rettet tegn- eller stavefejl.

Antal medlemmer 1838. 33 Faste medlemme. 17 Admitterede medlemmer (tilladelse til at deltage i Skydningen.) 2 extraordinaire medlemmer. Ialt 56 medlemmer. Medalje-skærer = medaillør. Forst-elev = en som studerer skovbrug.

August 2016 Skydebroder Hakon Meinertz

Tilbage til listen