Forrige recordNæste record  1796 Peder Herman Struch

22. juli • Ved Børsen

Født: 1754 fødselsdato ukendt, men døbt 26. april 1754 i Roskilde • Død: 1810 dødsdato ukendt, men begravet 11. august 1810 i Roskilde.

Levnedsbeskrivelse:

Organist ved Domkirken. Blev gift den 11. januar 1787 med Sophie Kornerup.

Peder Herman Struch var søn af Dorthe og Henning Strunch og bror til Marianne, født i 1756 og død i 1800. Faderen, der levede fra 1724-1793, var tobaksfabrikant på Torvegården på hjørnet af Rådhustorvet og Nygade.
Henning Strunch opkøbte jævnligt jord og ejendomme i Roskilde. I 1761 hele tre ejendomme, blandt andet en jordlod med omkring fire tønder land ved Olsgadens forlængelse - nærmere betegnet øst for Frederiksborgvej, mellem Klostervang og Sankt Agnes Husene. Området blev kaldt Trægaarden, hvilket betød have på gammel dansk.
Henning Strunch var byens største tobaksfabrikant. Desuden tilhørte han den første generation af eligerede borgere i byen, en forløber for det senere byråd, men uden dettes demokratiske styreform.

I 1761 lejede Henning Strunch Trægården til Nicolai Henrik Thilo. der var domorganist i Roskilde. Dette formodes at have givet inspiration til sønnens karriere i en tid, hvor det ellers var normalt at junior fulgte i seniors fodspor. Thilo formodes at have hørt Strunch juniors musikalske talent. Peder Herman Strunch uddannede sig til organist og overtog embedet som domorganist, da Thilo døde i 1789.

Da Strunch senior døde i 1793, arvede sønnen Trægården. Huset var i mellemtiden blevet udvidet med lo og kostald, så det nu var på 11 fag. Peder Hermann Strunch brugte huset som en slags lysthus, da bygningen på det tidspunkt ikke var ret stor. Den egentlige bolig var på hjørnet af Algade og Sct. Olsgade, dengang Hotel Prindsen ikke fyldte hele arealet.

Ved Peder Herman Struchs død blev hans embede i domkirken overtaget af sønnen, Jens Wilhelm, der besad stillingen til sin død i 1831.

Skiven:

Harpespillende nymfe i en skov. Nederst på rammen står:

                 Kunstneren agtes, naar Titelmanden er glemt

Struch var organist ved Roskilde Domkirke. Med teksten håbede domorganisten at blive erindret for sin kunnen ved orglet frem for med bøssen.


Skiven er i 2014 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 39 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Fuglekongens historie og anekdoter:

Fuglekongens søster, Marianne Henningsdatter, blev gift med fuglekongen fra 1790, tobaksfabrikant Jens Pallesen Obel.

Årets historie og anekdoter:

I årene efter selskabets 225 år jubilæum transskriberede skydebror Hakon Meinertz en del af teksterne fra de gamle protokoller. De originale stavemåder med mere blev bibeholdt. En transskriberede tekst fra 1795 lyder således:

1796 den 4 Junii forsamledes Skydeselskabet paa dets Bane paa Børsen, hvor da det forige Aars Seicetair, Gr. Peder Kornerup frem-lagte Regnskab for samme Aar saaledes som her foran findes indført, og Blev samme da af Selskabets Profes og nærværende Medlemmer revideret og approberet. Videre Blev ved dette Møde, da gr. Kornerup undskyldte sig for fremdeles at opfylde Selskabets Ønske om, at han vilde vedblive Secretariatet denne Forretning overdraget  til Under-skreven, som derefter modtog  Protocollen med bilag og andre Selskabet vedkommende Dokumenter. - Fredagen Blev Bestemt for Skiveskydningen for denne Sommer, og fastsat at Begynde først-kommende Fredag, den 10 Juuli, Eftermiddag Klokken 5. - Fugleskydningen Blev fastsat at foretages den 22 Julii, og at Begynde om Morgenen og fortsettes uafbrudt Hele Dagen, Mødet for Fuglekongen Bestemmes til denne Dags kl. 8  saa at Toget til Skyde-banen Derfra kan gaae for sig kl. 9. Skulde Fuglen ni aldeles nedskydes den Dag, da fortsettes Skydningen den følgende Dags Formiddag Kl. 9. I Begge Tilfælde hvad enten Fuglen nedskydes paa en eller to Dage forsamles Selskabet Løverdags Aftenen paa Skydebanen til det sædvanlige divertis hemers - Kontingentet blev for i Aar bestemt til 3 rd for hvert enkelt nummer! Men 5 rd for et dobbelt Nummer.
Lall. (underskrift)

rd = rigsdaler. Der er skrevet et ord i kursiv, dette ligger i, at ordet var skrevet ovenover selve tekstlinjen.
”divertis hemers” frit oversat ”Tag-selv-bord” min frie oversættelse bygger på en anden transskriberet tekst, der bla. omhandlede, hvad der ville bliver serveret på ”Børsen” efter den afholdte fugleskydning jf. 15. juli 1794.
Skydebroder Hakon Meinertz

Tilbage til listen