Forrige recordNæste record  1937 Fritz Georg Brack


28. august • Ved Trægaarden

Født: 4. oktober 1896 • Død: 26. marts 1949

Levnedsbeskrivelse:

Fabrikant.

I 2008 gav Fritz Georg Bracks søn og svigerdatter, Sven & Marie Brack, følgende levnedsbeskrivelse af fuglekongen:

Fritz Brack var født og opvokset i Roskilde. Hans familie havde Roskilde Lervarefabrik i Bredgade. Fabrikken var blevet etableret i 1847 af hans bedstefar.
Fritz Brack fik uddannelse som glas- og porcelænshandler og var ansat hos sin far, der havde overtaget virksomheden.
Sammen med sin bror, Carl Wilhelm Brack, overtog Fritz Brack lervarefabrikken efter deres far. Desværre brændte fabrikken i 1922. Den blev derefter flyttet til Taastrup, mens en isenkræmmerforretning fortsatte på adressen i Bredgade.
Meget af Fritz Bracks arbejdsliv gik med rejseaktiviteter. Han drog rundt i verden og indkøbte varer til forretningen og til viderehandel engros. I Danmark rejste han rundt til forretninger og afsatte varer.

Læs også Mette Højs artikel Roskilde Lervarefabrik.

Skiven:

Keramikværksted med pottemageren, der er i færd med at dreje en flot vase på sin drejeskive.

Skiven er i 2012 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 61 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Kongeskytte:

C.E. Johansen

Årets vindere:

Ringen   Lokomotivfører Jørgensen ved skud af lokomotivfører Jørgensen - eget skud
Kronen   Direktør Jørgen Christensen ved skud af tømrermester Johannes Sørensen
Højre æble   Restauratør Petersen, Jernbanehotellet ved skud af Johannes Sørensen
Venstre æble   Restauratør Jensen, Højskolehjemmet ved skud af installatør Fr. Larsen
Højre klo   Købmand Johansen ved skud af købmand Johansen - eget skud
Venstre klo   Gårdejer A. Andersen, Vindinge Østergård ved skud af købmand Valdemar Nielsen
Halsen   Herreekviperingshandler S.V. Madsen ved skud af inspektør Heilskov
Halen   Murermester Gram ved skud af murermester Gram - eget skud
Næbet   Resultatet er ikke indført i protokollen ved skud af resultatet er ikke indført i protokollen
Venstre vinge   Restauratør Einer Schmidt ved skud af restauratør Einer Schmidt - eget skud
Højre vinge   Sognefoged H.P. Hansen ved skud af sognefoged H.P. Hansen - eget skud
Brystpladen   Fabrikant Fritz Brack ved skud af købmand C.E. Johansen


Fuglekongens historie og anekdoter:

Fritz Brack var på rejse i Italien, da hans gode ven, købmand og oberstløjtnant C.E. Johansen, skød brystpladen ned og gjorde ham til fuglekonge.

Årets historie og anekdoter:

C.E. Johansen blev kongeskytte i både 1937 og 1960.

* * * * * * * * *

Fader fulgte søn, da gårdejer Johannes Johansen i 1938 overtog titlen som kongeskytte fra sin søn, købmand C.E. Johansen, der skød brystpladen ned i 1937.

* * * * * * * * *

1937 var igen jubilæumsår. I den anledning blev der udsendt et jubilæumsskrift, forfattet af redaktør Chr. Christensen og udgivet af Erh. Flensborgs Forlag, v/boghandler Andreas Flensborg. Jubilæumsskriftet var trykt på Roskilde Tidendes Bogtrykkeri. Udgivelsen var muliggjort dels af en indsamling blandt medlemmerne som gav 1.710 kroner, dels af en gave på 500 kroner fra Roskilde Sparekasse.
Her fortaltes for første gang mere indgående om selskabets historie, og skriftet blev sendt rundt til alle selskabets medlemmer, forskellige institutioner og privatpersoner - samt, vel at mærke, til Kong Christian X.
Jubilæet gav også anledning til en beslutning om at invitere alle selskabets medlemmer "hver med een dame" til gratis middag klokken 19.00 på jubilæumsdagen, hvor der også blev holdt fugleskydning.
Denne gang brød man med traditionen, idet skytterne samledes foran rådhuset, hvor også en stor del af selskabets øvrige medlemmer var mødt op. Derfra marcherede man så til skydepladsen, hvor alt forløb helt efter traditionerne. Fuglekonge blev fabrikant Frits Brack ved købmand C.E. Johansens skud. Fuglen faldt først klokken 19. Klokken 20 blev præmierne fordelt og først derefter kunne man gå til festmiddagen.
I protokollen kan man læse: "Det blev en festlig og fornøjelig middag med påfølgende bal til klokken 3. I det hele en festlig dag, som deltagerne sent glemmer".

* * * * * * * * *

Den 2. november 1937 afholdtes "Torskegilde" i Trægaarden, og ca. 30 af selskabets medlemmer deltog.
Det er så vidt vides første gang der afholdes en sammenkomst under dette navn, og uden skydning.
Menuen kan man muligvis gætte sig frem til !
Noget tyder på at ikke alle havde hørt om arrangementet, og har ærgret sig herover, så på den følgende generalforsamling i 1938 måtte bestyrelsen forklare at der både var telefoneret og gået liste rundt, og iøvrigt love at alle i fremtiden blev underrettet om hvad der skal ske i selskabet.

* * * * * * * * *

I årene efter selskabets 225 år jubilæum transskriberede skydebror Hakon Meinertz en del af teksterne fra de gamle protokoller. De originale stavemåder med mere blev bibeholdt. Den transskriberede tekst fra 150 års jubilæumsdagen lyder således:

Fugleskydningen og Selskabs 150 Aars Jubilæum

   Lørdag den 28 August 1937 afholdtes den aarlige Fugleskydning i ”Træ- gaarden” i Forbindelse med Fest i Anledningen af Selskabets 150 Aars Jubilæum. -
   Fredag den 27 August var Fuglen heist og Lodtrækning foretaget mellem anmeldte Skytter, hvorhos Skydelisterne udarbeidedes. -
   Skytterne samledes Lørdag Morgen foran Raadhuset i Roskilde, hvor ogsaa en stor Del af Selskabets øvrige Medlemmer havde givet Møde. Formanden bød hele Forsamlingen et hjerteligt Velkommen. Man marcherede derefter gennem Byen til Skydepladsen i Trægaarden, hvor Formanden udbragte et Leve for Fuglekongen Proprietær Gorm. –
   Som Dommere valgtes Smedemester N. Dreyer og Fiskeexportør N. Jensen. -
   Derefter paabegyndtes Skydningen, som fortsatte til Kl. 11½.Bestyrelsen modtog de indbudte Gæster, der allehavde givet Møde, og alle mødtes derefter i Festsalen til Frokosten, der forløb paa den mest festlige og fornøjelige Maade. Formanden bød Velkommen og Taler holdtes af Fuglekongen for Hans Maiestæt Kong Christian den Tiende, og Formanden for Fuglekongen, af Stenhuggermester Hansen – Glem for Fædrelandet, af Sognefoged H.P. Hansen for Selskabet, af Formanden for Gæsterne, af Depoteier Carl Hansen for Skytterne, af Skotøishandler Oluf Olsen for de nyoptagne Medlemmer og desuden talte mange af Medlemmerne og Hædersgæsterne; disse sidste udtalte mange gode Ønsker for Selskabets fortsatte Trivsel og takkede for Indbydelsen til Festen, af hvis Forløb de havde faaet det smukkeste Indtryk. Under Festen afsendtes paalydende Telegram til Hans Maiestæt Kongen:
    ”Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab, der idag
    feirer 150 Aars Jubilæum, sender Deres Maiestæt
    en undersaatlig Hilsen og Hyldest.”
    Allerunerderdangst
    N. C. Nielsen
     Formand

   Efter at Kaffen var drukket, fortsattes Skydningen ti Kl. c. 7, da Brystpladen falddt for Fabrikant Fritz Brach, Roskilde, ved Købmand Johansens Skud. Kl. 8 uddeltes Præmierne, hvorefter Medlemmerne med Damer samledes til en festlig og fornøielig Middag med paafølgende Bal til Kl. 3. I det hele en festlig Dag, som Deltagerne sent vil glemme. -

    Gevinsterne faldt saaledes:

1. Ringen: Lokomotivfører Jørgensen ved eget Skud.
2. Kronen: Direktør Jørgen Christensen Tømrermester Johannes Sørensens Skud.
3. Højre Æble: Restauratør Petersen, Jernbanehotellet, ved Installatør Fr. Larsens Skud
4. Venstre Æble: Restauratør Jensen, Høiskolehjemmet, ved Johannes Sørensens Skud.
5. Høire Klo: Købmand Johansen ved eget Skud
6. Venstre Klo: Gaardeier A. Andersen, Vindinge Østergaard, ved Købmand Valdemar Nielsens Skud.
7. Høire Vinge: Sognefoged H.P. Hansen, Hedegaardene, ved eget Skud.
8. Venstre Vinge: Restauratør Einer Schmidt ved eget Skud.
9. Halepladen: Malermester Grann ved eget Skud.
10. Næbbet:
11. Halspladen: Herreekviperingshandler S.V. Madsen ved Inspektør Heilskovs Skud.
12. Brystpladen: Fabrikant Fritz Brach ved Købmand Johansens Skud.

                                                N.C. Nielsen

* * * * * * * * *

På selskabets 150 års jubilæumsdag, blev født et drengebarn. Han blev navngivet Jakob Thielsen, og blev kåret til fuglekonge i 1998.

Tilbage til listen