Forrige recordNæste record  Æresmedlem  1831   Frederik Christian Julius Knuth  

Født: 12. juli 1787 • Død: 30. oktober 1852 i København

Levnedsbeskrivelse:

Greve, godsejer og stiftamtmand. 

Greve Knuth blev privat dimitteret i 1804 og juridisk kandidat i 1809. Han var derefter et år volontær i Danske Kancelli og blev i 1810 auskultant samme sted. I 1811 blev han kommitteret i Det vestindisk-guineiske Rente- og Generaltoldkammer, i 1815 blev han amtmand over Holbæk Amt, i 1831 stiftamtmand over Sjællands Stift med Bornholm og Færøerne samt amtmand over Københavns Amt. Han blev fritaget i 1845 for bestyrelsen af det sidstnævnte embede og afskedigedes i 1850 som stiftamtmand, efter at det ved en finanslovsbeslutning var afgjort, at stiftamtmandsembedet ikke mere skulle bestå som et selvstændigt gageret embede.
Fra 1804 og til sin død, 30. oktober 1852 boede han i København hvor han ejede Bonderup hovedgård og var kurator for Vemmetofte Kloster. 1810 blev han kammerjunker, i 1813 kammerherre, i 1836 Kommandør af Dannebrog, i 1840 Storkors af samme orden og i 1847 gehejmekonferensråd.
Han hørte til den kategori af embedsmænd, der under enevælden opnåede udnævnelser og begunstigelser ifølge kgl. reskripter uden forudgående indstillinger fra kollegierne.

Grev Knuth var søn af greve Frederik Knuth, bror til Eggert Christopher Knuth og far til Adam Knuth.
Han blev gift første gang den 2. august 1811 med Ulrica Christiane Haxthausen, der blev født den 7. november 1787 og døde den 18. august 1819. Hun var datter af generalløjtnant Frederik Gottschalck Haxthausen den yngre.
Andet ægteskab indgik han den 7. december 1822 med Georgine Frederikke Vilhelmine Hauch, der blev født den 12. maj 1796 og døde den 4. oktober 1841. Hun var datter af amtmand Johan Carsten Hauch og Pauline f. Rye
Tredje ægteskab blev indgået den 4. august 1846 med Cathrine Frederikke Haxthausen, der blev født den 10. oktober 1800 og døde den 11. maj 1877. Hun var i øvrigt en søster til greve Knuths første hustru.