Forrige recordNæste record   1787 • Kjøbenhavnske Tindender - 10. Februar 1786
Fuglekongen sætter Gæstgivergaard Prinsen til salg

Teksten er den 26. august 2020 enn transskriberet af skydebror Hakon Meinertz således:

Formed lit tiltagende Alderdom, men især især formedlit min
Kones Svaghed, er jeg tilSinds underhaanden at afhende min
eiende og beboende Giestgive Gaard Prinsen kaldet her i Roes=
kilde; dette Stæds baade gode Næring, og nu ved megen Be=
kostning forøget Beqvemmelighed til Reisendes Logie og Bevært=
ning, lader sig for Ubekiendte bedre anvise end beskrive, hvor=
fore en Liebhaber best ved at tage samme i Giesyn vil kemme i Er=
faring, saavel om Stædets Tilstand og Indretning, som dets
Privilegium og Rettighed, og ellers de Gonditioner hvorefter
samme kan fælges, hvoriblant kan blive, at den halve Kiøbesum=
ma kan blive staaende, med som maatte kunde faeitere
en Kiøbere. Roeskilde, den 5te Febr. 1786.
Peder Brønniche.


 

Tilbage til listen