Forrige recordNæste record  1958 Hans Christian Andersen


8. juli • I Hotel Prindsens have

Født: 17. april 1903 • Død: formentlig i Schweiz

Levnedsbeskrivelse:

Direktør, Bondetinget.

I 1924 tog H.C. Andersen realeksamen og blev samme år ansat i "Nye Danske af 1844" på hovedkontoret. Han uddannede sig i forsikringsbranchen, blandt andet i udlandet, men i 1927 trådte han ind i faderens assurancehus i Roskilde som sekretær og prokurist i "Danmark" og firmaet "Dansk Assuranceforretning".
I 1942 blev han udnævnt til vicedirektør i firmaet. Et af hans tillidshverv var stillingen som værge og godsforvalter ved Roskilde Domkirke.
H.C. Andersen blev den 4. november 1927 gift med Kirsten Birgitte Scheel, der blev født den 1. september 1899. Hustruen var af adelig slægt fra Ryegaard Gods, som datter af greve Henrik Jørgen Scheel og baronesse Sophie Louise de Falsen Zytphen-Adeler. Ægteparret fik sønnerne Henrik Christian Andersen den 3. januar 1929 og Fritz Wilhelm Andersen den 14. marts 1932. Den ene søn blev gårdejer, den anden advokat.
H.C. Andersen var medlem af Roskilde Banks bestyrelse fra 1951 til 1964. Fra den 18. februar 1960 bestred han formandsposten.
Såvel H.C. Andersen som sønnen Henrik Christian Andersen bosatte sig i 1964 i Schweiz, hvor han bliver registreret i Montreux den 29. december. De kom fra Tyskland og bosatte sig i Tour-de-Peilz.
Henrik Christian Andersen blev den 13. december 1982 enkemand, da hustruen Wenche, født Henriksen døde. Henrik Christian Andersen døde den 4. september 1987 i Vevey.
Datteren af Wenche og Henrik Andersen, Kirsten Payant, født den 11. november 1950, forlod den 15. november 1987 Tour-de-Peilz og bosatte sig i Montreal, Canada.

Skiven:

Ejendommen i Ringstedgade.

Skiven forsvandt sammen med fire andre fra Hotel Prindsen i 1972. Den er efterfølgende kommet tilbage, men tidspunkt og omstændigheder herfor er ukendte.

Skiven er i 2015 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 49 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Skiven malet af:

A. Kjærgaard

Kongeskytte:

Alfred Koue

Årets vindere:

Ringen   Kørelærer W. Dedenroth ved skud af borgmester H. Løve Jørgensen
Kronen   Billedhugger C. Hansen Glem ved skud af gårdejer Alfred Petersen
Højre klo   Mejeribestyrer A. H. Christensen ved skud af radioforhandler Raaddam Sørensen
Venstre klo   Fabrikant Fr. Hansen ved skud af savværksbestyrer Alfred Koue
Halsen   Fabrikant Willy Jensen ved skud af forsøgsleder O.P. Andersen
Halen   Assurandør A. Kruse ved skud af restauratør A. Bak
Venstre vinge   Købmand C.E. Johansen ved skud af forvalter P. Hald
Højre vinge   Snedkermester Aage Nielsen ved skud af installatør K. Svarre-Nielsen
Brystpladen   Direktør H.C. Andersen ved skud af gasværksbestyrer Alfred Koue


Fuglekongens historie og anekdoter:

Den 27. september 1899 grundlagde H.C. Andersens far (H.C. Andersen senior, som blev fuglekonge i 1918) "Dansk Assuranceforretning" med kontor i Ringstedgade 11.
Firmaet repræsenterede de fleste større danske forsikringsselskaber i Roskilde.
Forretningen udviklede sig til at omfatte større dele af Sjælland, og ejendommen Ringstedgade 14 blev købt for at kunne indrette større og mere tidssvarende kontorer i stueetagen.
I 1921 var forretningen vokset så stærkt, at nye udvidelser var nødvendige, og naboejendommen nr. 16 blev købt, og både nr. 14 og 16 blev nedrevet og en ny bygning opført.
I 1925 blev faderen udnævnt til branddirektør for Roskilde Købstad for Købstædernes alm. Brandforsikring, og dermed var endnu en udvikling i forretningen en realitet.
I 1926 blev H.C. Andersen (jr.) optaget i firmaet, og han fik prokura året efter, og forretningen blev fortsat udvidet med nye forsikringstyper, og var i midten af 30'erne sin største af sin art i provinsen med et personale på 12 personer foruden et antal rejseinspektører og talrige agenter.
H.C. Andersen (jr.) blev senere direktør for virksomheden - eller måske en del af virksomheden - og da han blev fuglekonge i 1958, lod han ejendommen Ringstedgade 14 - 16 pryde sin skive.
Virksomheden eksisterer så vidt vides ikke mere. Dele af virksomheden har H.C. Andersen jr. formentlig arvet fra sin far, men repræsentations- og agentvirksomhed for efterhånden mere og mere konkurrerende landsdækkende forsikringsvirksomheder, har næppe været en bæredygtig forretningsmodel.
Ejendommen er i dag (2008) ejet af Roskilde Kommune, og den huser Kultur- og fritidsforvaltningen.

* * * * * * * * *

I 1963 blev jubilæumsemblemerne indført og blev første gang uddelt ved fugleskydningen den 2. juli dette år.
Da det var første år, blev der uddelt et stort antal emblemer, idet de blev uddelt til alle, der havde passeret et jubilæumsår. Blandt disse var H.C. Andersen, der modtog 25 års emblemet.

Årets historie og anekdoter:

På et bestyrelsesmøde i februar 1958 fremviste formanden en sølvpokal, som foresloges indkøbt og udsat som vandrepokal ved skiveskydningerne. Pokalen (et bæger) blev købt, og det blev vedtaget, at "der senere vil blive fastlagt proportioner for denne pokal, eventuelt efter handikapsystemet". Ifølge protokollen var handikapskydningen begyndt i 1949.

* * * * * * * * *

På bestyrelsesmødet den 24. februar bliver det besluttet at stifte en jubilæumsfond ved en frivillig kontingentbetaling på 5 kr. udover det almindelige kontingent, således at der betales hvert år indtil jubilæet i 1962. Forslaget blev efterfølgende godkendt af generalforsamlingen den 18. marts.

* * * * * * * * *

Ved generalforsamlingen den 18. marts 1958 stod fuglekongen fra 1953, Hans Pedersen, som proponent for købmand Verner Wedel, der efterfølgende blev fuglekonge ved sit 25 års jubilæum i 1983. 

* * * * * * * * *

På bestyrelsesmødet den 6. maj blev det besluttet, at pokalen ved handicapskydningen kunne vindes til ejendom, af den skytte, der vandt den fire år i træk eller fem år i alt.

* * * * * * * * *

Den selskabelige side af selskabets liv har altid spillet en stor rolle. Gennem forhandlingsprotokollen får man et tydeligt indtryk af, at mændene i Roskilde vidste, hvad det drejede sig om, når bordets glæder kom på tale. Det følgende eksempel er taget fra bestyrelsesmødet den 14. juni 1958, hvor man diskuterede frokosten og middagen på fugleskydningsdagen. Der var enighed om, at der til frokost skulle serveres: "Tre stykker smurt brød, samt sildeskåle, en halv hummer, sprængt lam med gemyse, ost og kaffe". Prisen skulle være 13,50 kr. pr. kuvert excl. betjening.
Direktør Jacobsen, Hotel Prindsen, havde taget forbehold med hensyn til den halve hummer, da der på grund af den kolde forsommer ikke var fremkommet noget billigt tilbud på hummere. Men såfremt den halve hummer ikke kunne skaffes, ville der blive serveret en hummerret i skål. Bestyrelsen gik ind for arrangementet.
Middagen lød på fiske-timbale, oksefilet med champignons, is med jordbær og kaffe. Det hele for en samlet pris af kr. 12,50. Efter et forslag fra ejendomshandler H.C. Jacobsen blev man enige om "Jordbærsovs til isen" i stedet for jordbær. Betjeningen skulle betales af deltagerne.

Tilbage til listen