Forrige recordNæste record  1969 Knud Christian Printzlau


4. juli • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 30. december 1919 i Roskilde • Død: 3. januar 2004 i Silkeborg

Levnedsbeskrivelse:

Revisor, Roskilde. Medlem af fugleskydningsselskabet fra 1967. Modtog 25 års erindringstegn i 1992.

I 2008 gav fuglekongens datter - Kirsten Printzlau -  sin fars levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

Knud Printzlau er født den 30. december på Brunsvej - det senere Rughaven - i Roskilde som det fjerde og yngste barn af telefonmanden Charles Printzlau og hustru, Laura. Familien flyttede i 1927 til eget hus i Søndervang.
I 1936 flyttede familien til Elmevej, hvor hans broder Alfred, som døde året efter ved en ulykke, havde vundet en villa. Her boede Knud, til han blev gift i 1943.

Knud startede sin skolegang på Absalon skole. Efter 4 år kom han på Realskolen og fik realeksamen i 1935.

Fra 1. juni 1935 til 31. maj 1939 var han i lære på kontoret hos revisor A. Hegelund Larsen i København og arbejdede derefter hos Hegelund som assistent frem til 1942. I to perioder fra 10. januar til 30. april 1940 og fra 28. april 1941 til november 1941 aftjente han sin værnepligt i Tønder. Hegelund skriver 6. juni 1942:
"Knud Printzlau er en flittig ung mand, der med stor interesse går op i den livsgerning, han har valgt, og jeg vil ønske for ham, at det må lykkes ham at opnå ansættelse på et større kontor, hvor han kan få lejlighed til at uddanne sig yderligere."

Herefter blev han revisorassistent hos statsaut. revisor Adolf B. Hansen, som skriver:
"Knud Printzlau har været beskæftiget hos mig fra den 1. september 1942 til den 15. maj 1944. Han udførte sit arbejde til min fulde tilfredshed, og det var til min store beklagelse, at han opsagde sin plads for at tiltræde en mere vellønnet stilling."

Herefter var han bogholder hos C. Presrud, også i København, til 1. marts 1946, hvor han startede som selvstændig revisor i Roskilde. Han havde kontor hjemme, men fra 1960, til han gik på efterløn i 1980, havde han kontor i Borgediget. Knud havde små kunder, som blev hos ham i mange år, og han havde et meget personligt forhold til dem alle.

Som barn og ung var han med i F.D.F., hvor han spillede kornet i orkesteret. Her var de en gruppe venner, der mødtes i Borgediget hos vognmand Hagkjærs. Hos Hagkjær mødte Knud naboens datter, Inge, som han blev gift med i 1943. De fik fem døtre, som de var vældig glade for og stolte af.

I 1950 flyttede han med familien sammen med sin svigermor, så Knud har det meste af sit liv boet og levet sammen med mange kvinder, sin kone, 5 døtre og svigermor.

Vennerne fra ungdommen spillede han kort med, til de andre faldt væk. Da alle døtrene var i Jylland, flyttede Inge og Knud i 1995 til Skørping, hvor Inge døde 2002, hvorefter Knud fik en beskyttet lejlighed i Silkeborg og sov stille ind her den 3. januar 2004.

Da Knud blev fuglekonge, var han ikke med til skydningen, men var på ferie på Bornholm. Han kom med i selskabet gennem nogle af sine kunder.

Skiven:

En stue med en skrivepult, hvorpå der er en skrivebog og strudsefjer. På væggene hænger forskellige billeder, blandt andet et af Roskilde Domkirke.

Skiven er i 2016 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 54 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Skiven malet af:

Carlo Kornerup Hansen

Kongeskytte:

Frederik Hansen

Årets vindere:

Ringen   Bagermester Ejner Carlsen ved skud af damefrisørmester Erik Carlsen
Kronen   Isoleringsmester Svend V. Nielsen ved skud af gårdejer Holger Olsen
Højre klo   Isoleringsmester Svend V. Nielsen ved skud af restauratør Richard Mortensen
Venstre klo   Fabrikant Knud Reidl ved skud af restauratør Svend Lippert
Halsen   Repræsentant K. Rørbæk ved skud af guldsmedemester Ivar Christiansson
Halen   Bogholder Poul Schwencke ved skud af købmand Verner Wedel
Venstre vinge   Arkitekt Sv. Molbjerg ved skud af gårdejer Holger Olsen
Højre vinge   Oberstløjtnant Jens Kjærgård ved skud af arkitekt Sv. Aa. Hansen
Brystpladen   Revisor Knud Printzlau ved skud af fabrikant Frederik Hansen


Fuglekongens historie og anekdoter:

Fuglekongen fra 1956, købmand C.E. Johansen, stod som proponent for Knud Printzlaus optagelse i fugleskydningsselskabet ved indskydningen den 26. juni 1967. Knud Printzlau blev efterfølgende fuglekonge i 1969.

* * * * * * * * *

Knud Printzlau blev fuglekonge i en tid, hvor man ikke behøvede at være fysisk til stede for at blive kåret. Knud Printzlau fik æren, mens han med familien var på ferie på Bornholm.

* * * * * * * * *

Da Knud Printzlau i 1992 skulle modtage sit 25-års erindringstegn, måtte han med stor beklagelse meddele selskabet, at han var på ferie på selve fugleskydningsdagen.

Årets historie og anekdoter:

På bestyrelsesmødet den 7. februar 1969 på Hotel Prindsen kunne direktør Frede Volfing meddele, at han havde taget de malede skiver ned på grund af malerarbejde i lokalerne. Volfing havde vasket og renset en del af skiverne og havde over for formanden bedt bestyrelsen se på skiverne, da en stor del af dem trængte til at limes og gøres i stand. Installatør Knud Svarre Nielsen kendte en snedker, Poul Jensen, Himmelev, som han mente kunne se på opgaven. Der blev foreløbig afsat 250 kr. til istandsættelsen.
På samme møde blev det besluttet at yde erstatning til enkefru Kragh med 98 kr. for den kikkert, der var bortkommet året før.
Knud Svarre Nielsen fik til opgave at undersøge om selskabets 2 stk. 6,5 mm rifler var behørigt forsikrede. Samtidig skulle der undersøges forsikringsforhold omkring de malede skiver, der hang på Hotel Prindsens og de to gamle geværer, der hang i hotellets entrésalon. Samtidig lovede Frede Volfing at undersøge, i hvilket omfang hotellets forsikring dækkede disse effekter. Ved det efterfølgende bestyrelsesmøde kunne det oplyses, at skiverne var brandforsikrede, men ikke tyveriforsikrede.

* * * * * * * * *

Under fugleskydningsfrokosten den 4. juli 1969 blev der uddelt 25 års erindringstegn til forhenværende hotelejer W.A. Jacobsen, forhenværende forpagter J. Nørgård, forhenværende proprietær Thorkild Nielsen, murermester Gunnar Poulsen og murermester Otto Johansen.

* * * * * * * * *

Årets skydning blev en af de længste i historien. Skydningen tog 10 timer, og der måtte afgives flere end 1000 skud, før den sejlivede fugl var nedlagt. Allerede ved skydningen mod ringen kunne man ane, hvor det bar hen. Det tog en time, før dette første objekt var skudt ned. På et tidspunkt overvejede man at fortsætte skydningen dagen efter, men endelig klokken 20.30 kunne fuglekongen udråbes.

* * * * * * * * *

Som gæster ved fugleskydningsfrokosten var formanden for Frederiksborg Fugleskydningsselskab, murermester Lohmann Jørgensen, og et æresmedlem fra samme selskab, rutebilejer John Andersen. Desuden havde man besøg af et medlem fra et fugleskydningsselskab i Detroit, USA, Frederik Grigo, dansk-amerikaner, der var hjemme på ferie.

* * * * * * * * *

Under fugleskydningsfrokosten talte fuglekongen, Svend Pagh, for kong Frederik IX, formanden, C.E. Johansen, for fuglekongen, vaskeriejer Kamp Jensen for Danmark, og Carl Larsen gav skytterne et par ord med på vejen. Endelig talte Verner Wedel for damerne og politibetjent Carl Kirkegaard talte på vegne af de nye skydebrødre.

* * * * * * * * * 

Traditionen med, at en bombe gav ni efter hinanden følgende smæld, således at man i byen kunne høre, at en ny fuglekonge var kåret, varede indtil 1969, hvor man gik over til at afslutte dagen med det trefoldige "Leve" for selskabet, som havde været brugt siden 1963.

* * * * * * * * *

Den 15. november 1969 blev der afholdt en fest med damer i Hotel Prindsens festsal.
Bestyrelsen havde oprindeligt ønsket et kendt orkester til at underholde. Man havde haft Svend Nicolajsen i tankerne, assisteret af skuespilleren Kaj Løvring. Da det ikke viste sig muligt at skaffe et kendt orkester på dagen, var der truffet aftale med "Max Mich's Orkester" fra Århus. Orkestret var hyret fra kl. 20.00 til 02.00 for en samlet pris af 950 kr. med tillæg af transportudgifter. Der blev uddelt megen ros til orkestret for underholdningen.
Selskabet mødtes i hotellets entrésalon, hvor formanden, købmand C.E. Johansen, bød velkommen. Herefter gik man under orkestrets ledelse til bords.
Under festen talte købmand Verner Wedel fornøjeligt og morsomt for damerne. Uddeler Hans Larsen, Øm, sang lidt senere et par sange, som han fik meget bifald for. Aftenen igennem herskede der en god stemning, og man havde indtryk af, at deltagerne var særdeles godt tilfredse med festen, der sluttede klokken 2.00
Prisen pr. deltager var 40 kr. Det var aftalt, at eventuelt over- eller underskud skulle deles lige mellem fugleskydningsselskabet og Hotel Prindsen.

* * * * * * * * *

I 1969 anskaffede selskabet en 6,5 mm riffel til at supplere de to Otterup-rifler, der var blevet anskaffet i 1957 til brug for skiveskydningerne.

Tilbage til listen