Forrige recordNæste record  1805 Henning Henningsen

7. august • Ved Børsen

Levnedsbeskrivelse:

Løjtnant og landmand på Søeholm.

De gamle protokollers medlemslister fra disse år viser medlemmerne Niels Henningsen og Henning Henningsen. Disse var måske brødre. Det vides, at begge var landmænd. Niels Henningsens blev fuglekonge i 1793.
Man træffer deres navne allerede den 12. juni 1790 blandt underskriverne til "Roeskilde etablerede Skyde Selskab".
Henning Henningsen nævnes fra 1795 "Henning fra Heinstrup". I dette år købte han af skibskaptajn Svend Jensen "Heinstrupgaard", som han igen i 1803 solgte til Magister Klement Pedersen. Han kaldtes også "Lieutnant" og forpagter Henningsen på "Søeholm". Han er på det tidspunkt kommet til Stevns, men står stadig som medlem af skydeselskabet i Roskilde indtil 1807, hvor protokollen bliver tavs i otte år, krigens onde år.

Skiven:

Høstscene. Ung kvinde ridende på en tyr. I forgrunden to plejltærskende. Inskription:

                 Naar vi i Fred med Fliid fuldende Arbejds Dage,
                 I Vennekreds vi da kan sande Glæder smage.

Øverst i skivens midte er et firkantet hul på 3,5 x 3,5 cm. Hullets opståen og betydning er ukendt.

Motivet på skiven kan have været en gengivelse af den klassiske historie om Europa, men her er det nu nok symbolet på høsten. I forgrunden ses to, der tærsker med plejl, og i baggrunden ses en ung pige ridende på en tyr.

Skiven er i 2015 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 41,5 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Kongeskytte:

Jacob Borch

Årets historie og anekdoter:

Det yngste selskab, "Det Borgerlige Fugleskydnings Selskab" på den kongelige privilegerede skydebane fik reelt dødsstødet i 1805.
Den 22. april meddelte rådmand Müller, at han ikke for fremtiden kunne tillade nogle fugleskydning på sin embedsjord ved Møllehusene, hvor fugleskydningen i selskabet havde været afholdt siden 1797.
Den 6. maj samledes man på Postgaarden og drøftede situationen, og da ingen kunne anvise en passende plads til fugleskydningen, vedtog man ganske simpelt at erklære selskabet for ophævet.
Fortrædeligheder og besværligheder havde man ved selskabets ophævelse, ikke mindst, fordi postmester Petersen ikke ville udlevere selskabets inventar og skiver. Der opnåedes dog en fredelig løsning.
Selskabet syntes dog at have fået en renæssance omkring 1816, hvor hr. kancelliråd Müller fik oplyst, hvor selskabets ejendele i sin tid var blevet deponeret. Han har øjensynligt samlet dem og gav i øvrigt også en dekoration, som fuglekongen skulle bære. Det Borgerlige Fugleskydnings Selskab skød herefter til måls ved Haraldsborg.

* * * * * * * * *

I årene efter selskabets 225 år jubilæum transskriberede skydebror Hakon Meinertz en del af teksterne fra de gamle protokoller. De originale stavemåder med mere blev bibeholdt. En transskriberede tekst fra 1805 lyder således: 

Onsdag den 7 August foretoges den aarlige Fugleskydning, hvortil Selskabet forsamledes paa Banen om Morgenen Klokken 8., og Beværtedes med Frokost, som foruden Drikkevarer betaltes med 2 mark for hver Person. Klokken lidt over 10 begÿndte skÿdningen af 54 Nummere. I tredje Omgang No 31. blev Ringen nedskudt af Hr. Landsvæsens Kommisair Müller, som derfor modtog Gevinsten en Flødeskee. Formedelst ved følgende Regnveir blev ingen flere Gevinster nedskudt paa denne dag, men Selskabets Medlemmer og disses medbragte Damer tilbragte Aftenen med Konversation og Aftenspiisning som Betaltes foruden drikkevare med 1½ for hvert Mandfolk og 4 mark for hver Dame. Følgende Dags Morgen Klokken 9½ efter Frokosten paa samme Vilkaar, som forige Dag, fortsatte Skÿdningen, og blev da i sÿttende Omgang under No 17. af Hr. Israel Levin paa  Fuldmægtig Hr. Bechs vegne nedskud Halen, Hvorved vandtes Præmiien en Pundskee. I samme sÿttenede Omgang nedsköd Hr. Schöberg, Selskabets Vert, under No 33., af  Den venstre Vinge, og modtog Gevinsten en Flödekande. I attende Omgang, under No 52., faldt den höire Vinge ved Selskabets anden Dommers og Secretairs Kalles, Skud, men da det eragtedes, at Märke-Nummeret var bortskudt i samme maa Skÿtter, saa blev det bestemt, at hele Selskabet skulde stikke til skive om Gevinsten for den höire Vinge. Herefter besluttede Selskabet nu, uden at opholde sig med at nedskÿde först Rumpen, at söge Kongegevinsten, hvilket da i den 19 Omgang under No 40. faldt tilligemed Rumpen ved Kiobmand Hr. Borchs skud for Hr. Lieuttenant Henningsen paa Söeholm, som da blev Selskabets Fuglekonge i dette Aar og modtog den bedste Gevinst en Sukkerskaal med 12 Theeskeer og en lang. -

Endnu samme Eftermiddag blev stukket til Skiven af samtlige Medlemmer först om höire Vinge: Gevinsten herfor, Kalotskee, endvendig forgÿldt, erfoldt No. 53., Hr. Niels Bruun; dernæst om Rumpen, og Gevinsten for denne, en Sennupskande tilfaldt No 54, Hr. Postmester Petersen ved Hr. Landvæsenscommisair Müllers Skud. Denne Dags Aften tilbragtes aldeles ligesom den forige Dags. 


”eragtedes” udsagnsord af eragte: anse, antage. ”Kalotskee” en halvkugleformet ske. Pundskee fra Punche-ske, en stor ske af sølv eller glas. ”Erholdt” udsagnsord af erholde: modtage, faa, opnaa.

Den transskriberede teksten er ikke rettet stavefejl eller andet.

Skydebroder Hakon Meinertz – juni 2016

Tilbage til listen