Forrige recordNæste record  1815 Isräel Levin

28. august • Ved Børsen

Født: 1759 i Polen • Død: 11. november 1826 i Hillerød

Levnedsbeskrivelse:

Købmand, Skomagergade 10.

Isräel Levin er født 1759 i Polen og immigrerede i 1773 til Danmark sammen med sin far Levin Mendel. De bosatte sig i Roskilde som markedskræmmere og siden købmænd. Årsagen til at de emigrerede kan måske findes i, at Polen i 1772 blev delt mellem Rusland, Preussen og Østrig. Da Levins hjemby Kargowa lå i Preussen, hvor der var indskrænkninger i jødernes rettigheder, emigrerede de.

Købmand Isräel Levin boede i Skomagergade 10 i Roskilde. Han giftede sig med Sara Pinusdatter, født 1760. Sammen havde de 12 børn, og i 1801 havde de fire tjenestefolk. På et tidspunkt ændrede Isräel Levin sit efternavn til ”Rotschild”, hvilket er blevet tolket som en måde at vise sit tilhørsforhold til Roskilde. Sandheden er dog nok den, at jøderne blev pålagt at have et efternavn, der gik i arv. Rothschild er et gammelt tysk efternavn, der intet har med Roskilde at gøre men betyder "rødt skilt eller skjold".

Ved fugleskydningen i 1807 nedskød Isräel Levin ringen for sin søn Meyer Levin født 1782. Isräel Levin (Rotschild) flyttede siden til Næstved og døde den 11. november 1826 i Hillerød og blev få dage efter begravet på den jødiske begravelsesplads på Assistens Kirkegård.

Levin er nævnt i folketællingen for 1801 og er den 10. ende familie. Adressen var Skomagergade 17. Læs om fuglekongens husstand i billedarkivet.

Skiven:

Moses med loven, de ti bud.

En skive med motiv af en jøde er så vidt vides kun fremstillet to gange historisk i  danske fugleskydningsselskaber.

Skiven er i 2015 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 42,5 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Kongeskytte:

Isräel Levin - fuglekongen selv

Fuglekongens historie og anekdoter:

Næppe mange steder i Danmark havde det i praksis været muligt for jøder, trods loven om emancipation (borgerret) året inden, at blive fuglekonge.

* * * * * * * * *

Fuglekongen var tidligere blevet kongeskytte i 1802.

Årets historie og anekdoter:

Efter, at selskabet på Børsen har ligget stille i de onde krigsår fra 1808, er det nu igen lyse tider. Dr. Kall tager den 29. april 1815 igen fat på at føre protokollen.

* * * * * * * * *

Da fugleskydningen blev genoptaget, valgte man at gøre det netop på årsdagen for selskabets stiftelse.

* * * * * * * * *

I årene efter selskabets 225 år jubilæum transskriberede skydebror Hakon Meinertz en del af teksterne fra de gamle protokoller. De originale stavemåder med mere blev bibeholdt. En transskriberede tekst fra 1815 lyder således:


Fugleskydningen 28. august 1815 Mandag den 28. August foretoges Fugle-skydningen, hvortiil efter Indbydelse fra Secretairen Selskabet forsamledes om Mor-genen Kl. 8 paa Banen og Beverteed med Frokost som Betaltes, foruden Drik-kevarende med 1 rbd for hver Person. Skydningen begyndte Kl. 10. - I anden Om-gang No 3, blev Ringen nedskudt ved hr Kiøbmand Bruun for hr Cantor Hartmann, som derfor modtog gevinsten en Sukkerklæmme. I femte Omgang Nr 22 blev Venstre Vinge nedskudt ved Forvalter Albrect for hr Kiøbmand Schønberg som derfor imodtog Gevinsten et Sølv Bæger udvendig forgyldt. I siethe Omgang Nr 83 blev Brystpladen tilligemed Halsen, Ringen og Højre Vinge nedkudt ved hr Kiøbmand Levin Isräels Skud, han blev altsaa dette Aars Fuglekonge og bekom Gevinsten en Sølv Kaffekande. - Da det nu næsten var Aften blev af Selskabets Medlemmer vedtaget, at der i Morgen skydes til Skiven efter da 3de med Konge Gevinsten nedfalden Gevinster. Om Aften var Selskabet forsamlets og spiste hvorfor betaltes 14 Rbd for hver Person derfor, foruden Drikkevarer. Følgende Dags Morgen Kl. 10 efter Frokosten, paa sammen Vilkaar som forrige Dag, begyndte Skiiveskydningen og første skud efter Højre Vinge, Gevinsten Herfor 2 Sølv Saltkar indvendigt forgyldte tilfulde, da man ikke kendte hvilket Skudene der var Bedst Nr 20, hr Organist Steuck ved hr Cansellie Raad Müllers Skud og Nr 60 hr Adjunkt Thrige Ligeledes ved Cansellie Raad Müllers Skud. - Dernæst blev der skudt efter Ringen, Gevinsten en Puncheskee indvendigt forgyldt tilfaldt Nr 5 Lieutnant Bodenhoff og endelig tilfaldt paa Nr 71 hr E. Møller Halsen og modtog derfor Gevinsten en Flødekande indvendig Forgyldt. - Denne Dags Aften tilbragtes ligesom forrige Dags.

Skrivemåde m.m. er ikke rettet i den transskriberede tekst. Sukkerklæmme (sukkerklemme) = sukkertang. I ældre skrifter bruges æ ofte i stedet for et e ligeledes bruges i og j med samme stavemåde. ”imodtage” = tage imod, gammelt dansk ord.

Tilbage til listen