Forrige recordNæste record  1842 Johan Christian Kall

18. juli • Ved Børsen

Født: 23. april 1795 • Død: 14. april 1858 i København

Levnedsbeskrivelse:

Kammerraad, Dr. Jur., Skomagergade 46, politisk medarbejder ved Berlingske Tidende.

I Danske Biografisk Lexikon kan man læse følgende om Johan Christian Kall:

"Kall, Johan Christian, 1795-1858, Jurist, var Søn af Lægen Marcus Wøldike Kall (foregaaendes Søn) og Marie Christiane Frederikke Johanne, født Bruun, og fødtes i Roskilde 23. april 1795. Han blev Student fra Roskilde 1812, juridisk Kandidat 1816, Lic. juris 1819, samme aar Notarius ved det juridiske Fakultet, 1820 tillige Avditør, Regnskabsfører samt Lærer i Moral og Folkeret ved det kongelige Søkadetkorps, 1822 tillige Sekretær og Bureauchef i Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler, 1828 Dr. juris, samme aar Kammerraad. I Begyndelsen af 1830 konkurrerede han efter Hurtigkarls Død med P.G. Bang om et juridisk Professorat ved Kjøbenhavns Universitet. Bang sejrede i Konkurrencen; Kall udnævntes samme aar til Byfoged og Byskriver i Vordingborg samt Birkedommer og Birkeskriver i Vordingborgs søndre Birkedistrikt. 1834 maatte han opgive sit Bo til Skiftebehandling, blev suspenderet, og der blev indledet offentlig Undersøgelse imod ham, som endte med, at der ved Vordingborg Byrets Dom 1839 blev paalagt ham en Bøde for Uorden og Forsømmelighed i Embedsførelse; Uordenerne skyldtes dog til Dels mangelfuld Overleverelse af Embedet fra Formandens Side. Efter Ansøgning bevilgedes der ham samm aar. Afsked i Naade med Pension. Derefter levede han i Kjøbenhavn og Frederiksberg, beskæftiget med litterære Sysler og journalistisk Virksomhed, navnlig som politisk Medarbejder ved «Berlingske Tidende». 1822 ægtede han Ellen Barbara Abigael Monrad, Datter af Konferensraad David Monrad og Clara f. Jørgensen; 1839 bleve Ægtefællerne separerede. 14. April 1858 døde han i Frederiksberg."

Læs mere i artiklen Det lyseste hoved kom ikke til udfoldelse samt Det lyse hoved kom ikke til udfoldelse

Skiven:

Familien Kalls stamtræ med monogrammer i en park nordøst for Roskilde Domkirke. 

Skiven er i 2012 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 57 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Kongeskytte:

Johan Christian Kall - fuglekongen selv

Årets vindere:

Ringen   Thomas Hagedorn Svane ved skud af Thomas Hagedorn Svane - eget skud
Halsen   Procurator Arbøe ved skud af apotheker Arendt
Halen   Forvalter Hansen ved skud af Søren Borch
Venstre vinge   Fuldmægtig Boyer ved skud af Jacob August Breum
Højre vinge   Sadelmager L. Madsen ved skud af Jacob August Breum
Brystpladen   Johan Christian Kall ved skud af Johan Christian Kall - eget skud

Uddrag af protokollen:


Fredag p 15 Juli 1842 afholdes den aarlige Fugle=
skydning her i Selskabet.
Gevinsterne nedskydes i Følgende Orden:
Ringen faldt paa N: 33 – 1te Omgang og tilfaldt Farver
Svane ved eget Skud.
Højre Vinge faldt paa N: 60 i 4de Omgang og tilfaldt
Sadelmager L. Madsen ved Fuldmægtig Breums Skud.
Venstre Vinge faldt paa N: 22 i 7de Omgang og
tilfaldt Fuldmægtig Boyer ved Fuldmægt. Breumers Skud.
Paa No 67 i 11te Omgang
faldt Halsen ved Apotheker Arendt´s Skud og tilfaldt
Procurator Arbøe i Holbæk.
Da Mørket Forhindrede videre Skydning opsættes den
til Mandag p 18 Eftermiddag kl. 3. -
Mandag p 18 Juli fortsattes den ved Mørket afbrudte
Fugleskydning og vedtage at skyde paa Halen og faldt
Halen paa N: 71 i 12te Omgang tilfaldt Forvalter
Hansen paa Giesegaard ved Kmd. S. Borchs Skud.
Kongegevinsten faldt paa N: p 17te Omgang og tilfaldt
Kammerraad Kall ved eget Skud.

Fuglekongens historie og anekdoter:

Johan Christian Kalls interesse for fugleskydning begrænsede sig ikke kun til selskabet i Roskilde. Den 1. maj 1822 blev han indballoteret i landets ældste fugleskydningsselskab, "Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab".
I dette selskab er alle skydebrødrene forpligtede til at give en malet skive. Johan Christian Kalls skive blev givet den 5. maj 1824 og har i selskabet skivenummer 497.

Læs mere i artiklen Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab

* * * * * * * * *

Fuglekongens far, lægen Marcus Wøldike Kall, har sat et spændende, men makabert aftryk i historien, i forbindelse med Johann Friedrich Struensees og Enevold Brandts henrettelser den 28. april 1772. Om dette kan læses mere i artiklen I dette hus kunne man få et glimt af Struensee.

* * * * * * * * *

Fuglekongens adresse, Skomagergade 46, kom siden til at huse en anden fuglekonge. Det var Viggo Lauritz Carl Thomsen i 1888.

Årets historie og anekdoter:

Årets fugleskydningsdag var fredag den 15. juli. Da mørkets frembrud forhindrede færdiggørelsen af skydningen, måtte man fortsætte og afslutte mandag den 18. juli.

Tilbage til listen