Forrige recordNæste record  Æresmedlem  1827   Werner Jasper Andreas Moltke  

Født: 15. september 1755 på Gut Walkendorf i Mecklenburg • Død: 15. august 1835 i Køge

Levnedsbeskrivelse:

Lensgreve, kammerherre, overpræsident og stiftamtmand. 

Werner Jasper Andreas Moltek var en søn af Eberhard Friedrich Ehrenreich Moltke til Streitfeld, Bülow med flere godser, der levede fra den 2. november 1727 tilden 10. december 1781 og Marie Dorothea Margrethe født von Oertzen, der levede fra den 10. juli 1726 til den 21. februar 1767.

Moltke blev i 1765 page ved det danske hof, i 1774 løjtnant i Artilleriet, senere ved Garden til Fods. Han blev kort før prinsesse Charlotte Amalies død i 1782 opvartende kammerjunker hos denne, og samme år auskultant i Rentekammeret. I 1787 blev ham amtmand over Roskilde Amt, i 1796 stiftamtmand i Ribe Stift, i 1810 stiftamtmand over Sjællands Stift og amtmand over Københavns Amt samt Færøerne. I 1816 udnævntes han til Overpræsident i København, fra hvilken stilling han efter eget ønske afskedigedes 1834.

Fra 1816 var han tillige 1. medlem af Københavns Vand-, Brolægnings- og Provideringskommission, af Fødsels- og Plejestiftelsen og af Direktionen for Borger- og Almueskolevæsenet. 1832 havde han desuden sæde i de 35 oplyste mænds forsamling. I 1776 blev han kammerjunker, i 1782 blen han kammerherre, i 1803 fik han Storkors af Dannebrogordenen, i 1813 blev han gehejmekonferensråd, og 1834 optoges han, der 1776 var blevet naturaliseret som hørende til den danske adel, i den lensgrevelige stand.

Med den varmeste interesse omfattede han sin embedsgerning og udrettede i sine forskellige stillinger overordentlig meget for dem, hvis tarv han var sat til at varetage; men han havde da også den glæde at se sin virksomhed påskønnet fra alle sider. Således hædredes han i 1802 af "det erkendtlige" Ribe derved, at der rejstes en mindestøtte for ham, og ved sin afgang som overpræsident 1834 med et festmåltid af Københavns Kommunalbestyrelse, der ligeledes foranledigede, at hans lensgrevelige våben delvis blev optaget efter staden Københavns våben.

 

             

 

Han blev gift første gang den 2. juni 1783 med Ida Elisabeth Lütken, der blev født den 24. juni 1763 i København og døde den 17. september 1797 i Ribe. Hun var datter af kommandørkaptajn Christopher Lütken, der levede fra 1734 til 1783. Ægteskabet gav sønnen Ehrenreich Christopher Ludvig Moltke, der levede fra den 18. juni 1790 til den 10. august 1864.
Anden ægteskab blev indgået den 27. juli 1798 med Johanne Caspare Rosenørn , der blev født på Katholm, døbt 18. september 1767. Hun døde den 1. juli 1829 på Ulriksholm og var datter af gehejmekonferensråd, overskænk Peder Rosenørn.

Våbenskjoldet for slægten Moltke viser tre sorte urfugle på et gult skjold. På hjelmen er der syv gule sceptre, hvor hvert er besat med øjet fra en påfuglefjer. Slægten er fra Mecklenburg, men har været i Danmark siden 1200-tallet. Medlemmer af slægten blev både baroner og grever. Werner Jasper Andreas Moltke blev greve 1834 og førte derfor et mere omfattende våbenskjold med de tre urfugle som midterskjold.

* * * * * * * * *

Af selskabets ældste protokol fremgår, at Moltke må have været selskabets formand i 1791. Det må formodes, at han var selskabets første formand. Årstallende på de ældste formænds formandstid må tages med forsigtighed, da bevidnelsen af deres formandstid er meget dårlig.