Forrige recordNæste record   Generalforsamling på Restaurant Håndværkeren

8. marts 2011

Så blev den årlige generalforsamling i selskabet afviklet i aftes på Restaurant Håndværkeren. 39 skydebrødre var mødt op til en god aften.

To afdøde skydebrødre siden sidste generalforsamling blev mindet. Det var John Petersen og Hardy Jensen.

Gunnar Løgstrup Poulsen blev valgt til generalforsamlingens dirigent.

Formanden aflagde sin beretning, og kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Begge dele blev godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsesmedlemmerne Per Handberg Nielsen og Henrik Enig blev genvalgt for tre år, mens Viggo Kanding ikke genopstillede. Som nyvalgt bestyrelsesmedlem blev den hidtidige suppleant, Steen Kofoed Bager, valgt. Bestyrelsessuppleanten Teit Christiansen ønskede ikke genvalg. Nyvalgte suppleanter til bestyrelsen blev Morten Bo Almstrup og Henrik Brandt. Revisor Gunnar Løgstrup Poulsen blev genvalgt for to år, og revisorsuppleant Lars Glint genvalgt for et år.
Slutteligt blev fanebærer Dan Rasmus Petersen og fanebærersuppleant Henrik Brandt, begge genvalgt for et år.

Efter den formelle generalforsamling var der som sædvanlig ballotering. Tre nye skydebrødre blev alle godkendt af de tilstedeværende medlemmer. Vi kan således byde velkommen til:

Stilladsmester Allan Erik Nielsen ved Henrik Brandt som proponent
Erhvervskundechef Claus Ulrich Møbius ved Jørgen Herholdt som proponent
Henrik L. Teglers ved Jørgen Herholdt som proponent

Generalforsamlingen gav dispensation til, at Jørgen Herholdt, mod selskabets love, stod som proponent for to kandidater. Den oprindelige proponent for Henrik L. Teglers var forhindret i at møde op.

Aftenen blev som altid afsluttet med det traditionelle måltid ledsaget af øl og brændevin.

Undtagelsesvis deltog Selskabets æresmedlem, Holger Olsen, ikke ved årets generalforsamling. Til gengæld har han beriget hjemmesidens gæstebog med en hilsen. Lad dette være en opfordring til flere om det samme.

Også undtagelsesvis så vi heller ikke noget til Preben Andersen på generalforsamlingen. Han havde dog lovligt forfald, idet han på dagen rundede 70 år. Lad os herfra kippe med flaget og ønske tillykke.

Det næste arrangement i selskabet er indskydning af rifler samt ballotering mandag den 4. juli kl. 18.30 i Restaurant Håndværkerens have.

   

Tilbage til listen