Love for selskabet

Lovene kan åbnes i, og udskrives fra Adope Reader, ved at klikke på logoet til højre.:


  

LOVE

for 

ROSKILDE OG OMEGNS

FUGLESKYDNINGSSELSKAB

 

I. Selskabet og dets medlemmer

§ 1.

Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab (R.& O.F.S.) er stiftet den 28. august 1787. Selskabet har til formål - ved afholdelse af skive- og fugleskydninger - at indøve og vedligeholde medlemmernes skydefærdighed. Derudover lejlighedsvis at samle medlemmerne til selskabelige sammenkomster samt at bevare selskabets historie og klenodier for eftertiden.

§ 2.

Som medlem af Selskabet kan optages enhver hæderlig og uberygtet mand, som har bopæl eller virke i Roskilde Kommune, eller indtil 15 km fra kommunens til enhver tid registrerede centrum. Medlemmer, som fraflytter Roskilde by eller omegn, kan vedblive at være medlem af Selskabet.

Bestyrelsen kan, når særlige forhold gøre sig gældende, indstille til medlemmerne ved ballotering, at der dispenseres for 15 km betingelsen.

§ 3.

Enhver, som ønsker at indtræde i Selskabet, må lade sig foreslå af et af dettes medlemmer ved udfyldelse af optagelsesskema, som indsendes til bestyrelsen. Optagelse finder sted ved senere ballotation, hvor proponenten skal være til stede og give en kort mundtlig præsentation af den foreslåede kandidat.

Ballotation afholdes 2 gange årligt, heraf skal den ene være i forbindelse med generalforsamlingen.

En skydebroder kan til hver ballotation kun foreslå en kandidat.

§ 4.

Et medlem, som har gjort sig særlig fortjent i Selskabets tjeneste, kan udnævnes til æresmedlem. Forslag om og udnævnelse af et æresmedlem er ikke et generalforsamlingsanliggende, men en bestyrelsesopgave.

Kun en enig bestyrelse kan udnævne et æresmedlem, og de øvrige medlemmer orienteres efterfølgende herom.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Æresmedlemmer kan ikke vælges til de under § 9 nævnte poster.

§ 5.

Ved optagelse i Selskabet betales et indskud. Indskud og kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

Indskud og kontingent for nye medlemmer erlægges ved ballotationen. Kontingentet i øvrigt opkræves i første halvår. Skydebrødre, som ikke har indbetalt kontingent, er ikke berettigede til at deltage i fugleskydningen eller til at få andel i gevinsterne ved denne.

Når et medlem - skønt varslet - ikke har betalt sit kontingent, slettes han som medlem. Et medlem, som er slettet p.g.a. restance, kan søge ny optagelse ved ballotationen og skal da betale nyt indskud.

Bestyrelsen er bemyndiget til at iværksætte eller støtte aktiviteter, til opfyldelse af § 1. Bestyrelsen kan overføre midler fra sådanne aktiviteter til en separat konto, der anvendes til nævnte formål.

§ 6.

Udmeldelse af selskabet skal ske skriftligt til bestyrelsen inden den 31. december for ophør af medlemskabet fra førstkommende 1. januar.

§ 7.

Nye medlemmer får udleveret et eksemplar af Selskabets love samt Selskabets emblem.

Medlemmer skal altid bære Selskabets emblem ved Selskabets skydninger og selskabelige sammenkomster. For undladelse heraf erlægges en afgift til Selskabets "bødekasse".

Fuglekongen modtager et særligt bånd, fuglekongebåndet, som skal afleveres af den afgående til den nye fuglekonge. Fuglekongebåndet skal opbevares på et sikkert sted efter bestyrelsens anvisning, og må kun bæres på fugleskydningsdagen eller ved andre særlig højtidelige handlinger, hvor bestyrelsen kan give tilladelse hertil. Den afgående fuglekonge modtager et særligt fuglekongeemblem ved overdragelsen af fuglekongebåndet til den nye fuglekonge.

Kongeskytten, som er den skytte, der nedskyder brystpladen, modtager et kongeskytteemblem.

Æresmedlemmer modtager et særligt emblem.

Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager et særligt bestyrelsesemblem, som skal afleveres ved fratrædelsen.

De særlige emblemer bæres ved ovennævnte lejligheder.

Alle Selskabets emblemer - bortset fra fuglekongeemblemet og kongeskytteemblemet - er Selskabets ejendom og skal ved udtrædelse af Selskabet tilbageleveres kassereren.

§ 8.

Enhver deltager har pligt til at udvise god og sømmelig opførsel ved Selskabets skydninger og sammenkomster.

 

II Generalforsamlingen og Selskabets bestyrelse

§ 9.

Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed, og enhver på denne taget beslutning kan ikke appelleres til nogen højere eller anden instans eller til domstolene.

Generalforsamlingen indkaldes med højst 30 dages og mindst 14 dages varsel ved mail til medlemmer.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 3. Kassereren fremlægger de reviderede regnskaber til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 6. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
 7. Valg af fanebærer og fanebærersuppleant(er).
 8. Eventuelt.

Kun generalforsamlingen kan vedtage lovændringer, og forslag hertil, samt forslag i øvrigt til pkt. 4, skal være indgivet til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes. Til vedtagelse af lovændringer kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Ved andre sager gælder almindeligt stemmeflertal.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel, når den finder det fornødent eller såfremt mindst 25 medlemmer indgiver skriftlig motiveret begæring derom til bestyrelsen. For at en ekstraordinær generalforsamling kan tage gyldig beslutning, skal mindst 1/3 af Selskabets medlemmer være til stede. Møder et sådant antal ikke, afholdes med 8 dages varsel en ny generalforsamling, som da vil være beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Beslutning om et medlems eksklusion af Selskabet, som ikke skyldes restance, skal altid tages på en generalforsamling, hvor vedkommende medlem har ret til at tale sin sag.

§ 10.

Til varetagelse af Selskabets interesser vælges på den ordinære generalforsamling en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, hvoraf så vidt muligt mindst 3 medlemmer skal være aktive skytter.

Bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen således, at der første år afgår 2 (i år 2010 afgår dog 2 med valg for 2 år og 2 med valg for 3 år), det andet år 3 og det tredje år 2 medlemmer. Endvidere vælges der 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig og vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær samt skydeudvalgsformand og mindst 2 skydeudvalgsmedlemmer. Skydeudvalget kan efter behov supplere sig med medlemmer udenfor bestyrelsen. Ansvaret for udvalgets opgaver ligger dog altid hos de bestyrelsesvalgte medlemmer. Selskabet tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsen må i forbindelse med større likviditet end påkrævet til den daglige drift investere i obligationer eller investeringsbeviser med lav risiko.

Til at revidere regnskaberne vælges 2 medlemmer, hvis funktionstid fastsættes til 2 år således, at der hvert år afgår en og vælges en revisor. Endvidere skal der vælges en revisorsuppleant for 1 år. Genvalg kan finde sted. Godkendelse af regnskaberne sker ved den ordinære generalforsamling. Regnskaberne følger kalenderåret.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der er tegnet lovpligtig ulykkes- og ansvarsforsikring for Selskabets arrangementer. Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå aftaler om sikring og opbevaring af Selskabets effekter m.v.

 

III. Fugleskydningen og hvad dermed står i forbindelse

§ 11.

Hvert år, den første tirsdag i juli måned afholdes fugleskydningen, i hvilken alle Selskabets medlemmer kan deltage. Skydningens resultat afgør hvilket medlem, der skal være Selskabets fuglekonge i det påfølgende år, samt fordelingen af de øvrige gevinster blandt de skytter, der har deltaget i skydningen.

For at blive fuglekonge eller modtage de øvrige gevinster skal man være til stede ved fugleskydningen og kåringen samt være tilmeldt skydelisten.

For at blive fuglekonge skal man have været medlem af Selskabet i mindst 3 år.

Ønsker en skydebroder i et år ikke at modtage kongeværdigheden, skal meddelelse herom gives skriftligt til bestyrelsen inden fugleskydningens afholdelse.

§ 12.

Nedskydes kongegevinsten for et medlem, som ikke har mulighed for eller ikke har ønsket at være fuglekonge, erholder han den næstbedste gevinst og den, som denne gevinst er tilfaldet, får kongegevinsten og bliver Selskabets fuglekonge. Skulle det medlem, hvem næstbedste gevinst er tilfaldet, heller ikke have mulighed for at være fuglekonge, går den til den tredjebedste og så fremdeles.

§ 13.

Dagen før fugleskydningen foretages indskydning på skydepladsen af de rifler, som skal benyttes ved fugleskydningen.

§ 14.

På fugleskydningsdagen afhentes årets fuglekonge på sin bopæl af Selskabets formand samt et eller flere bestyrelsesmedlemmer og ledsages til det af bestyrelsen bekendtgjorte mødested, hvor de medlemmer, som ønsker at deltage i nedskydningen af fuglen bør være til stede kl. 9.30 for at modtage fuglekongen. Kl. 10.00 begiver deltagerne sig i samlet følge til skydepladsen.

§ 15.

Alle i forbindelse med skydningen opståede tvivlsspørgsmål afgøres af Skydeudvalget.
Afgørelsen kan ikke appelleres.

§ 16.

Forinden skydningen påbegyndes tildeles hver enkelt skytte et skydenummer i den rækkefølge, de bliver skrevet op. Skydenummer 1 og 2 tildeles altid henholdsvis fuglekongen og formanden. De udtrukne numre er bestemmende for, i hvilken rækkefølge skytterne skal afgive deres skud.

Medlemmer, som møder efter skydningen er begyndt, kan også få tildelt skydenummer ved henvendelse til et medlem af skydeudvalget. Såfremt en skytte ikke er til stede ved riflerne, når det er hans tur til at skyde, må han vente til det i næste omgang bliver hans tur.

§ 17.

Til fuglens nedskydning benyttes rifler af typer og kaliber efter bestyrelsens bestemmelse. Riflerne skal være fastspændt i de af politiet godkendte riffelholdere, som sikrer, at skud kun kan affyres inden for fuglestangens afskærmede område. Ladning og afladning af riflerne må kun foretages af medlemmer af skydeudvalget eller deres hjælpere. Under frokosten eller andre pauser, hvor geværerne er uden direkte opsyn, skal bundstykkerne være fjernet fra riflerne.

§ 18.

Fuglen nedskydes i følgende orden:

 1. Ringen
 2. Kronen
 3. Fuglens højre klo
 4. Fuglens venstre klo
 5. Halspladen
 6. Halen
 7. Fuglens venstre vinge
 8. Fuglens højre vinge
 9. Brystpladen.

Det gælder for hver enkelt af gevinstpladerne, at hele pladen skal nedskydes.

§ 19.

Hvis en skytte afgiver sit skud, forinden det ifølge det tildelte skydenummer er hans tur til at skyde, og med dette skud nedskyder en gevinst, tilfalder gevinsten den skytte, som er til stede ved riflerne, og hvis tur det var til at skyde. Ligeledes forholdes, hvis 2 skytter skyder samtidig således, at det ikke kan afgøres hvis skud, der var det første.

§ 20.

For nedskydning af hver enkelt gevinstplade tilfalder der den pågældende skytte en tillægsgevinst. Den skytte, der nedskyder brystpladen, modtager desuden et kongeskytteemblem.

§ 21.

Skulle fuglekongen være fraværende på fugleskydningsdagen, tilkommer det sidste års kongeskytte at præsidere for ham ved overdragelsen af den malede skive, ved frokosten og øvrige pligter på fugleskydningsdagen.

Kongebåndet må dog kun bæres af fuglekongen.

§ 22.

Den nye fuglekonge er forpligtet til inden næste års fugleskydning at give en malet skive til Selskabet. Skiven skal være ca. 50 cm i diameter og udføres efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og godkendelse.

Skiven afsløres for de øvrige medlemmer på selve fugleskydningsdagen, hvor bestyrelsen foranlediger den nye skive ophængt i Selskabets skivesamling.

Årets fuglekonge er endvidere forpligtet til at lade fremstille en sølvplade med sit navn og årstal indgraveret til anbringelse på kongebåndet. Pladen skal være af samme form og størrelse, som de på kongebåndet tidligere anbragte sølvplader.

Et medlem kan kun blive fuglekonge én gang.

Fuglekongen er Selskabets æresgæst på fugleskydningsdagen.

§ 23.

Alle de malede skiver (herunder fotografier, tegninger eller kopier) samt kongebåndet og andre klenodier er Selskabets ejendom. Skulle Selskabet standse sin virksomhed, skal en generalforsamling tage beslutning om, hvor skiverne skal anbringes, idet det skal bemærkes, at Selskabets samling af malede skiver skal vedblive at være en helhed under udelt ejerskab, som sikrer, at skiverne forbliver tilgængelige for Roskildes borgere.

I tilfælde af Selskabets ophør, kan ingen medlemmer få andel i effekter eller formue fra Selskabet, idet eventuel formue i det tilfælde under alle omstændigheder skal følge samlingen af skiverne.

 

IV. Skiveskydning

Selskabet afholder årligt 4 skiveskydninger. Datoerne for disse skydninger fastsættes af bestyrelsen og meddeles til alle medlemmer.

Bestyrelsen kan på Selskabets vegne udsætte præmier ved skiveskydningerne. Selskabets skydeudvalg fastsætter proportionerne.

Ved Selskabets skiveskydninger benyttes rifler af typer og kalibre efter bestyrelsens bestemmelse.

Udover skiveskydningerne kan bestyrelsen lade arrangere andre former for skydninger.


*****************************


Foranstående love er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 21. marts 2022 og træder i kraft fra denne dato.

Samtidig ophører selskabets tidligere love at have gyldighed.


Selskabets bestyrelse:


Carsten Helge Nielsen       Henrik Brandt       Henrik Enig

Jørgen Herholdt       Bennie Hansen       Henrik Birch       Steen Kofod Bager