Forrige recordNæste record  Æresmedlem  1853   Peter Jacobsen Tetens  

Født: 12. august 1797 i Viborg • Død: 9. oktober 1859 i København

Peter Jacobsen Tetens var en søn af konrektor, landvæsenskommisær og ejer af Asmild Kloster Jacob Tetens (døbt 3. maj 1766, død 1. april 1811) og Johanne Cathrine, født Hansen (16. marts 1778 – 24. juli 1845). Han blev 1814 dimitteret til universitetet fra Odense Katedralskole, tog i 1817 juridisk embedseksamen. I årene 1819-22 var Tetens kopist i direktionen for universitetet og de lærde skoler. Han blev desuden i 1820 udnævnt til auditør i Armeen, i 1826 til overauditør, beskikkedes i 1828 til surnumerær og 1829 til virkelig assessor i Landsover- samt Hof- og Stadsretten og var fra 1831-42 tillige præses i den. I sidstnævnte år ophævedes Inkvisitionskommission. I  1845 udnævntes han til assessor i Højesteret, men konstitueredes allerede i slutningen af samme år til amtmand over Københavns Amt, hvilket embede han 1847 definitivt overtog og fra 1850 beklædte i forbindelse med embedet som stiftamtmand over Sjællands Stift, deri indbefattet Bornholm og Færøerne, indtil sin død, 9. oktober 1859 i København. I årene 1849-50 var han tillige kongelig kommissarius for jernbanen imellem København og Roskilde. 1849 blev han desuden formand for valgbestyrelsen i 2. Landstingskreds. I 1840 havde han fået titel af justitsråd, i 1854 kammerherre og blev blev den 28. juni 1842 Ridder af Dannebrog.

Både som dommer og senere som højtstillet administrativ embedsmand nød han almindelig anerkendelse for sin dygtighed og sin varme interesse for de anliggender, han var sat til at varetage. Særlig til hjælp for lokale administrative myndigheder udarbejdede han en Haandbog i Lovgivningen om Skatter og andre offentlige og kommunale Paalæg samt om Organisationen af de vigtigste dertil hørende Indretninger (1855; 2. udgave 1857).

Yetens blev 1834 gift i Vor Frue Kirke (gebyr for vielse i Frue Kirke betalt 7. maj, men vielsen ikke indført i kirkebogen) med Sophie Rynning, født den 28. august 1804 i Vinger, Akershus Stift, og død den 16. juli 1891 i København.


* * * * * * * * *

Af selskabets notater fra den 10. juli 1854 fremgår, at det anmodes æresmedlem, stiftamtmand Tetens, om at overvære fugleskydningen den 14. juli.
Det kan tænkes, at Tetens ikke var en aktiv del af fugleskydningsselskabet, men at han som kongelig kommissarius for landets første jernbanen imellem København og Roskilde i 1847 blev udnævnt til selskabets æresmedlem.